2018 — PALDIES!

Paldies visiem Slīteres ceļotāju dienu gidiem – pārgājienu, laivu un velo brau­cienu, darb­nīcu un pasāku­mu vadītājiem, apmek­lētājiem un dalīb­niekiem!

Slīteres Ceļotāju dienu priekš­vakarā, 8. jūni­jā Dunda­gas pilī noti­ka kon­fer­ence «Iespē­jas un izaicināju­mi — dzīve nacionāla­jos parkos un citās dabas ter­i­tori­jās». To apmek­lē­ja 65 dalīb­nie­ki.

Turp­mākās divas dien­as tika veltī­tas Dunda­gas nova­da un Nacionālā par­ka ter­i­tori­jas iepazīšanai, dabas un kultūras vērtību izzināšanai. Kop­umā ceļots 14 dažā­dos maršru­tos kājāmgājējiem, 2 velo­maršru­tos, 3 maršru­tos laiv­otājiem, kā arī vairākos lībiešu man­to­ju­ma pasāku­mos. Pavisam noti­ka 27 pārgājieni, t.sk. arī laivu un velo brau­cieni. Atse­višķi maršru­ti noti­ka vairākas reizes.

Dažā­dos dabas un kultūrvēs­tures izziņas maršru­tos piedalījās ap 400 intere­sen­tu. Apmek­lēti bija arī lībiešu tradī­ci­ju pasāku­mi un izstādes, darb­nī­cas un, pro­tams, Dabas izglītības cen­trs ar bāku Šlīterē.

Slīteres Ceļotāju dienu rīkotāju vārdā  —

Andra Ratke­viča no Dabas aizsardzības pār­valdes dabas izglītības cen­tra «Slītere»
Alan­da Pūliņa no Dunda­gas nova­da tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­tra

FOTOGALERIJA

Konference «Iespējas un izaicinājumi — dzīve aizsargājamā dabas teritorijā»

Slīteres Ceļotāju dienu priekš­vakarā, 2018. gada 8. jūni­jā plkst. 13.00 Dunda­gas pilī notiks kon­fer­ence «Iespē­jas un izaicināju­mi — dzīve nacionāla­jos parkos un citās dabas ter­i­tori­jās».
Kā līdzs­varot dabas un kultūras man­to­ju­mu, kurš ir saglabā­jams un saudzē­jams, ar strau­jo mūs­di­enu dzīves rit­mu, kas ietver gan vēl­mi attīstīt biz­ne­su, gan vēl­mi dzīvot klusā, skaistā vidē?

Uz kon­fer­en­ci pieteik­ties, rak­stot uz e-pas­tu: slitere@​slitere.​lv.

Pro­gram­mā:

I Starp­tautiskās ini­ci­atī­vas dabas ter­i­tori­jās Pasaulē un Latvi­jā

  • Enter Gau­ja, Andris Klepers, Vidzemes augst­sko­las pēt­nieks.
  • EUROPARK har­ta, Agnese Balandiņa, Ķemeru Nacionālais parks, dabas izglītības cen­trs
  • UNESCO tūrisms, lībiešu kultūrtel­pa. Asnāte Ziemele, Latvi­jas lauku tūris­ma aso­ciā­ci­jas «Lauku ceļotājs» prezi­dente.
  • DARK SKY – jau­na iespē­ja tūris­tu pie­sais­tei dabas ter­i­tori­jās. Stās­ta Jānis Dambītis, SIA Kolka­s­rags valdes priekšsēdētājs.

II Izaicinājums — uzņēmēj­dar­bī­ba aizsargā­jamā dabas ter­i­tori­jā

  • Dabas kapitāls Sabiedrības labklājībai. Juris Jāt­nieks, Dabas aizsardzības pār­valdes ģen­erāldirek­tors.
  • Neval­stiskas orga­nizā­ci­jas dar­bī­ba Nacionāla­jā parkā — iespē­jas, izaicināju­mi. Andis Liepa, Ķemeru Nacionālā par­ka fon­da valdes priekšsēdētājs.
  • Paneļdiskusi­ja. Iespē­jas un izaicināju­mi: uzņēmēj­dar­bī­ba aizsargā­jamā dabas ter­i­tori­jā. Sarunu vada kon­fer­ences mod­er­a­tors.

III Dzīves vieta — nacionālais parks

  • Lībiešu krasts — no sen­atnes līdz mūs­di­enām. Bai­ba Šuvcāne, lībiešu vēs­tures pēt­niece, grā­matu autore.
  • Paneļdiskusi­ja: Pastāvī­ga / sezonāla dzīves vieta ārpus pil­sē­tas, nacionāla­jā parkā. Sarunu vada kon­fer­ences mod­er­a­tors.
  • «Tradī­ci­jas un cil­vēku lik­teņi. Daži Dunda­gas pils noslēpu­mi.». Indra Ček­stere

(Kon­fer­ence notiek LEADER pro­jek­ta «Ilgt­spējī­ga tūris­ma attīstības prin­cipu ieviešana nacionā­lo parku/aizsargājamo dabas ter­i­tori­ju reģionos» iet­varos).

