2017. – Paldies!

kalkupe2017_

Kaļķupē pie ieža brienu…

Paldies visiem Slīteres ceļotāju dienu apmek­lētājiem, dalīb­niekiem un palīgiem!

Ceļotāju dien­as noti­ka jau 8. gadu pēc kār­tas! Šor­eiz ar pul­cēšanās cen­tru sena­jā un mūs­di­enu nova­da cen­trā Dundagā, kur līdztekus tirdz­iņam, darb­nīcām un dažādiem maršru­tiem, pils parkā ieskandēts pagas­ta 150. jubile­jas gads.

Kop­umā ceļots 12 dažā­dos maršru­tos kājāmgājējiem, 1 maršrutā ar pur­va kur­pēm, 1 velo­maršrutā, 3 maršru­tos laiv­otājiem, 3 put­nu vērotājiem un 2 tau­riņu vērotājiem. Bija apskatā­mi 9 dažā­di objek­ti un dar­bo­jās vairākas darb­nī­cas. Atse­višķi maršru­ti un darb­nī­cas tika veltīti Pasaules Vides dien­ai, ko tradi­cionāli atzīmē 5.jūnijā. Pēc nova­da dabas un kultūr­vides izzināšanas, ceļotāji varē­ja gan labi iestiprināties, gan noskatīties kon­cer­tu un paši uzde­jot vakara bal­lē.

Kop­umā maršru­tos piedalījās vairāk nekā 300 dalīb­nieku un objek­tos fik­sēts ap 1100 apmek­lētāju.

Slīteres Ceļotāju dienu rīkotāju vārdā

Andra Ratke­viča no  Dabas aizsardzības pār­valdes dabas izglītības cen­trs «Slītere»
Ance Reme­sa no Dunda­gas nova­da tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­tra

Dalies priekā!