Slīteres Ceļotāju dienas šogad norisināsies visas vasaras garumā

Jau­nā for­mā­tā šogad notiks Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nas, ko tra­di­cio­nā­li kat­ru gadu Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­de (turp­māk – Pār­val­de) sadar­bī­bā ar Dun­da­gas nova­da pašval­dī­bu rīko­ja jūni­ja sāku­mā – šoreiz iero­be­žo­ju­mu dēļ tās ieras­ta­jā lai­kā neva­rē­ja nori­si­nā­ties, bet ceļo­tā­jus Slī­te­re gai­dīs vis­as vasa­ras garu­mā.

Lai arī Ceļo­tā­ju die­nu lai­kā plā­no­tās Mājas kafej­nī­cu die­nas Lībie­šu kras­tā ir pār­cel­tas uz 2021. gadu, dabas vēr­tī­bu iepa­zī­ša­nas akti­vi­tā­tes šogad notiks. Sākot ar 27. jūni­ju rei­zi divās nedē­ļās Pār­val­de pie­dā­vās dabas izzi­ņas pār­gā­jie­nus Slī­te­res Nacio­nā­la­jā par­kā un tā apkārt­nē.

Lai ievē­ro­tu dro­šī­bas nosa­cī­ju­mus un izvai­rī­tos no lie­lām cil­vē­ku gru­pām, dalīb­nie­ku skaits ir iero­be­žots un dalī­ba pār­gā­jie­nos jāpie­sa­ka sav­lai­cī­gi! Pir­mais pasā­kums plā­nots jau īsi pēc svēt­kiem – 27. jūni­jā vides gides Līgas Aukšmus­tas vadī­bā inte­re­sen­ti varēs izstai­gāt Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka lie­lā­kos kan­ga­rus, orni­to­lo­ga Rit­va­ra Rekma­ņa vadī­bā vērot tau­ri­ņus un atpa­zīt putnus gan nakts, gan agra rīta pār­gā­jie­nā.

Dažā­du bio­to­pu augus un dzīv­nie­kus varēs iepa­zīt vai­rā­kos pār­gā­jie­nos 4. un 18. jūli­jā. Meža eksper­te San­dra Ikau­nie­ce atklās «ko aitas dara zem kokiem». Ento­mo­lo­gi Kris­taps Vilks un Vol­de­mārs Spuņ­ģis iepa­zīs­ti­nās ar bezmu­gur­kaul­nie­ku pasau­li «Nacio­nā­lā par­ka šķērs­grie­zu­mā» un pie Dižjū­ras. Slī­te­res dabas takas zīmes lasīs vides gide Ina Brau­na, bet «Dūme­les stās­tus» atklās eksper­te Lie­nī­te Iesal­nie­ce. Jānis Dam­bī­tis inte­re­sen­tus vedīs «Kol­kasra­ga apļa» pār­gā­jie­nā.

Lai gan val­stī noteik­tie iero­be­žo­ju­mi šogad ietek­mē­ju­ši dau­dzu pasā­ku­mu nori­si, Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka tra­di­cio­nā­lā kukai­ņu nakts notiks arī šogad – 1. augus­tā.

Slī­te­res ceļo­tā­ju die­nas vis­as vasa­ras garu­mā:

Ses­tdie­na, 27. jūnijs

  • Plkst. 11.00 pār­gā­jiens «Kan­ga­riem pa mugu­rām» kopā ar Līgu Aukšmuk­stu. Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 26303869, jaunkrastmali@​inbox.​lv.
  • Plkst. 12.00 pār­gā­jiens «Šlī­te­res dabas taka» kopā ar Inu Brau­nu. Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28861445, inabrauna@​inbox.​lv.
  • Plkst. 14.00 pār­gā­jiens «Tau­ri­ņu vēro­ša­nas pār­gā­jiens Vīda­lē» kopā ar Rit­va­ru Rekma­ni. Vēla­ma iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28256131, kurzemesputni@​gmail.​com.
  • Plkst. 22.00 «Putnu vēro­ša­nas nakts pār­gā­jiens Dun­da­gā» kopā ar Rit­va­ru Rekma­ni. Vēla­ma iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28256131, kurzemesputni@​gmail.​com.

