2014

scd_logo_2014.jpg

Slīteres Ceļotāju dienas izdevušās!

Aivas Jakovelas foto

Aivas Jakove­las foto

Aiz­vadītās nedēļas nogalē, 31. mai­jā un 1. jūni­jā Dunda­gas novadā jau piek­to reizi noti­ka Slīteres Ceļotāju dien­as, kuru devīze bija «Caur Undžavas mežiem pie lībiešiem». Par Undžavas mežiem Dunda­gas pusē izse­nis dēvē grūti cau­re­ja­mu mežus, kas stiep­jas no Šlīteres Zilo kalnu krau­jas līdz pat jūrai, kuras krastā virknē­jas senie lībiešu zve­jniek­cie­mi, tostarp Mazirbe — šo svētku cen­trs. Svētkus, sadar­bo­joties un apvieno­jot spēkus un prasmes rīko Dabas aizsardzības pār­valde, Dunda­gas nova­da paš­valdī­ba, ar dabu, tūris­mu un kultūru saistītās vietējās orga­nizā­ci­ja, tūris­ma uzņēmēji. Liels paldies visiem pārgājienu un maršru­tu gidiem, darb­nīcu un objek­tu vadītājiem, orga­ni­za­to­riem un dalīb­niekiem!

Cil­vē­ki no visas Latvi­jas šajās dienās bija atbraukuši uz Dunda­gas novadu. Ar savu klāt­būt­ni svētkus atbal­stī­ja arī Vides un reģionālās attīstības min­istrs Romāns Naudiņš. Min­istrs atz­inī­gi novērtē­ja Slīteres nacionālā par­ka jaunās dabas takas — dabas infra­struk­tūru, kas uzbūvē­ta ar Eiropas Savienības Kohēz­i­jas fon­da finan­siālu atbal­stu. Min­istrs izte­ica gan­darīju­mu, ka līdzekļi ieg­uldīti liet­derī­gi. Svētku laikā, tiekoties ar Dabas aizsardzības pār­valdes vadību, min­istrs uzsvēra, ka jaunās dabas takas aktīvi jāiz­man­to dabas izglītībai, aicinot skolēnus tās apmek­lēt, lai izzinā­tu dabu.

Slīteres Ceļotāju dienu pasāku­mos ar patiesu intere­sei un aizrautību piedalījās arī 30 vides zinību stu­den­ti no koledžas Cam­pus La Salle Saint Christophe no Masēbas (Masseube) pil­sētiņas Fran­ci­jas dien­vi­dos. Dabas aizsardzības pār­valdes sadar­bī­ba ar Masēbas koledžu aizsākās pirms diviem gadiem un arī šogad trīs stu­den­ti savu prak­si izies Latvi­jas aizsargā­jamās dabas ter­i­tori­jās: Ķemeru un Gau­jas nacionāla­jā parkā un Papes dabas parkā.

Slīteres nacionālā par­ka daba un lībiešu kultūras man­to­jums ir Dunda­gas nova­da unikālas vērtības, unikālas né tikai Latvi­jas, bet arī Eiropas mērogā. Lai šīs vērtības parādī­tu apmek­lētājiem, Slīteres Ceļotāju dienu pro­gram­mā bija 14 dažā­di dabas un kultūras pārgājienu maršru­ti, 3 velo­maršru­ti, viens laivošanas maršruts, 9 radoši izzi­nošās darb­nī­cas, 8 apskates objek­ti, 6 vietējo gar­du­mu degustā­ci­jas punk­ti. Pārgājieni dabā kopā ar pieredzējušiem dabas pēt­niekiem Slīteres Ceļotāju dienām piešķir mazli­et ekskluzīvu pieskaņu. Liels pieprasījums šor­eiz bija pārgājien­am pa Zarta­pu gravu kopā ar ģeo­logu Dai­ni Ozolu, pārgājien­am «Pa vil­ka pēdām» kopā ar zoo­logu Vil­ni Sku­ju. Tikai paši dros­mīgākie devās ori­en­tēšanās trasē, ko vei­do­ja ento­mologs Kristaps Vilks. Arī mazāk grūti, īsā­ki pārgājieni pa jūras piekrasti un Mazirbes Bal­to kāpu zinošu gidu pavadībā raisī­ja intere­si. Lībiešu kultūras man­to­ju­ma, senu teiku un nos­tās­tu izzināšanā talkā nāca lībieši Edgars un Veroni­ka Mil­leri, Džene­ta Marin­s­ka.

Ikviens varē­ja nog­a­ršot slaveno Dunda­gas pus­es sklan­drausi (2013. gadā Eiropas Komisi­ja (EK) ir apstiprinājusi reģistrēšanu shēmā «Garan­tē­ta tradi­cionālā īpat­nī­ba», padarot šo latviešu tradi­cionā­lo rausi par pir­mo lauk­saimniecības pro­duk­tu Latvi­jā, ko aizsargās Eiropas Savienības līmenī) un našķēties ar kūpinātām butēm.

Ses­t­di­en­as vakarā Lībiešu tau­tas namā Mazir­bē pēc aktīvi pavadītās dien­as ceļotāji baudī­ja kon­cer­tu, vēro­ja video un foto mater­iālus par šajā dienā pieredzē­to, skatījās izglī­to­jošu īsfil­mu par Slīteres nacionā­lo parku. Pār­runā­ja pieredzē­to, dalījās ies­pai­dos. Lielis­ki pavadī­ta diena ceļotājiem un gan­darījums par padarī­to orga­ni­za­to­riem!

Leju­plādēt pro­gram­mu
2014. gada fotomirkļi

Andra Ratke­viča
Dabas aizsardzības pār­valde

Dalies priekā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *