2013

scd_logo_2013.jpgSlīteres ceļotāju dien­as noslēgušās!

Ceļošana un Slīteres nacionālā par­ka jubile­jas gads turpinās!

Paldies visiem Slīteres ceļotāju dienu dalīb­niekiem, čak­la­jiem gidiem un darb­nīcu vadītājiem! Abas dien­as pagā­ja rosīgā, zinātkārā un nestei­dzīgā noskaņā, bau­dot sil­to laiku, skaisto dabu, no jūras nākušos gar­du­mus un lībiešu kultūru. Slīteres nacionā­lo parku un Dunda­gas novadu 1. un 2.jūnijā aktī­vai atpū­tai izvēlējās aptu­veni 1500 mūsu drau­gu.

 Mazli­et sta­tis­tikas par šīga­da Slīteres ceļotāju dienām. Sep­tiņos dabas pārgājienos un put­nu vērošanā piedalījās ap 80 intere­sen­tu, čet­ros kultūrvēs­tures izziņas pārgājienos – ap 170, divos veloapļos – 35, laivošanās – 17, sep­tiņās radoša­jās darb­nīcās dar­bo­jās ap 100 dalīb­nieku. Šor­eiz īpaša piekrišana bija Mazirbes „Stūrīšiem” un Līvu tau­tas namam. Kā ierasts daudz apmek­lētāju bija Šlīteres bākā, Kolkas līvu cen­trā, Dunda­gas pilī un Pāces vil­nas fab­rikā.

Slīteres nacionālā par­ka jubile­jas gads jopro­jām turpinās, un visi ceļotāji mīļi gaidīti mūs­pusē! Jopro­jām varat apskatīt Slīteres ceļotāju dienu 2013 bildes un izvēlē­tos kādu no pastāvī­ga­jiem piedāvāju­miem (bez zvaigznītes apzīmēju­ma), kas ir piee­ja­mi arī pārējā gada laikā. Izvēli­eties, saz­vani­eties un brau­ci­et ciemos!

Alan­da Pūliņa, Andra Ratke­viča

Dalies priekā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *