No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! Mācāmies gudri un labi saimniekot! — 2017. gada 3. un 4. jūnijā!

IMG_6125_small

Ainara Gai­da foto

Abas dien­as, 3. un 4. jūni­jā, visā nova­da ter­i­tori­jā — no Raķu­pes līk­ločiem dien­vi­dos, ap Dundagu un Šlī­teri, līdz pat Kolka­s­ra­ga bākai ziemeļos — kājnieku, laiv­otāju, velo­braucēju un pur­va slēpju maršru­ti un nodar­bības dabā un kultūrvidē.

Maršru­tus vadīs pieredzējuši speciālisti — biolo­gi, ģeolo­gi, ģeogrā­fi, vides eksper­ti no visas Latvi­jas.

Pēc­pus­di­en­as pul­cēšanās cen­trs — sena­jā un mūs­di­enu paš­valdības mīt­nē Dundagā — pils parkā ar tirdz­iņu, spēlēm, našķiem un kon­cer­tu! Ar gardiem dabas velšu ēdi­e­niem pārsteigs Val­tera restorā­na pavāri! Ap plkst. 17.00 pils par­ka estrādē kon­certs un zaļum­balle ar «Rum­bas kvarte­tu».

Šogad Dunda­gas novads svin 150 gadu jubile­ju. 1867. gadā tika izvei­do­ta pir­mā nova­da paš­valdī­ba ar enerģisku un saimniecisku tās dzīves vadītāju Frici Adamoviču priekš­galā. No viņa parau­ga ied­ves­mo­joties, mācāmies gudri saimniekot pļavā, mežā, mājā, pil­sētā un laukos!

Ses­t­di­en, 3. jūni­jā:

 • Kaļķu­pes brīnu­maino iežu atsegu­mu val­stībā mūs ievedīs Dabas aizsardzības pār­valdes (DAP) vecākais eksperts, ģeologs Dai­nis Ozols.
 • DAP eksperts, viens no iecienītāka­jiem dabas gidiem Latvi­jā Vil­nis Sku­ja Slīteres Nacionālā par­ka brīnu­mus atk­lās Ušu apkārt­nē starp Bažu purvu un Rīgas līča kras­tu.
 • Sek­mī­ga pavasara sēņošana Šlīterē būs iespē­ja­ma tikai mikoloģes, Latvi­jas Dabas muze­ja Botānikas nodaļas vadītā­jas Ini­tas Dānieles vadībā.
 • Ķemeru Nacionālā par­ka fon­da valdes priekšsēdētājs Andis Liepa kopā ar intere­sen­tiem ielūkosies īstas lauku saimniecības daudzvei­dībā Dunda­gas pievārtē.
 • Kopā ar bio­logu Rit­varu Rek­mani mācīsimies pazīt put­nus un to dzies­mas, kā arī vērosim tau­riņus Dunda­gas apkārt­nē.
 • Dabas izglītības cen­tra «Meža māja» speciālisti Ziemeļkurzemes sik­spārņu gal­vaspilsētā — Dunda­gas parkā — iepazīstinās ar sik­spārņu dzīvesvei­du.
 • «Dunda­gas par­ka koku daudzvei­dī­ba» — pārgājiens pa Dunda­gas parku arboristes, den­droloģes Daigas Strēles vadībā.
 • Kurzemes mino­tau­ra labir­in­tā — Rukšu purvā — ar pur­va kur­pēm soļosim «Purvu bridēju» vadībā.
 • «Jūras laivas» piedāvās aizrau­jošu laivošanu gar jūras kras­tu vai līdz Kolkas bākai (apmēram 7 km no kras­ta) atkarībā no laikap­stākļiem.
 • Dunda­gas apkārtnes dabu un kultūru Inetas Aulikas vadībā iepazīsim velo­maršrutā «Baron bōgans».
 • Edgara Millera pavadībā atkal varēsim izs­taigāt Mazirbes līvu takas.
 • Kolka­s­ra­ga saimnieks Jānis Dambītis iepazīstinās ar šī īpašā dabas fenom­e­na vēr­tu­miem.


Svēt­di­en, 4. jūni­jā:

 • Iepazīsim dabiskas pļavas dabas liegumā «Pāces pļavas» Dabas aizsardzības pār­valdes (DAP) ekspertes Baibas Gal­nieces vadībā.
 • Meža ekologs, ento­mologs Kristaps Vilks vedīs pa jau­natk­lātām takām Sīkra­ga apkaimē.
 • Turpināsim pavasara sēņošanu Šlīterē mikoloģes, Latvi­jas Dabas muze­ja Botānikas nodaļas vadītā­jas Ini­tas Dānieles vadībā.
 • Kopā ar bio­logu Rit­varu Rek­mani mācīsimies pazīt put­nus un to dzies­mas, kā arī vērosim tau­riņus Vīdalē.
 • Pēc pieprasīju­ma – staigāt ar pur­va kur­pēm Rukšu purvā «Purvu bridēju» vadībā varēs arī svēt­di­en.
 • Pēc pieprasīju­ma — Mazirbes gida Edgara Millera pavadībā staigāsim pa līvu takām.
 • Kopā ar pieredzējušu orni­to­logu agrā rītā dosimies iepazīt Kolka­s­ra­ga put­nus.
 • Atkarībā no laikap­stākļiem gan biedrī­ba «Domesnes» motor­lai­va, gan «Jūras laivas» aizviz­inās aplūkot Kolkas bāku.

Ses­t­di­en un/vai svēt­di­en būs atvēr­tas arī tūris­tu jau iecienī­tas un vēl neiepazī­tas vietas:

 • Dabas izglītības cen­trā «Slītere» varēs né tikai apmek­lēt Šlīteres bāku, bet arī tās pagalmā un Ozo­la namiņā iesaistīties dabas izziņas darb­nīcās;
 • Dunda­gas gidi piedāvās ekskur­si­jas vidus­laiku pilī, pa Dunda­gas cen­tru un parku;
 • ses­t­di­en gida vadībā būs iespē­ja arī iekštelpās iepazīties ar ilgt­spējī­gas būves parau­gu, «Latvi­jas būvniecības gada bal­vas – 2016» lau­reāti, a/s «Latvi­jas Val­sts meži» jauno biro­ja ēku Dundagā;
 • ses­t­di­en intere­sen­tus gaidīs arī Pāces «Vil­nas fab­rikā», bioloģiska­jā saimniecībā «Jumari» Valpenē, ekso­tiska­jā mini­zoo Dundagā (arī svēt­di­en), Lībiešu tau­tas namā Mazir­bē, Vaides ragu kolek­ci­jā un citvi­et.

Slīteres Ceļotāju dienu gal­ve­nie orga­nizētāji un atbal­stītāji: Dunda­gas nova­da paš­valdī­ba, Dabas aizsardzības pār­valde un biedrī­ba «Zaļā doma».

Dalies priekā!