Dienu plānojuma varianti Slīteres Ceļotāju dienās – 9. un 10. jūnijā

(Detal­izēti, lūdzu, skati­et pro­gram­mā)

SESTDIEN, 9. JŪNIJĀ

Tiem, kuri dosies pārgājienos dabā:

1. Plkst. 11.00 pārgājiens apkārt Pēterez­eriem kopā ar Ķemeru Nacionālā par­ka vides gidu Jāni Šlū­ki (~ 3 h)
Pēc tam vēl var paspēt:
   1.1. Izs­taigāt lībiešu takas Mazir­bē kopā ar stāst­nieku Edgaru Milleru (iepriekš saskaņo­jot laiku)
   1.2. Apmek­lēt Lībiešu tau­tas namu
   1.3. Uzēst buk­stiņ­biezpu­tru Mazirbes «Stūrīšos»
   1.4. Šlīterē pie bākas un pus­muižas cen­trā visu dienu būs tirdz­iņi un darb­nī­cas
Ja vēl ir luste pētīt dabu:
   1.5. Sēņu iepazīšanas pārgājiens kopā ar Latvi­jas Dabas muze­ja nodaļas vadītāju, mikoloģi Ini­tu Dānieli plkst. 15.00 (2 h)
   1.6. Vai vilku takās kopā ar mež­saimnieku Andri Ratke­viču plkst. 15.00 (2 h)

2. Plkst. 11.00 pārgājiens Zilo kalnu noslēpumos pie Vīdales kopā ar meža ekoloģi, vides gidi San­dru Ikau­nieci (2,5 h).
Ja pēc tam vēl kājas nes pa mežiem, vēl var paspēt uz pārgājie­niem dabā (skat. 1.5. vai 1.6.), vai pakavēties Mazirbes apkārt­nē (1.1. – 1.3.) un Šlīterē (1.4.)

3. Plkst. 11.00 Šlīterē pa kukaiņu pēdām kopā ar ento­mo­logu Uģi Piterānu (5 h). Pēc tam vēl var apmek­lēt Šlīteres tirdz­iņu vai Mazir­bē «Stūrīšos» mieloties ar buk­stiņ­biezpu­tru un apmek­lēt Līv­na­mu.

4. Ja iero­daties tikai pēc­pus­di­enā, tad plkst. 14.00 Puiškalna dār­gu­mu mek­lēju­mos kopā ar ainavu arhitek­ti Ilzi Iesal­nieci-Brukingu vai 14.00 foto­darb­nī­ca Mazirbes plud­malē. Plkst. 15.00 būs piee­ja­mi divi jau­ki pārgājieni (skat. 1.5., 1.6.), vai pas­taiga pa līvu takām Mazir­bē (saskaņo­jot laiku) vai pārgājiens gar Vecroču­pes līku­miem līdz Dižjūrai kopā ar bioloģi Ēriku Kļav­iņu (3 h)

Velo­brau­cienu cienītājiem: plkst. 12.00 no Ēvažu stāvlauku­ma sāk­sies brau­ciens gar Rīgas līča stāvkras­tu (3 h)

Laiv­otāji no 11.00 varēs lūkoties uz Slī­teri no ūdens pus­es (6 h, sākot no Irbes tilta)

Lībiešu man­to­ju­ma cienītājiem: no 12.00 Košragā lībiešu aub­ju šūšanas meis­tark­lase, no 14.00 Kolkas tau­tas namā sāk­sies lībiešu tau­tas tēr­pu meis­tark­laseKrīzdag. Mundag. Vil­likat., būs atvērts Lībiešu tau­tas nams Mazir­bē, arī tā 2. stā­va etno­grā­fiskā kolek­ci­ja

Dunda­gas pils pagrabā plkst. 12.00Jāņa Mikā­na pils teiku tēlu akmens tēl­niecības dar­bu izstādes atk­lāšana

Vakar­pusē vēl var Dunda­gas cen­trā apmek­lēt pili, ekso­tisko dzīvnieku parku, aplūkot izci­lo būvi – «Latvi­jas val­sts mežu» biro­ja ēku un «Krokodilu»

Nova­da nak­tsmītnes.

SVĒTDIEN, 10. JŪNIJĀ

Pārgājieni dabā:

1. Plkst. 5.00, 7.00, 9.00 pie Šlīteres dabas takas varēs kopā ar bio­logu Uģi Piterānu klausīties rīta put­nu korus. Pēc tam vēl var paspēt uz vairākiem citiem pārgājie­niem (izvēloties sev tīkamāko – skat. zemāk tek­stā)

2. Plkst. 10.00 – pārgājiens gar Rāk­stupītes rak­stiem Mazirbes apkaimē kopā ar pop­ulāro dabas pēt­nieku Vil­ni Sku­ju

3. Plkst.12.00Jūr­ta­ka! – No Kolka­s­ra­ga sāk­sies pilot­pārgājiens gar Rīgas līča stāvkras­tu Eiropas garo dis­tanču kājāmgājēju pro­jek­ta iet­varos

4. Arī svēt­di­en būs iespē­ja plkst.11.00 kopā ar Ķemeru Nacionālā par­ka vides gidu Jāni Šlūku doties apkārt Pēterez­eriem (3 h), vai plkst. 12.00 kopā ar Latvi­jas Dabas muze­ja mikoloģi Ini­tu Dānieli pētīt sēnes Šlīterē (2 h)

5. Dundagā plkst. 11.00 varēs kopā ar gidu izs­taigāt Bānīš­maršru­tu (2 h)

Veloaplis: plkst 10.00Baron bōgans ap Dundagu (~ 4 h)

Laiv­otājiem no 11.00brau­cieni uz Kolkas bāku

Lībiešu man­to­ju­ma cienītājiem: arī svēt­di­en būs atvērts Lībiešu tau­tas nams Mazir­bē, arī etno­grā­fiskā kolek­ci­ja un tur­pat blakus «Stūrīšos» – izstāde «Lībiešu tam­bors»

Svēt­di­en būs atvērts arī dabas izglītības cen­trs pie Šlīteres bākas, Lībiešu tau­tas nams Mazir­bē, arī Mazirbes «Stūrīši» ar buk­stiņpu­tru