Svēt­die­na, 28. jūnijs

  • Plkst. 06.00 «Putnu vēro­ša­nas pār­gā­jiens rīta agru­mā Kolkā» kopā ar Rit­va­ru Rekma­ni. Vēla­ma iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28256131, kurzemesputni@​gmail.​com

Ses­tdie­na, 4. jūlijs

  • Plkst. 11.00 un 15.00 pār­gā­jie­ni «Ko aitas dara zem kokiem?» kopā ar Sandru Ikau­nie­ci. Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 26532258, sandra.​ikauniece@​daba.​gov.​lv
  • pār­gā­jiens «Dūme­les stās­ti» kopā ar Lie­nī­te Iesal­nie­ce. Sāku­ma laiks tiks pre­ci­zēts, obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28715273, lienitei@​inbox.​lv
  • pār­gā­jiens «Kol­kasra­ga aplis» kopā ar Jāni Dam­bī­ti. Sāku­ma laiks tiks pre­ci­zēts, obli­gā­ta iepriek­šē­ja pieteikšanās:+371 26486622, kolkacape@​inbox.​lv.

Ses­tdie­na, 18. jūlijs

  • pār­gā­jiens «Šķērs­grie­zums» kopā ar Kris­ta­pu Vil­ku. Sāku­ma laiks tiks pre­ci­zēts, obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās pa e pastu: kristaps.​vilks@​lu.​lv
  • pār­gā­jiens «Kur kukai­ņi ar Dižjū­ru satie­kas?» kopā ar Vol­de­mā­ru Spuņ­ģi. Sāku­ma laiks tiks pre­ci­zēts, obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28385025, andra.​ratkevica@​daba.​gov.​lv

Vai­rāk par pār­gā­jie­niem sada­ļā Mar­šru­ti un  Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka Face­book lapā.

Slīteres Ceļotāju dienu pārgājieni visas vasaras garumā tiek plānoti nedēļas nogalēs un sāksies pēc ārkārtas situācijas beigām jūnija vidū!
Seko līdzi aktualitātēm lapā!

Aizvadītas 2019. gada Slīteres ceļotāju un Mājas kafejnīcu dienas

Aina­ra Gai­da foto

Pal­dies vis­iem Slī­te­res ceļo­tā­ju un Mājas kafej­nī­cu die­nu dalīb­nie­kiem – pār­gā­jie­nu, lai­vu un velo brau­cie­nu vadī­tā­jiem, lau­ku sētu un saim­nie­cī­bu saim­nie­kiem un palī­giem par vies­mī­lī­go cie­mi­ņu uzņem­ša­nu. Pal­dies vis­iem ener­ģis­ka­jiem un zināt­kā­ra­jiem ceļo­tā­jiem un apmek­lē­tā­jiem!

Šogad Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nas ar pār­gā­jie­niem Dun­da­gas nova­da dabā un uni­kā­la­jā kul­tūr­vi­dē noti­ka jau 10. gadu, savu­kārt Mājas kafej­nī­cu die­nas noti­ka pir­mo rei­zi Lat­vi­jā!

1. un 2. jūni­jā kopu­mā tika apce­ļo­ti 20 dažā­di mar­šru­ti, tos­tarp divi Mājas kafej­nī­cu veloapļi, divi lai­vu brau­cie­ni, divi putnu vēro­ša­nas, tau­ri­ņu un kukai­ņu vēro­ša­nas pār­gā­jie­ni. Cie­mos aici­nā­ja 22 Mājas kafej­nī­cas Lībie­šu kras­tā un Dun­da­gas nova­dā. Pie Šlī­te­res bākas pasā­ku­mu kup­li­nā­ja rado­šās dar­bnī­cas un Zilo kal­nu krau­jas malā tika atklā­ta jau­na Kukai­ņu taka.

Dabas un kul­tūr­vēs­tu­res izzi­ņas mar­šru­tos un pār­gā­jie­nos pie­da­lī­jās ap 370 inte­re­sen­tu, né viens vien dabā gājējs atzi­na, ka ir Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nu pastā­vīgs apmek­lē­tājs. Savu­kārt pir­mo Mājas kafej­nī­cu pla­šais klāsts ar iespē­ju mie­lo­ties vies­mī­lī­gā atmos­fē­rā un bau­dīt ļoti dažā­du, ar mīles­tī­bu gata­vo­tu ēdie­nu klās­tu pie­vi­li­nā­ja sim­tiem apmek­lē­ju.

