2012

scd_logo.jpg

Paldies visiem, kas cen­tās, dar­bo­jās, piedalījās, gaidī­ja šajās divās tra­ki auk­sta­jās, lietaina­jās, vējaina­jās un beigu beigās saulai­ni vētraina­jās Slīteres Ceļotāju dienās (SCD) 2., 3.jūnijā!

Cer­ams, visi ir atta­pušies, un nu ir skaidrs, ka īstos ceļotājus nekas nebiedē! Paldies visiem gidiem, īpaši tiem, kam tas nav saistīts ar ikdi­en­as dar­bu, bet kas labprāt atsaucās: Lau­rai Beņislavskai, Evai Land­manei, Kristīnei Sav­ick­ai, Edi­jam Tropiņam, Baibai Šuvcānei.  Un, pro­tams, šo dienu īpaša­jiem viesiem – darb­nīcu vadītājiem, gidiem, lek­to­riem: Kristapam Vilkam, Ivaram Zupiņam, Dau­gavpils uni­ver­sitātes pēt­niekiem Ulda Valaiņa vadībā, Uģim Piterā­nam, Ine­sei Rozei, Ervī­nam Kris­tiņam ar „sakarnieku” koman­du, Rein­im Pižikam, pirt­niekiem Kolka­s­ragā.

Paldies Zojai Sīlei par tulko­ju­miem līvu val­odā, prak­tikan­tei Annai Āboliņai par tulko­ju­mu angļu val­odā, dažādiem palīg­dar­biem sagatavošanās pro­cesā, kā arī spilgta­jām fotogrā­fi­jām.

Paldies Artūram Laubergam par gar­do, karsto zupu liela­jā Rutas Bērz­iņas katlā, paldies Vil­im Prie­dem par atļau­ju apskatīt īstu zve­jnieka sētu.

Un, pro­tams, visiem, ka sūtī­ja infor­mā­ci­ju saviem draugiem, iete­ica, aicinā­ja, un tiem, kas nogādā­ja drukā­to info dažādās Latvi­jas malās!

SCD laikā un iet­varos pie Šlīteres bākas tika nodib­ināti arī 1682 radiosakari ar 67 val­stīm no visiem kon­ti­nen­tiem, izņe­mot Aus­trāli­ju. Tika rak­stī­tas un izsūtī­tas īpašas sakaru apstiprināju­ma kar­tiņas (QSL), vien­laicī­gi reklamējot arī Slīteres nacionā­lo parku. Slik­tie lai­ka apstākļi netraucē­ja, jo ante­nas paspē­ja uzstādīt jau piek­t­di­en. Raid­staci­jā dar­bo­jās bijušais dun­dadznieks Vil­nis no Rūjien­as, Jānis no Jēk­abpils, Jānis no Sigul­das, Imants no Ogres, Raitis no Rīgas, Ben­i­to no Talsiem, Andrejs un Ervīns no Dunda­gas.

Neska­toties uz ārkārtēji nepievil­cīgiem lai­ka apstākļiem skaitļi tomēr lieci­na par šādiem apstākļiem necerēti labu atsaucību. Ja pagājušā gada ideā­los lai­ka apstākļos Ceļotāju dienās dažādās aktiv­itātēs apmek­lētības kop­sum­ma bija ap 2100 cil­vēku, tad šogad tā ir ap 1300.

Ja pagājuša­jā gadā dažā­dus gidu vadī­tos dabas un kultūrvēs­tures maršru­tus, arī veloapļus un dabas izziņas darb­nī­cas, t.i. „tīros” ar SCD būtību saistī­tos 18 dažā­dos piedāvāju­mus apmek­lē­ja pavisam ap 540 cil­vēku, tad šogad 20 dažā­dus šāda vei­da piedāvāju­mus apmek­lējuši ap 330 cil­vēku (abos gados šeit nav pieskaitīts Šlīteres bākas apmek­lējums).

Visu piedāvāju­mu konkurencē pagājušā gadā augstākie apmek­lētības rādītāji bija Dunda­gas pil­ij (249), Zivju degustā­ci­jai pie Andra (180), Šlīteres bākai (176), Inese Rozes vadī­ta­jam pārgājien­am pa lībiešu ciemiem (113), Līvu tau­tas namam Mazir­bē (100), zivju degustā­ci­jai pie Alfrē­da (ap 100), veselības cen­tram „Tavai sirdij” (86), Ragu kolek­ci­jai (84), Pāces vil­nas fab­rikai (80).

