2019. gada 1. un 2. jūnijā Lībiešu krastā un Dundagas novadā vienlaikus ar Slīteres ceļotāju dienām notiks Latvijā pirmās Mājas kafejnīcu dienas!

Slīteres ceļotāju dien­as ir aktī­va un jēg­pil­na atpū­ta dabā indi­viduāli vai grupās, pieredzējušu dabas un nova­da pēt­nieku vadībā. Tā ir iespē­ja apmek­lēt unikālas Slīteres Nacionālā par­ka vietas, kuras ikdi­enā nav piee­ja­mas! Katrs var izvēlēties sev atbil­stošāko, sākot ar vieglām pas­taigām un bei­d­zot ar grūtākiem pārgājie­niem četru, piecu stun­du garumā. Būs iespē­ja, né tikai izpētīt vietējos dabas retu­mus, bet arī novērot put­nus, atrast tau­riņus un sēnes. Slīteres ceļotāju dien­as Dunda­gas novadā notiek jau 10. gadu.

Lauku sētās un citvi­et visā nova­da ter­i­tori­jā šajās dienās būs daudzvei­dīgs ēdi­enu un dzērienu piedāvājums: no vietējiem pro­duk­tiem, ar īpašiem stāstiem un ama­ta pras­mju demon­strēju­miem. Būs gan iecienī­to vietējo ēdi­enu meis­tarstiķi, gan no vecmāmiņu un muižas lai­ka pūralādēm izcel­tu recepšu lietā likšana. Tie būs kā dārza svēt­ki visā novadā un Lībiešu krastā, kur ikviens ceļotājs varēs piedalīties un baudīt ēdi­enu daudzvei­dību.

Izvēlies, kurus pārgājienus, laivu un velo brau­cienus apmek­lēsi, izpēti tuvumā esošās Māju kafe­jnī­cas un tiekamies Lībiešu krastā un Dunda­gas novadā!

Detal­izēti, lūdzu, skati­et: Pro­gram­mā, pie Maršru­tu piedāvāju­miem un Mājas kafe­jnīcu sadaļā.


Infor­mā­ci­jai par aktiv­itātēm un kafe­jnīcu piedāvāju­miem vari­et sekot līdzi arī Mājas kafe­jnīcu dienu Face­book lapā.

2018 — PALDIES!

Paldies visiem Slīteres ceļotāju dienu gidiem – pārgājienu, laivu un velo brau­cienu, darb­nīcu un pasāku­mu vadītājiem, apmek­lētājiem un dalīb­niekiem!

Slīteres Ceļotāju dienu priekš­vakarā, 8. jūni­jā Dunda­gas pilī noti­ka kon­fer­ence «Iespē­jas un izaicināju­mi — dzīve nacionāla­jos parkos un citās dabas ter­i­tori­jās». To apmek­lē­ja 65 dalīb­nie­ki.

Turp­mākās divas dien­as tika veltī­tas Dunda­gas nova­da un Nacionālā par­ka ter­i­tori­jas iepazīšanai, dabas un kultūras vērtību izzināšanai. Kop­umā ceļots 14 dažā­dos maršru­tos kājāmgājējiem, 2 velo­maršru­tos, 3 maršru­tos laiv­otājiem, kā arī vairākos lībiešu man­to­ju­ma pasāku­mos. Pavisam noti­ka 27 pārgājieni, t.sk. arī laivu un velo brau­cieni. Atse­višķi maršru­ti noti­ka vairākas reizes.

Dažā­dos dabas un kultūrvēs­tures izziņas maršru­tos piedalījās ap 400 intere­sen­tu. Apmek­lēti bija arī lībiešu tradī­ci­ju pasāku­mi un izstādes, darb­nī­cas un, pro­tams, Dabas izglītības cen­trs ar bāku Šlīterē.

Slīteres Ceļotāju dienu rīkotāju vārdā  —

Andra Ratke­viča no Dabas aizsardzības pār­valdes dabas izglītības cen­tra «Slītere»
Alan­da Pūliņa no Dunda­gas nova­da tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­tra

FOTOGALERIJA