Apmie­ri­nā­to ceļo­tā­ju labie vār­di un atsauk­smes rīko­tā­jos radī­ju­si pār­lie­cī­bu, ka šī gada Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nu jau­nais for­māts, apvie­no­jot ceļo­ša­nu dabā ar iespē­ju pie­re­dzēt vie­tē­jās kopie­nas māj­saim­nie­cī­bu vies­mī­lī­bu, ir lie­lisks un būtu tur­pi­nāms arī turp­māk.

Andra Ratke­vi­ča no Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des dabas izglī­tī­bas cen­tra «Slī­te­re»
Ance Reme­sa no Dun­da­gas nova­da Tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­tra

Slīteres Ceļotāju dienās pie Šlīteres bākas apmeklētājiem tiks atklāta Kukaiņu taka

Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des (Pār­val­des) dabas izglī­tī­bas centrs “Slī­te­re” dabas mīļo­tā­jiem Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nās, kas nori­si­nā­sies šajā nedē­ļas noga­lē, 1. – 2. jūni­jā, sagā­dā­jis patī­ka­mu jau­nu­mu – Šlī­te­res bākas pakā­jē, Zilo kal­nu krau­jas malā 1. jūni­jā plkst. 9. 30 tiks atklāts jauns dabas izzi­ņas objekts – Kukai­ņu taka.
Taku atklās ento­mo­logs Vol­de­mārs Spuņ­ģis, un iespē­ju uzzi­nāt vai­rāk par kukai­ņu pasau­li nacio­nā­lā par­ka teri­to­ri­jā, kā arī pir­ma­jiem to izstai­gāt aici­nāts izman­tot ikviens inte­re­sents. Taka ir 400 m gara, tā vedīs gar Zilo kal­nu krau­ju līdz dižo­zo­lam, kas dod mājas gan dabas retu­mam – spo­žo skud­ru kolo­ni­jai, gan dažā­diem citiem ar veciem dobu­mai­niem kokiem sais­tī­tiem kukai­ņiem. Tā sola aiz­rau­jo­šu pie­dzī­vo­ju­mu krā­sai­na­jā seš­kā­jai­ņu – spā­ru, tau­ri­ņu, vabo­ļu, zied­mu­šu, tripšu u.c. kukai­ņu – pasau­lē.

Dodo­ties pa taku, kukai­ņus būs iespē­jams izzi­nāt dažā­da vecu­ma dabas drau­giem. Sten­dā “Appu­teksnē­tā­ji kukai­ņi” būs izsme­ļo­ša infor­mā­ci­ja sko­lē­niem un pie­au­gu­ša­jiem, savu­kārt kubu puz­le (mīk­la) ļaus izzi­nāt saka­rī­bas starp puķēm, dažā­diem kukai­ņiem un kāpu­riem pašiem mazā­ka­jiem. Takā varēs aplū­kot arī īpa­ši būvē­tu kukai­ņu vies­nī­cu, kas ar lai­ku zem sava jum­ta pul­cēs gan zinā­mā­kas kukai­ņu sugas, gan, cerams, arī dabas retu­mus.

Sten­di Kukai­ņu takā izvei­do­ti starpval­stu “LEADER” pro­jek­tā “Ilgtspē­jī­ga tūris­ma attīs­tī­bas prin­ci­pu ievie­ša­na nacio­nā­lo parku/aizsargājamo dabas teri­to­ri­ju reģio­nos”. Akti­vi­tā­ti kā viens no par­tne­riem rea­li­zē bied­rī­ba “Zie­meļ­kur­ze­mes biz­ne­sa aso­ciā­ci­ja”.
Slī­te­res Nacio­nā­lais parks kukai­ņu ziņā ir viena no daudz­vei­dī­gā­ka­jām vie­tām Lat­vi­jā. Te sasto­pa­mas gan dien­vid­nie­cis­kas Vidu­sei­ro­pas sugas, gan zie­meļ­nie­cis­ki Sibī­ri­jas tai­gai rak­stu­rī­gi iemīt­nie­ki. Daži kukai­ņi, pie­mē­ram, sešus cen­ti­met­rus garais lie­lais dižkoksngrau­zis vai tik ļoti spo­žais spī­dī­gais praulgrau­zis, ir dabas retu­mi, kas sim­bo­li­zē Šlī­te­res lomu dabas daudz­vei­dī­bas sagla­bā­ša­nā. Vai­rāk