2017. – Gatavojamies Slīteres ceļotāju dienām!

IMG_5979__small

Ainara Gai­da foto

Šīga­da jaun­u­mi:

 • Kaļķu­pes brīnu­maino iežu atsegu­mu val­stībā mūs ievedīs Dabas aizsardzības pār­valdes vecākais eksperts, ģeologs Dai­nis Ozols.
 • Dunda­gas parkā, kas zināms kā Ziemeļkurzemes sik­spārņu gal­vaspilsē­ta, ar šo lidoņu dzīvesvei­du iepazīstinās Aija Balandiņa no Dabas aizsardzības pār­valdes dabas izglītības cen­tra «Meža māja», bet izs­taigāt Dunda­gas parku varēs kopā ar speciālis­tu no fir­mas «Labie koki».
 • Kopā ar Ķemeru Nacionālā par­ka fon­da valdes priekšsēdētāju Andis Liepu ielūkosimies īstas lauku saimniecības daudzvei­dībā Dunda­gas pievārtē.
 • Iepazīsim dabiskas pļavas dabas liegumā «Pāces pļavas» Dabas aizsardzības pār­valdes ekspertes Baibas Gal­nieces vadībā.
 • Kurzemes Mino­tau­ra labir­in­tā — Rukšu purvā — ar pur­va kur­pēm soļosim «Purvu bridēju» vadībā.
 • Ses­t­di­en gida vadībā būs iespē­ja arī iekštelpās iepazīties ar izcilas būves parau­gu, «Latvi­jas būvniecības gada bal­vas – 2016» uzvarētāju, a/s «Latvi­jas Val­sts meži» jauno biro­ja ēku Dundagā.
 • Iespē­ja apmek­lēt ekso­tisko dzīvnieku mini­parku Dundagā.
 • Un citi né mazāk unikāli jaun­u­mi!

Ses­t­di­en­as pēc­pus­di­enā visi aicināti sena­jā un mūs­di­enu nova­da cen­trā Dundagā – pils parkā ieskand­ināt nova­da jubile­jas gadu:

 • No plkst.13.00: tirdz­iņš, spēles, našķi, darb­nī­cas! Ar gardiem dabas velšu ēdi­e­niem pārsteigs Val­tera restorā­na pavāri!
 • Plkst. 17.00 pils par­ka estrādē kon­certs ar vietējiem un viesu amatier­māk­slas kolek­tīviem: jau teju 150 gadu koru vēs­turi turpinošais apvieno­tais Dunda­gas koris, Kolkas pūtēju orķestris, mūs­di­enu deju gru­pa «Sen­sus», deju kolek­tīvs «Dun-dang» u.c.
 • Plkst. 22.00 – zaļum­balle ar «Rum­bas kvarte­tu»!

Lūdzu, seko­ji­et līdzi pro­gram­mai un piesaki­eties uz pārgājie­niem un brau­cie­niem!
Ieskaties: Maršru­ti, Pārējie piedāvāju­mi, Pul­cēšanās vieta!

 89_DAP_zime_V_LV_vienkarsa_100x100PasaulesVidesDiena_2017

Dalies priekā!