Slīteres ceļotāju dienu 2021 pārgājieni vasaras garumā

Slī­te­res ceļo­tā­ju die­nas pār­iet jau­nā for­mā­tā un, līdzī­gi kā pagā­ju­ša­jā gadā, dažā­di pār­gā­jie­ni notiks nedē­ļas noga­lēs aptu­ve­ni 2 rei­zes mēne­sī lai­ka pos­mā no jūni­ja līdz oktobrim.

Doties dabā ar izprat­ni, lai iepa­zī­tu Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka vidi un Dun­da­gas apkārt­nes dār­gu­mus, aici­nās dabas un nova­da pēt­nie­ki. Dažā­das grū­tī­bas pakā­pes un tema­tu pār­gā­jie­nos varēs ņemt dalī­bu ikviens inte­re­sents, zināt­kārs dabas draugs, ģime­nes ar bēr­niem, izvēr­tē­jot savu gata­vī­bu veikt kon­krē­to maršrutu.

Seko­jiet līdzi aktua­li­tā­tēm mājas­la­pā, kā arī Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka Face­book kon­tam, jo, lai ievē­ro­tu dro­šī­bas nosa­cī­ju­mus un izvai­rī­tos no lie­lām cil­vē­ku gru­pām, dalī­ba pār­gā­jie­nos būs jāpie­sa­ka savlaicīgi.

10. oktobrī divi Slīteres Ceļotāju dienu pasākumi

Velob­rau­ciens «Baron bōgans» kopā ar Gun­tu Aba­ju, plkst. 10.00 pie Dun­da­gas pils.
Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 29172814, gunta@​dundaga.​lv

Pār­gā­jiens «Kaļķu­pes pil­skal­ni un dabas jau­ku­mi» kopā ar Rūtu Aba­ju, plkst. 11.00.
Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: Andra Ratke­vi­ča +371 28385025, andra.​ratkevica@​daba.​gov.​lv

Vai­rāk par pasā­ku­miem sada­ļā Mar­šru­ti.

Lai arī vasa­ra bei­gu­sies, Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nas turpinās!

1. augustā pārgājiens Pēterezera dabas takā un Slīteres Kukaiņu nakts pie Šlīteres bākas!

Plkst. 11.00−14.00 pār­gā­jiens «Pa kan­ga­riem un vigām» Pēte­re­ze­ra dabas takā
Pēte­re­ze­ra dabas taka ir 3,5 km gara. Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nas pār­gā­jiens kopā ar dabas gidi, zoo­lo­ģi Inu Brau­nu ļaus iepa­zīt takas mežu un pur­vus tuvāk!
Iepriekš pie­teik­ties, zva­not +371 28861445
Zie­meļ­kur­ze­mē par kan­ga­riem dēvē prie­žu mežiem apau­gu­šas senās kāpas. Par vigām – pur­viem vai eze­riem pil­dī­tās starpkā­pu iepla­kas. Pēte­re­ze­ri iegū­lu­ši pla­tā­ka­jā no Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka vigām.

Plkst. 22.00 Slī­te­res Kukai­ņu nakts
Dabas izglī­tī­bas cen­trā «Slī­te­re», Dun­da­gas pagas­tā notiks izglī­to­jošs pasā­kums «Slī­te­res Kukai­ņu nakts».
Kā kat­ru gadu augus­ta pir­ma­jā ses­tdie­nā, aici­nām dabas drau­gus uz Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka kukai­ņu nakts pasā­ku­mu pie Šlī­te­res bākas. Nakts kukai­ņi savā brī­nu­mai­na­jā pasau­lē ļauj ielū­ko­ties, kad iestā­jas tum­sa. Šīs pasau­les brī­nu­mu tul­ki būs Lat­vi­jas kukai­ņu pēt­nie­ki entomologi.

Prog­ram­mā:

 • Nakts kukai­ņu «izrā­de» īpa­šu lam­pu gais­mā pie Šlī­te­res bākas un Šlī­te­res dabas takā,
 • Impro­vi­zē­ta kukai­ņu izzi­ņas labo­ra­to­ri­ja Ozo­la namiņā,
 • Dabas izprat­ni vei­ci­no­ši uzdevumi,

Līdzi jāņem luk­tu­rī­tis un zināt­kārs noskaņojums.

Pie­teik­ša­nās uz Vol­de­mā­ra Spuņ­ģa 18. jūli­ja pār­gā­jie­nu «Kur kukai­ņi ar Dižjū­ru satie­kas?» ir beigusies!

Pie­teik­ša­nās uz Kris­ta­pa Vil­ka 18. jūli­ja pār­gā­jie­nu «Šķērs­grie­zums» ir beigusies!

Slīteres Ceļotāju dienas šogad norisināsies visas vasaras garumā

Jau­nā for­mā­tā šogad notiks Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nas, ko tra­di­cio­nā­li kat­ru gadu Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­de (turp­māk – Pār­val­de) sadar­bī­bā ar Dun­da­gas nova­da pašval­dī­bu rīko­ja jūni­ja sāku­mā – šoreiz iero­be­žo­ju­mu dēļ tās ieras­ta­jā lai­kā neva­rē­ja nori­si­nā­ties, bet ceļo­tā­jus Slī­te­re gai­dīs vis­as vasa­ras garumā.

