2010

2010. gada 12. jūni­jā noris­inājās pir­mā Slīteres Ceļotāju diena, kurā piedalījās lieli un mazi, ar velosipēdiem un bēr­nu ratiem, ar suņiem pavadā un fotoa­parātiem. Tie bija kārtī­gi ceļošanas svēt­ki: kop­umā ap 600 ceļotājiem vienā dienā apceļo­ja dažā­das Slīteres vietas, objek­tus un maršru­tus.

Lai arī lai­ka prog­nozes bija draudī­gas un ļoti mainī­gas, ceļotāju dien­as rītā pamod­āmies saulainā noskaņo­jumā un gatavi doties piedzīvo­ju­mos.

Neska­toties uz to, ka tipiskais Kolkas piejūras vējš mums lika stin­grāk turēties pie zemes, tas mūs arī pasargā­ja no odiem un ļāva izbaudīt ekstrēmākus jūras viļņus.

Paldies visiem dros­mī­ga­jiem, čak­la­jiem un zinātkāra­jiem ceļotājiem, kas devās maršru­tos visas dien­as garumā, sākot ar plkst 4.00 no rīta. Daži no viņiem bija cēlušies vienos nak­tī, lai paspē­tu no Rīgas atbraukt uz Kolku un ieras­tos
laikā uz plāno­to maršru­tu.

Paldies Jums visiem par to, ka iete­icāt šo pasāku­mu saviem draugiem, par to, ka ceļo­jāt kopā ar mums šajā dienā, kā arī par Jūsu poz­itī­va­jām atsauksmēm
un iesūtī­ta­jām bildēm.

Mēs guvām lielu gan­darīju­mu un prieku par to, ka visi piedāvātie maršru­ti bija labi apmek­lēti, kā arī par Jūsu milzī­go intere­si un uzticību Slīterei, Lauku ceļotā­jam un ceļošanas priekam.

Slīteres ceļotāju dien­as 2010. e-avīze (2.)

Slīteres ceļotāju dien­as 2010. e-avīze

Dalies priekā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *