Slīteres Ceļotāju dienas – 2017. gada 3. un 4. jūnijā – No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem!

dund_parks_2

Dunda­gas parks

Slīteres Ceļotāju dien­as – 2017. gada 3.un 4.jūnijā – No kalna arājiem līdz piekrastes zve­jniekiem!

Ieskaties: Pro­gram­ma, Maršru­ti, Pārējie piedāvāju­mi, Pul­cēšanās vieta!

Šogad svinam 150 gadu jubile­ju, kopš tika izvei­do­ta (1867.g.) pir­mā nova­da paš­valdī­ba ar enerģisku un saimniecisku tās dzīves vadītāju Frici Adamoviču priekš­galā. No viņa piemēra ied­ves­mo­joties mācāmies labi saimniekot jebkurā dzīves jomā, arī dabas un kultūrvidē visā ter­i­tori­jā – no kalna arājiem Dunda­gas apkaimē līdz zve­jniekiem Līvu piekrastē!

Tādēļ arī Slīteres Ceļotāju dienu pēc­pus­di­en­as pul­cēšanās sena­jā un tagadē­ja paš­valdības cen­trā – Dundagā – pils parkā, ar tirdz­iņu, spēlēm lieliem un maziem, ēdi­e­niem, kon­cer­tu un bal­li!

Abas dien­as – 3.un 4.jūnijā visā nova­da ter­i­tori­jā – no Raķu­pes līk­ločiem dien­vi­dos, ap Dundagu un Šlī­teri, līdz pat Kolka­s­ra­ga bākai ziemeļos – būs nodar­bības un maršru­ti dažādām interesēm. Kājnieku, laiv­otāju, velo un pur­va slēpju maršru­tus vadīs pieredzējuši savas jomas speciālisti no visas Latvi­jas. No jau zināmāka­jiem mina­mi Vil­nis Sku­ja, Kristaps Vilks, Ini­ta Dāniele, Bai­ba Gal­niece, Dai­nis Ozols, SIA «Purvu bridēji», Rit­vars Rek­ma­n­is un citi.

Ap plkst. 17.00 – pils par­ka estrādē kon­certs un zaļum­balle ar «Rum­bas kvarte­tu».

Ar dabas velšu ēdi­e­niem vis­us mie­los Val­tera restorā­na pavāri.

Detal­izē­ta pro­gram­ma top!

Dalies priekā!