2016

sliteres-celotaju-dienas-baners-2016_940x200

IMG_6221_small

Ainara Gai­da foto

Paldies pasaulē labāka­jai Ceļotāj­di­enu apmek­lētāju saimei! Paldies pārgājienu, darb­nīcu, velo­maršru­tu, laivu brau­cienu vadītājiem un atvēr­to māju saimniekiem! Paldies visiem brīvprātī­ga­jiem palīgiem!

2016.gada Slīteres Ceļotāju dien­as pavadī­tas spirdzi­noša­jā Šlīteres gaisā, meži pētīti, jau­nas dabas gudrības apgū­tas, jūras vēji ieelpoti, odu kodu­mi un vasaras raibu­mi uzpunk­tēti, sklan­drauši apēsti!

Kop­umā noti­ka 8 dažā­di maršru­ti kājāmgājējiem, 1 velo­maršruts, 3 maršru­ti laiv­otājiem un 1 put­nu vērotājiem. Dar­bo­jās 11 darb­nī­cas un bija apskatā­mi 9 dažā­di objek­ti. Slīteres Ceļotāju dienu cen­trā — Šlīteres sena­jā pus­muižā ar Šlīteres bāku uz Zilo kalnu malas noti­ka gan aktī­va dar­bošanās, gan tir­gošanās. Varē­ja labi paēst un kādu dan­ci uzgriezt, vai vienkārši paviz­ināties zir­gu divjūgā.

2016. gada fotomirkļi

Leju­plādēt pro­gram­mu

Gatavo­jamies nākamā gada Ceļotāju dienām – 2017.gada 3., 4. jūni­jā – ar pul­cēšanās cen­tru citvi­et Dunda­gas novadā, ar jau­niem un jau iecienītiem gidiem un jau­niem piedāvāju­miem!

Slīteres Ceļotāju dienu orga­ni­za­toru vārdā –
Andra Ratke­viča
Dabas aizsardzības pār­valdes Kurzemes reģionālā admin­istrā­ci­ja
Tel. 28385025
andra.​ratkevica@​daba.​gov.​lv
http://​www​.daba​.gov​.lv

Alan­da Pūliņa
Dunda­gas nova­da tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­trs
Tel. 29444395, 63232293
tic@​dundaga.​lv
http://​www​.vis​it​.dunda​ga​.lv
Zeme pie divām jūrām!

Dalies priekā!