Lai arī Ceļo­tā­ju die­nu lai­kā plā­no­tās Mājas kafej­nī­cu die­nas Lībie­šu kras­tā ir pār­cel­tas uz 2021. gadu, dabas vēr­tī­bu iepa­zī­ša­nas akti­vi­tā­tes šogad notiks. Sākot ar 27. jūni­ju rei­zi divās nedē­ļās Pār­val­de pie­dā­vās dabas izzi­ņas pār­gā­jie­nus Slī­te­res Nacio­nā­la­jā par­kā un tā apkārtnē.

Lai ievē­ro­tu dro­šī­bas nosa­cī­ju­mus un izvai­rī­tos no lie­lām cil­vē­ku gru­pām, dalīb­nie­ku skaits ir iero­be­žots un dalī­ba pār­gā­jie­nos jāpie­sa­ka sav­lai­cī­gi! Pir­mais pasā­kums plā­nots jau īsi pēc svēt­kiem – 27. jūni­jā vides gides Līgas Aukšmus­tas vadī­bā inte­re­sen­ti varēs izstai­gāt Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka lie­lā­kos kan­ga­rus, orni­to­lo­ga Rit­va­ra Rekma­ņa vadī­bā vērot tau­ri­ņus un atpa­zīt putnus gan nakts, gan agra rīta pārgājienā.

Dažā­du bio­to­pu augus un dzīv­nie­kus varēs iepa­zīt vai­rā­kos pār­gā­jie­nos 4. un 18. jūli­jā. Meža eksper­te San­dra Ikau­nie­ce atklās «ko aitas dara zem kokiem». Ento­mo­lo­gi Kris­taps Vilks un Vol­de­mārs Spuņ­ģis iepa­zīs­ti­nās ar bezmu­gur­kaul­nie­ku pasau­li «Nacio­nā­lā par­ka šķērs­grie­zu­mā» un pie Dižjū­ras. Slī­te­res dabas takas zīmes lasīs vides gide Ina Brau­na, bet «Dūme­les stās­tus» atklās eksper­te Lie­nī­te Iesal­nie­ce. Jānis Dam­bī­tis inte­re­sen­tus vedīs «Kol­kasra­ga apļa» pārgājienā.

Lai gan val­stī noteik­tie iero­be­žo­ju­mi šogad ietek­mē­ju­ši dau­dzu pasā­ku­mu nori­si, Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka tra­di­cio­nā­lā kukai­ņu nakts notiks arī šogad – 1. augustā.

Slī­te­res ceļo­tā­ju die­nas vis­as vasa­ras garumā:

Ses­tdie­na, 27. jūnijs

 • Plkst. 11.00 pār­gā­jiens «Kan­ga­riem pa mugu­rām» kopā ar Līgu Aukšmuk­stu. Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 26303869, jaunkrastmali@​inbox.​lv.
 • Plkst. 12.00 pār­gā­jiens «Šlī­te­res dabas taka» kopā ar Inu Brau­nu. Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28861445, inabrauna@​inbox.​lv.
 • Plkst. 14.00 pār­gā­jiens «Tau­ri­ņu vēro­ša­nas pār­gā­jiens Vīda­lē» kopā ar Rit­va­ru Rekma­ni. Vēla­ma iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28256131, kurzemesputni@​gmail.​com.
 • Plkst. 22.00 «Putnu vēro­ša­nas nakts pār­gā­jiens Dun­da­gā» kopā ar Rit­va­ru Rekma­ni. Vēla­ma iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28256131, kurzemesputni@​gmail.​com.

Svēt­die­na, 28. jūnijs

 • Plkst. 06.00 «Putnu vēro­ša­nas pār­gā­jiens rīta agru­mā Kolkā» kopā ar Rit­va­ru Rekma­ni. Vēla­ma iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28256131, kurzemesputni@​gmail.​com

Ses­tdie­na, 4. jūlijs

 • Plkst. 11.00 un 15.00 pār­gā­jie­ni «Ko aitas dara zem kokiem?» kopā ar Sandru Ikau­nie­ci. Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 26532258, sandra.​ikauniece@​daba.​gov.​lv
 • pār­gā­jiens «Dūme­les stās­ti» kopā ar Lie­nī­te Iesal­nie­ce. Sāku­ma laiks tiks pre­ci­zēts, obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28715273, lienitei@​inbox.​lv
 • pār­gā­jiens «Kol­kasra­ga aplis» kopā ar Jāni Dam­bī­ti. Sāku­ma laiks tiks pre­ci­zēts, obli­gā­ta iepriek­šē­ja pieteikšanās:+371 26486622, kolkacape@​inbox.​lv.

Ses­tdie­na, 18. jūlijs

 • pār­gā­jiens «Šķērs­grie­zums» kopā ar Kris­ta­pu Vil­ku. Sāku­ma laiks tiks pre­ci­zēts, obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās pa e pastu: kristaps.​vilks@​lu.​lv
 • pār­gā­jiens «Kur kukai­ņi ar Dižjū­ru satie­kas?» kopā ar Vol­de­mā­ru Spuņ­ģi. Sāku­ma laiks tiks pre­ci­zēts, obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28385025, andra.​ratkevica@​daba.​gov.​lv

Vai­rāk par pār­gā­jie­niem sada­ļā Mar­šru­ti un  Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka Face­book lapā.

Slīteres Ceļotāju dienu pārgājieni visas vasaras garumā tiek plānoti nedēļas nogalēs un sāksies pēc ārkārtas situācijas beigām jūnija vidū!
Seko līdzi aktualitātēm lapā!