Šogad apmek­lētāko objek­tu rin­da ir šāda: Šlīteres bāka un Meža sko­las kukaiņu klase jeb Zaļā lab­o­ra­tori­ja (abos 144), Dunda­gas pils (133), Līvu cen­trs „Kūol­ka” (82), Vieglu garu un jūrā iekšā jeb mob.pirtis Kolka­s­ragā (80), „Šeit viss ir sens un īsts!” jeb viesošanās „Stūrīšos” (80), zivju degustā­ci­ja pie Andra (80).

Jāpiebilst arī, ka iepriekš minē­ta­jos skaitļos nav ieskaitīts Kolka­s­ra­ga kā tāda apmek­lējums, jo tur vis­ti­camāk, ka agri vai vēlu nonā­ca gan­drīz visi SCD dalīb­nie­ki, tāpat pro­tams tie, kas piedalījās konkrē­ta­jos pasāku­mos ragā. Tāpat nav ieskaitīts mūsu pavisam 7 nova­da baznīcu apmek­lējums, kas pagājušā gadā kopā sastādī­ja vairāk kā 500 apmek­lētāju, un arī šogad ievēro­jams cil­vēku skaits iegriezās mūsu diev­namos.

Ceļotāju dienu dalīb­niekiem – viesiem tika lūgts arī aizpildīt anke­tas.  Ap 50 aptau­jā­to nav liels skaits, tomēr ļauj nedaudz ielūkoties ceļotāju domās.

Motivā­ci­ja, kāpēc cil­vē­ki apmek­lē­ja SCD: iespē­ja baudīt dabu, dabas izziņa, relak­sā­ci­ja, iespē­ja būt kopā ar ģimeni vai līdzī­gi domājošiem, kā arī kultūra un kultūrvēs­ture.

Lielākā daļa SCD apmek­lē­ja kopā ar draugiem, ģimeni, ar bērniem un dar­ba kolēģiem.

No respon­den­tiem apmēram puse jau bija agrāk vieso­jusies SNP, otra puse vai nu bijusi iepriekš vienu reizi, vai pir­mo reizi. Vairā kā puse anke­tu aizpildītāju bija no Kurzemes, ceturtā daļa no Rīgas, pa kādam arī no Lat­gales, Zem­gales un pārējās Vidzemes.

Infor­mā­ci­ju par SCD lielākoties iegu­vuši no draugiem, no rek­lā­mas lapām, inter­netā vai arī zinājuši no iepriekšējiem gadiem.

Apmēram ceturtā  daļa respon­den­tu atbild, ka piedalīsies SCD abas dien­as ar vienu vai pat ilgāku nakšņošanu, bet pārējie piedalījās vienā vai otrā dienā, bez nakšņošanas.

Uz jautāju­mu, kas īpaši pati­ka SCD, atbildes raibu raibās: Fito­plezīrs, Kolkas pūtēji, pils, Slītere, zupas ēšana, kukaiņu apskate, gidu pro­fe­sion­al­itāte, plašais piedāvājums un daudzvei­dī­ba, objek­tu vadītāju atvērtī­ba un draudzīgums, „Pīta­gi”, Vil­nas fab­ri­ka, Bažu purvs,  pir­tis Kolka­s­ragā, neskartā daba un nez­inā­mi dabas objek­ti, zir­gi, „Stūrīši”, kon­certs pilī, ziv­saimniecības vēs­ture.

Kas nepati­ka?: lielākā daļa pro­tams minējuši lai­ka apstākļus

Prak­tis­ki visi respon­den­ti atzīmējuši, ka ir vai nu ļoti, vai vienkārši apmier­ināti ar dalību SCD, viens ir bijis daļēji apmier­ināts.

Ko vajadzē­tu uzlabot?: laikap­stākļus, vairāk infor­mā­ci­jas un rek­lā­mas pirms pasāku­ma plašsaz­iņas līdzekļos, vairāk, ko bērniem darīt!

Tad nu cen­tīsimies to visu nākam­gad sarūpēt!

Jāat­gā­d­i­na, ka liela daļa no Ceļotāju dienu piedāvāju­miem ir spēkā arī pārējā gada laikā. Saulainu un veiksmīgu tūris­ma gadu visiem vēlot –

Alan­da Pūliņa,

Andra Ratke­viča

Bildes no pir­tiņu sali­do­ju­ma.

Dalies priekā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *