Konference «Iespējas un izaicinājumi — dzīve aizsargājamā dabas teritorijā»

Slīteres Ceļotāju dienu priekš­vakarā, 2018. gada 8. jūni­jā plkst. 13.00 Dunda­gas pilī notiks kon­fer­ence «Iespē­jas un izaicināju­mi — dzīve nacionāla­jos parkos un citās dabas ter­i­tori­jās».
Kā līdzs­varot dabas un kultūras man­to­ju­mu, kurš ir saglabā­jams un saudzē­jams, ar strau­jo mūs­di­enu dzīves rit­mu, kas ietver gan vēl­mi attīstīt biz­ne­su, gan vēl­mi dzīvot klusā, skaistā vidē?

Uz kon­fer­en­ci pieteik­ties, rak­stot uz e-pas­tu: slitere@​slitere.​lv.

Pro­gram­mā:

I Starp­tautiskās ini­ci­atī­vas dabas ter­i­tori­jās Pasaulē un Latvi­jā

 • Enter Gau­ja, Andris Klepers, Vidzemes augst­sko­las pēt­nieks.
 • EUROPARK har­ta, Agnese Balandiņa, Ķemeru Nacionālais parks, dabas izglītības cen­trs
 • UNESCO tūrisms, lībiešu kultūrtel­pa. Asnāte Ziemele, Latvi­jas lauku tūris­ma aso­ciā­ci­jas «Lauku ceļotājs» prezi­dente.
 • DARK SKY – jau­na iespē­ja tūris­tu pie­sais­tei dabas ter­i­tori­jās. Stās­ta Jānis Dambītis, SIA Kolka­s­rags valdes priekšsēdētājs.

II Izaicinājums — uzņēmēj­dar­bī­ba aizsargā­jamā dabas ter­i­tori­jā

 • Dabas kapitāls Sabiedrības labklājībai. Juris Jāt­nieks, Dabas aizsardzības pār­valdes ģen­erāldirek­tors.
 • Neval­stiskas orga­nizā­ci­jas dar­bī­ba Nacionāla­jā parkā — iespē­jas, izaicināju­mi. Andis Liepa, Ķemeru Nacionālā par­ka fon­da valdes priekšsēdētājs.
 • Paneļdiskusi­ja. Iespē­jas un izaicināju­mi: uzņēmēj­dar­bī­ba aizsargā­jamā dabas ter­i­tori­jā. Sarunu vada kon­fer­ences mod­er­a­tors.

III Dzīves vieta — nacionālais parks

 • Lībiešu krasts — no sen­atnes līdz mūs­di­enām. Bai­ba Šuvcāne, lībiešu vēs­tures pēt­niece, grā­matu autore.
 • Paneļdiskusi­ja: Pastāvī­ga / sezonāla dzīves vieta ārpus pil­sē­tas, nacionāla­jā parkā. Sarunu vada kon­fer­ences mod­er­a­tors.
 • «Tradī­ci­jas un cil­vēku lik­teņi. Daži Dunda­gas pils noslēpu­mi.». Indra Ček­stere

(Kon­fer­ence notiek LEADER pro­jek­ta «Ilgt­spējī­ga tūris­ma attīstības prin­cipu ieviešana nacionā­lo parku/aizsargājamo dabas ter­i­tori­ju reģionos» iet­varos).

Dienu plānojuma varianti Slīteres Ceļotāju dienās – 9. un 10.jūnijā

(Detal­izēti, lūdzu, skati­et pro­gram­mā)

SESTDIEN, 9. JŪNIJĀ

Tiem, kuri dosies pārgājienos dabā:

