Aizvadītas 2019. gada Slīteres ceļotāju un Mājas kafejnīcu dienas

Ainara Gai­da foto

Paldies visiem Slīteres ceļotāju un Mājas kafe­jnīcu dienu dalīb­niekiem – pārgājienu, laivu un velo brau­cienu vadītājiem, lauku sētu un saimniecību saimniekiem un palīgiem par vies­mīlī­go ciemiņu uzņemšanu. Paldies visiem enerģiska­jiem un zinātkāra­jiem ceļotājiem un apmek­lētājiem!

Šogad Slīteres Ceļotāju dien­as ar pārgājie­niem Dunda­gas nova­da dabā un unikāla­jā kultūrvidē noti­ka jau 10. gadu, savukārt Mājas kafe­jnīcu dien­as noti­ka pir­mo reizi Latvi­jā!

1. un 2. jūni­jā kop­umā tika apceļoti 20 dažā­di maršru­ti, tostarp divi Mājas kafe­jnīcu veloapļi, divi laivu brau­cieni, divi put­nu vērošanas, tau­riņu un kukaiņu vērošanas pārgājieni. Ciemos aicinā­ja 22 Mājas kafe­jnī­cas Lībiešu krastā un Dunda­gas novadā. Pie Šlīteres bākas pasāku­mu kuplinā­ja radošās darb­nī­cas un Zilo kalnu krau­jas malā tika atk­lā­ta jau­na Kukaiņu taka.

Dabas un kultūrvēs­tures izziņas maršru­tos un pārgājienos piedalījās ap 370 intere­sen­tu, né viens vien dabā gājējs atz­i­na, ka ir Slīteres Ceļotāju dienu pastāvīgs apmek­lētājs. Savukārt pir­mo Mājas kafe­jnīcu plašais klāsts ar iespēju mieloties vies­mīlīgā atmos­fērā un baudīt ļoti dažā­du, ar mīlestību gatavo­tu ēdi­enu klās­tu pievil­inā­ja simtiem apmek­lēju.

Apmier­inā­to ceļotāju labie vār­di un atsauksmes rīkotājos radījusi pār­liecību, ka šī gada Slīteres Ceļotāju dienu jau­nais for­māts, apvieno­jot ceļošanu dabā ar iespēju pieredzēt vietējās kopi­en­as māj­saimniecību vies­mīlību, ir lielisks un būtu turpināms arī turp­māk.

Andra Ratke­viča no Dabas aizsardzības pār­valdes dabas izglītības cen­tra «Slītere»
Ance Reme­sa no Dunda­gas nova­da Tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­tra

Slīteres Ceļotāju dienās pie Šlīteres bākas apmeklētājiem tiks atklāta Kukaiņu taka

Dabas aizsardzības pār­valdes (Pār­valdes) dabas izglītības cen­trs “Slītere” dabas mīļotājiem Slīteres Ceļotāju dienās, kas noris­ināsies šajā nedēļas nogalē, 1. – 2. jūni­jā, sagādājis patīka­mu jaunumu – Šlīteres bākas pakājē, Zilo kalnu krau­jas malā 1. jūni­jā plkst. 9. 30 tiks atk­lāts jauns dabas izziņas objek­ts – Kukaiņu taka.
Taku atk­lās ento­mologs Voldemārs Spuņģis, un iespēju uzzināt vairāk par kukaiņu pasauli nacionālā par­ka ter­i­tori­jā, kā arī pir­ma­jiem to izs­taigāt aicināts izman­tot ikviens intere­sents. Taka ir 400 m gara, tā vedīs gar Zilo kalnu krau­ju līdz dižo­zo­lam, kas dod mājas gan dabas retu­mam – spožo sku­dru koloni­jai, gan dažādiem citiem ar veciem dobu­mainiem kok­iem saistītiem kukaiņiem. Tā sola aizrau­jošu piedzīvo­ju­mu krā­saina­jā seškā­jaiņu – spāru, tau­riņu, vaboļu, zied­mušu, tripšu u.c. kukaiņu – pasaulē.

