2015

Slīteres CD ielas reklama avize

Paldies!

IMG_5173_m

Ainara Gai­da foto

Paldies visiem Slīteres ceļotāju dienu dalīb­niekiem, kas šogad izzinā­ja apskates objek­tus un maršru­tus tieši ēdamli­etu zīmē «Knišels kož, zāl aug, pavārs vār, sanāk draug!» ar pul­cēšanās cen­tru Kolkas «Ūšos».

Milzīgs paldies visiem dūšī­ga­jiem gidiem, īpaši Lienītei Iesal­niecei, kas zibenī­gi atsaucās, paldies arī Inetai Sil­iņai no Ēvažiem un Mārai Zadiņai, kas vadī­ja veloapļus. Paldies par izturību gidiem, kuriem vajadzē­ja savu maršru­tu mērot vairākkārt, īpaši Edgaram Miller­am, kas savu pārgājienu ses­t­di­en vadī­ja 6 (!) reizes. Paldies lieliska­jai tirdz­iņa rīkotā­jai Ilzei Šteinei, vis­lielākā pate­icī­ba par vies­mīlību, izturību un pre­tim­nākšanu visos jautāju­mos «Ūšu» saimniecei Džene­tai Marin­skai! Paldies Ino­rai Sproģei, pēc­pus­di­en­as vadī­ta­jai Mar­i­jai Bērz­iņai un visiem kon­cer­ta dalīb­niekiem «Ūšu» sētā. Milzīgs paldies ļoti atsaucī­ga­jiem un izturī­ga­jiem Kolkas skolēniem Eliz­a­betei, Annai, Tomam, Kār­lim un Ral­fam, kas smaid­ī­gi un runī­gi visu dienu, sākot jau no plkst. 10.00, sagaidī­ja ikvienu ceļotāju «Ūšos», dalī­ja infor­mā­ci­jas lapas un ierādī­ja autovi­etas. Pate­icī­ba tiem, kurus var­būt ātrumā esam piemir­suši piem­inēt.

Noti­ka 9 dažā­di maršru­ti kājāmgājējiem, 2 velo­maršruts, 3 maršru­ti laiv­otājiem un 2 put­nu vērotājiem. Dar­bo­jās 6 darb­nī­cas un 5 dažā­di objek­ti.

Cer­am, ka katram izde­vās rast ko jaunu sajūtās, infor­mā­ci­jā vai garšu un smaržu pasaulē, bet gal­ve­nais — labi atpūsties un būt saskaņā ar dabu un notiku­miem.

Leju­plādēt pro­gram­mu
2015. gada fotomirkļi

Alan­da Pūliņa no Dunda­gas nova­da Tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­tra

Dalies priekā!