1. Plkst. 11.00 pārgājiens apkārt Pēterez­eriem kopā ar Ķemeru Nacionālā par­ka vides gidu Jāni Šlū­ki (~ 3 h)
Pēc tam vēl var paspēt:
   1.1. Izs­taigāt lībiešu takas Mazir­bē kopā ar stāst­nieku Edgaru Milleru (iepriekš saskaņo­jot laiku)
   1.2. Apmek­lēt Lībiešu tau­tas namu
   1.3. Uzēst buk­stiņ­biezpu­tru Mazirbes «Stūrīšos»
   1.4. Šlīterē pie bākas un pus­muižas cen­trā visu dienu būs tirdz­iņi un darb­nī­cas
Ja vēl ir luste pētīt dabu:
   1.5. Sēņu iepazīšanas pārgājiens kopā ar Latvi­jas Dabas muze­ja nodaļas vadītāju, mikoloģi Ini­tu Dānieli plkst. 15.00 (2 h)
   1.6. Vai vilku takās kopā ar mež­saimnieku Andri Ratke­viču plkst. 15.00 (2 h)

2. Plkst. 11.00 pārgājiens Zilo kalnu noslēpumos pie Vīdales kopā ar meža ekoloģi, vides gidi San­dru Ikau­nieci (2,5 h).
Ja pēc tam vēl kājas nes pa mežiem, vēl var paspēt uz pārgājie­niem dabā (skat. 1.5. vai 1.6.), vai pakavēties Mazirbes apkārt­nē (1.1. – 1.3.) un Šlīterē (1.4.)

3. Plkst. 11.00 Šlīterē pa kukaiņu pēdām kopā ar ento­mo­logu Uģi Piterānu (5 h). Pēc tam vēl var apmek­lēt Šlīteres tirdz­iņu vai Mazir­bē «Stūrīšos» mieloties ar buk­stiņ­biezpu­tru un apmek­lēt Līv­na­mu.

4. Ja iero­daties tikai pēc­pus­di­enā, tad plkst. 14.00 Puiškalna dār­gu­mu mek­lēju­mos kopā ar ainavu arhitek­ti Ilzi Iesal­nieci-Brukingu vai 14.00 foto­darb­nī­ca Mazirbes plud­malē. Plkst. 15.00 būs piee­ja­mi divi jau­ki pārgājieni (skat. 1.5., 1.6.), vai pas­taiga pa līvu takām Mazir­bē (saskaņo­jot laiku) vai pārgājiens gar Vecroču­pes līku­miem līdz Dižjūrai kopā ar bioloģi Ēriku Kļav­iņu (3 h)

Velo­brau­cienu cienītājiem: plkst. 12.00 no Ēvažu stāvlauku­ma sāk­sies brau­ciens gar Rīgas līča stāvkras­tu (3 h)

Laiv­otāji no 11.00 varēs lūkoties uz Slī­teri no ūdens pus­es (6 h, sākot no Irbes tilta)

Lībiešu man­to­ju­ma cienītājiem: no 12.00 Košragā lībiešu aub­ju šūšanas meis­tark­lase, no 14.00 Kolkas tau­tas namā sāk­sies lībiešu tau­tas tēr­pu meis­tark­laseKrīzdag. Mundag. Vil­likat., būs atvērts Lībiešu tau­tas nams Mazir­bē, arī tā 2. stā­va etno­grā­fiskā kolek­ci­ja

Dunda­gas pils pagrabā plkst. 12.00Jāņa Mikā­na pils teiku tēlu akmens tēl­niecības dar­bu izstādes atk­lāšana

Vakar­pusē vēl var Dunda­gas cen­trā apmek­lēt pili, ekso­tisko dzīvnieku parku, aplūkot izci­lo būvi – «Latvi­jas val­sts mežu» biro­ja ēku un «Krokodilu»

Nova­da nak­tsmītnes.

SVĒTDIEN, 10. JŪNIJĀ

Pārgājieni dabā:

1. Plkst. 5.00, 7.00, 9.00 pie Šlīteres dabas takas varēs kopā ar bio­logu Uģi Piterānu klausīties rīta put­nu korus. Pēc tam vēl var paspēt uz vairākiem citiem pārgājie­niem (izvēloties sev tīkamāko – skat. zemāk tek­stā)

2. Plkst. 10.00 – pārgājiens gar Rāk­stupītes rak­stiem Mazirbes apkaimē kopā ar pop­ulāro dabas pēt­nieku Vil­ni Sku­ju

3. Plkst.12.00Jūr­ta­ka! – No Kolka­s­ra­ga sāk­sies pilot­pārgājiens gar Rīgas līča stāvkras­tu Eiropas garo dis­tanču kājāmgājēju pro­jek­ta iet­varos

4. Arī svēt­di­en būs iespē­ja plkst.11.00 kopā ar Ķemeru Nacionālā par­ka vides gidu Jāni Šlūku doties apkārt Pēterez­eriem (3 h), vai plkst. 12.00 kopā ar Latvi­jas Dabas muze­ja mikoloģi Ini­tu Dānieli pētīt sēnes Šlīterē (2 h)

5. Dundagā plkst. 11.00 varēs kopā ar gidu izs­taigāt Bānīš­maršru­tu (2 h)

Veloaplis: plkst 10.00Baron bōgans ap Dundagu (~ 4 h)

Laiv­otājiem no 11.00brau­cieni uz Kolkas bāku

Lībiešu man­to­ju­ma cienītājiem: arī svēt­di­en būs atvērts Lībiešu tau­tas nams Mazir­bē, arī etno­grā­fiskā kolek­ci­ja un tur­pat blakus «Stūrīšos» – izstāde «Lībiešu tam­bors»

Svēt­di­en būs atvērts arī dabas izglītības cen­trs pie Šlīteres bākas, Lībiešu tau­tas nams Mazir­bē, arī Mazirbes «Stūrīši» ar buk­stiņpu­tru

2017. – Paldies!

kalkupe2017_

Kaļķupē pie ieža brienu…

Paldies visiem Slīteres ceļotāju dienu apmek­lētājiem, dalīb­niekiem un palīgiem!

Ceļotāju dien­as noti­ka jau 8. gadu pēc kār­tas! Šor­eiz ar pul­cēšanās cen­tru sena­jā un mūs­di­enu nova­da cen­trā Dundagā, kur līdztekus tirdz­iņam, darb­nīcām un dažādiem maršru­tiem, pils parkā ieskandēts pagas­ta 150. jubile­jas gads.

Kop­umā ceļots 12 dažā­dos maršru­tos kājāmgājējiem, 1 maršrutā ar pur­va kur­pēm, 1 velo­maršrutā, 3 maršru­tos laiv­otājiem, 3 put­nu vērotājiem un 2 tau­riņu vērotājiem. Bija apskatā­mi 9 dažā­di objek­ti un dar­bo­jās vairākas darb­nī­cas. Atse­višķi maršru­ti un darb­nī­cas tika veltīti Pasaules Vides dien­ai, ko tradi­cionāli atzīmē 5.jūnijā. Pēc nova­da dabas un kultūr­vides izzināšanas, ceļotāji varē­ja gan labi iestiprināties, gan noskatīties kon­cer­tu un paši uzde­jot vakara bal­lē.

Kop­umā maršru­tos piedalījās vairāk nekā 300 dalīb­nieku un objek­tos fik­sēts ap 1100 apmek­lētāju.

Slīteres Ceļotāju dienu rīkotāju vārdā

Andra Ratke­viča no  Dabas aizsardzības pār­valdes dabas izglītības cen­trs «Slītere»
Ance Reme­sa no Dunda­gas nova­da tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­tra

2017. – Gatavojamies Slīteres ceļotāju dienām!

IMG_5979__small

Ainara Gai­da foto

Šīga­da jaun­u­mi:

 • Kaļķu­pes brīnu­maino iežu atsegu­mu val­stībā mūs ievedīs Dabas aizsardzības pār­valdes vecākais eksperts, ģeologs Dai­nis Ozols.
 • Dunda­gas parkā, kas zināms kā Ziemeļkurzemes sik­spārņu gal­vaspilsē­ta, ar šo lidoņu dzīvesvei­du iepazīstinās Aija Balandiņa no Dabas aizsardzības pār­valdes dabas izglītības cen­tra «Meža māja», bet izs­taigāt Dunda­gas parku varēs kopā ar speciālis­tu no fir­mas «Labie koki».
 • Kopā ar Ķemeru Nacionālā par­ka fon­da valdes priekšsēdētāju Andis Liepu ielūkosimies īstas lauku saimniecības daudzvei­dībā Dunda­gas pievārtē.
 • Iepazīsim dabiskas pļavas dabas liegumā «Pāces pļavas» Dabas aizsardzības pār­valdes ekspertes Baibas Gal­nieces vadībā.
 • Kurzemes Mino­tau­ra labir­in­tā — Rukšu purvā — ar pur­va kur­pēm soļosim «Purvu bridēju» vadībā.
 • Ses­t­di­en gida vadībā būs iespē­ja arī iekštelpās iepazīties ar izcilas būves parau­gu, «Latvi­jas būvniecības gada bal­vas – 2016» uzvarētāju, a/s «Latvi­jas Val­sts meži» jauno biro­ja ēku Dundagā.
 • Iespē­ja apmek­lēt ekso­tisko dzīvnieku mini­parku Dundagā.
 • Un citi né mazāk unikāli jaun­u­mi!

Ses­t­di­en­as pēc­pus­di­enā visi aicināti sena­jā un mūs­di­enu nova­da cen­trā Dundagā – pils parkā ieskand­ināt nova­da jubile­jas gadu:

 • No plkst.13.00: tirdz­iņš, spēles, našķi, darb­nī­cas! Ar gardiem dabas velšu ēdi­e­niem pārsteigs Val­tera restorā­na pavāri!
 • Plkst. 17.00 pils par­ka estrādē kon­certs ar vietējiem un viesu amatier­māk­slas kolek­tīviem: jau teju 150 gadu koru vēs­turi turpinošais apvieno­tais Dunda­gas koris, Kolkas pūtēju orķestris, mūs­di­enu deju gru­pa «Sen­sus», deju kolek­tīvs «Dun-dang» u.c.
 • Plkst. 22.00 – zaļum­balle ar «Rum­bas kvarte­tu»!

Lūdzu, seko­ji­et līdzi pro­gram­mai un piesaki­eties uz pārgājie­niem un brau­cie­niem!
Ieskaties: Maršru­ti, Pārējie piedāvāju­mi, Pul­cēšanās vieta!

 89_DAP_zime_V_LV_vienkarsa_100x100PasaulesVidesDiena_2017

No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! Mācāmies gudri un labi saimniekot! — 2017. gada 3. un 4. jūnijā!

IMG_6125_small

Ainara Gai­da foto

Abas dien­as, 3. un 4. jūni­jā, visā nova­da ter­i­tori­jā — no Raķu­pes līk­ločiem dien­vi­dos, ap Dundagu un Šlī­teri, līdz pat Kolka­s­ra­ga bākai ziemeļos — kājnieku, laiv­otāju, velo­braucēju un pur­va slēpju maršru­ti un nodar­bības dabā un kultūrvidē.

Maršru­tus vadīs pieredzējuši speciālisti — biolo­gi, ģeolo­gi, ģeogrā­fi, vides eksper­ti no visas Latvi­jas.

Pēc­pus­di­en­as pul­cēšanās cen­trs — sena­jā un mūs­di­enu paš­valdības mīt­nē Dundagā — pils parkā ar tirdz­iņu, spēlēm, našķiem un kon­cer­tu! Ar gardiem dabas velšu ēdi­e­niem pārsteigs Val­tera restorā­na pavāri! Ap plkst. 17.00 pils par­ka estrādē kon­certs un zaļum­balle ar «Rum­bas kvarte­tu».

Šogad Dunda­gas novads svin 150 gadu jubile­ju. 1867. gadā tika izvei­do­ta pir­mā nova­da paš­valdī­ba ar enerģisku un saimniecisku tās dzīves vadītāju Frici Adamoviču priekš­galā. No viņa parau­ga ied­ves­mo­joties, mācāmies gudri saimniekot pļavā, mežā, mājā, pil­sētā un laukos!