Dodoties pa taku, kukaiņus būs iespē­jams izzināt dažā­da vecuma dabas draugiem. Stendā “Apputek­snētāji kukaiņi” būs izs­meļoša infor­mā­ci­ja skolēniem un pieau­guša­jiem, savukārt kubu puzle (mīk­la) ļaus izzināt sakarības starp puķēm, dažādiem kukaiņiem un kāpuriem pašiem mazāka­jiem. Takā varēs aplūkot arī īpaši būvē­tu kukaiņu vies­nīcu, kas ar laiku zem sava jum­ta pul­cēs gan zināmākas kukaiņu sugas, gan, cer­ams, arī dabas retu­mus.

Sten­di Kukaiņu takā izvei­doti starp­val­stu “LEADER” pro­jek­tā “Ilgt­spējī­ga tūris­ma attīstības prin­cipu ieviešana nacionā­lo parku/aizsargājamo dabas ter­i­tori­ju reģionos”. Aktiv­itāti kā viens no part­ner­iem real­izē biedrī­ba “Ziemeļkurzemes biz­ne­sa aso­ciā­ci­ja”.
Slīteres Nacionālais parks kukaiņu ziņā ir viena no daudzvei­dīgāka­jām vietām Latvi­jā. Te sastopa­mas gan dien­vid­nieciskas Vidu­seiropas sugas, gan ziemeļniecis­ki Sibīri­jas taigai rak­sturī­gi iemīt­nie­ki. Daži kukaiņi, piemēram, sešus cen­timetrus garais lielais dižkok­sngrauzis vai tik ļoti spožais spīdī­gais praulgrauzis, ir dabas retu­mi, kas sim­bolizē Šlīteres lomu dabas daudzvei­dības saglabāšanā. Vairāk

2019. gada 1. un 2. jūnijā Lībiešu krastā un Dundagas novadā vienlaikus ar Slīteres ceļotāju dienām notiks Latvijā pirmās Mājas kafejnīcu dienas!

Slīteres ceļotāju dien­as ir aktī­va un jēg­pil­na atpū­ta dabā indi­viduāli vai grupās, pieredzējušu dabas un nova­da pēt­nieku vadībā. Tā ir iespē­ja apmek­lēt unikālas Slīteres Nacionālā par­ka vietas, kuras ikdi­enā nav piee­ja­mas! Katrs var izvēlēties sev atbil­stošāko, sākot ar vieglām pas­taigām un bei­d­zot ar grūtākiem pārgājie­niem četru, piecu stun­du garumā. Būs iespē­ja, né tikai izpētīt vietējos dabas retu­mus, bet arī novērot put­nus, atrast tau­riņus un sēnes. Slīteres ceļotāju dien­as Dunda­gas novadā notiek jau 10. gadu.

Lauku sētās un citvi­et visā nova­da ter­i­tori­jā šajās dienās būs daudzvei­dīgs ēdi­enu un dzērienu piedāvājums: no vietējiem pro­duk­tiem, ar īpašiem stāstiem un ama­ta pras­mju demon­strēju­miem. Būs gan iecienī­to vietējo ēdi­enu meis­tarstiķi, gan no vecmāmiņu un muižas lai­ka pūralādēm izcel­tu recepšu lietā likšana. Tie būs kā dārza svēt­ki visā novadā un Lībiešu krastā, kur ikviens ceļotājs varēs piedalīties un baudīt ēdi­enu daudzvei­dību.

Izvēlies, kurus pārgājienus, laivu un velo brau­cienus apmek­lēsi, izpēti tuvumā esošās Māju kafe­jnī­cas un tiekamies Lībiešu krastā un Dunda­gas novadā!

Šobrīd bei­gusies pieteikšanās jau uz 4 maršru­tiem:

  • uz pārgājienu ar Lienīti Iesal­nieci «Dūme­les stāsti»;
  • uz pārgājienu ar Kristapu Vilku «Tur, kur sākas Šlīteres Zilie kalni»;
  • uz pārgājienu ar Ilzi Kriķīti «Cita Mazirbe»;
  • uz velo­maršru­tu ar Māru Kiten­ber­gu «Dunda­gas Mājas kafe­jnīcu veloaplis»!

Detal­izēti, lūdzu, skati­et: Pro­gram­mā, pie Maršru­tu piedāvāju­miem un Mājas kafe­jnīcu sadaļā.


Infor­mā­ci­jai par aktiv­itātēm un kafe­jnīcu piedāvāju­miem vari­et sekot līdzi arī Mājas kafe­jnīcu dienu Face­book lapā.