Ses­t­di­en, 3. jūni­jā:

 • Kaļķu­pes brīnu­maino iežu atsegu­mu val­stībā mūs ievedīs Dabas aizsardzības pār­valdes (DAP) vecākais eksperts, ģeologs Dai­nis Ozols.
 • DAP eksperts, viens no iecienītāka­jiem dabas gidiem Latvi­jā Vil­nis Sku­ja Slīteres Nacionālā par­ka brīnu­mus atk­lās Ušu apkārt­nē starp Bažu purvu un Rīgas līča kras­tu.
 • Sek­mī­ga pavasara sēņošana Šlīterē būs iespē­ja­ma tikai mikoloģes, Latvi­jas Dabas muze­ja Botānikas nodaļas vadītā­jas Ini­tas Dānieles vadībā.
 • Ķemeru Nacionālā par­ka fon­da valdes priekšsēdētājs Andis Liepa kopā ar intere­sen­tiem ielūkosies īstas lauku saimniecības daudzvei­dībā Dunda­gas pievārtē.
 • Kopā ar bio­logu Rit­varu Rek­mani mācīsimies pazīt put­nus un to dzies­mas, kā arī vērosim tau­riņus Dunda­gas apkārt­nē.
 • Dabas izglītības cen­tra «Meža māja» speciālisti Ziemeļkurzemes sik­spārņu gal­vaspilsētā — Dunda­gas parkā — iepazīstinās ar sik­spārņu dzīvesvei­du.
 • «Dunda­gas par­ka koku daudzvei­dī­ba» — pārgājiens pa Dunda­gas parku arboristes, den­droloģes Daigas Strēles vadībā.
 • Kurzemes mino­tau­ra labir­in­tā — Rukšu purvā — ar pur­va kur­pēm soļosim «Purvu bridēju» vadībā.
 • «Jūras laivas» piedāvās aizrau­jošu laivošanu gar jūras kras­tu vai līdz Kolkas bākai (apmēram 7 km no kras­ta) atkarībā no laikap­stākļiem.
 • Dunda­gas apkārtnes dabu un kultūru Inetas Aulikas vadībā iepazīsim velo­maršrutā «Baron bōgans».
 • Edgara Millera pavadībā atkal varēsim izs­taigāt Mazirbes līvu takas.
 • Kolka­s­ra­ga saimnieks Jānis Dambītis iepazīstinās ar šī īpašā dabas fenom­e­na vēr­tu­miem.

Vairāk

Slīteres Ceļotāju dienas – 2017. gada 3.un 4.jūnijā – No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem!

dund_parks_2

Dunda­gas parks

Slīteres Ceļotāju dien­as – 2017. gada 3.un 4.jūnijā – No kalna arājiem līdz piekrastes zve­jniekiem!

Ieskaties: Pro­gram­ma, Maršru­ti, Pārējie piedāvāju­mi, Pul­cēšanās vieta!

Šogad svinam 150 gadu jubile­ju, kopš tika izvei­do­ta (1867.g.) pir­mā nova­da paš­valdī­ba ar enerģisku un saimniecisku tās dzīves vadītāju Frici Adamoviču priekš­galā. No viņa piemēra ied­ves­mo­joties mācāmies labi saimniekot jebkurā dzīves jomā, arī dabas un kultūrvidē visā ter­i­tori­jā – no kalna arājiem Dunda­gas apkaimē līdz zve­jniekiem Līvu piekrastē!

Tādēļ arī Slīteres Ceļotāju dienu pēc­pus­di­en­as pul­cēšanās sena­jā un tagadē­ja paš­valdības cen­trā – Dundagā – pils parkā, ar tirdz­iņu, spēlēm lieliem un maziem, ēdi­e­niem, kon­cer­tu un bal­li!

Abas dien­as – 3.un 4.jūnijā visā nova­da ter­i­tori­jā – no Raķu­pes līk­ločiem dien­vi­dos, ap Dundagu un Šlī­teri, līdz pat Kolka­s­ra­ga bākai ziemeļos – būs nodar­bības un maršru­ti dažādām interesēm. Kājnieku, laiv­otāju, velo un pur­va slēpju maršru­tus vadīs pieredzējuši savas jomas speciālisti no visas Latvi­jas. No jau zināmāka­jiem mina­mi Vil­nis Sku­ja, Kristaps Vilks, Ini­ta Dāniele, Bai­ba Gal­niece, Dai­nis Ozols, SIA «Purvu bridēji», Rit­vars Rek­ma­n­is un citi.

Vairāk