2018


Paldies visiem Slīteres ceļotāju dienu gidiem – pārgājienu, laivu un velo brau­cienu, darb­nīcu un pasāku­mu vadītājiem, apmek­lētājiem un dalīb­niekiem!

Slīteres Ceļotāju dienu priekš­vakarā, 8. jūni­jā Dunda­gas pilī noti­ka kon­fer­ence «Iespē­jas un izaicināju­mi — dzīve nacionāla­jos parkos un citās dabas ter­i­tori­jās». To apmek­lē­ja 65 dalīb­nie­ki.

Turp­mākās divas dien­as tika veltī­tas Dunda­gas nova­da un Nacionālā par­ka ter­i­tori­jas iepazīšanai, dabas un kultūras vērtību izzināšanai. Kop­umā ceļots 14 dažā­dos maršru­tos kājāmgājējiem, 2 velo­maršru­tos, 3 maršru­tos laiv­otājiem, kā arī vairākos lībiešu man­to­ju­ma pasāku­mos. Pavisam noti­ka 27 pārgājieni, t.sk. arī laivu un velo brau­cieni. Atse­višķi maršru­ti noti­ka vairākas reizes.

Dažā­dos dabas un kultūrvēs­tures izziņas maršru­tos piedalījās ap 400 intere­sen­tu. Apmek­lēti bija arī lībiešu tradī­ci­ju pasāku­mi un izstādes, darb­nī­cas un, pro­tams, Dabas izglītības cen­trs ar bāku Šlīterē.

Leju­plādēt pro­gram­mu
2018. gada fotomirkļi

Slīteres Ceļotāju dienu rīkotāju vārdā  —

Andra Ratke­viča no Dabas aizsardzības pār­valdes dabas izglītības cen­tra «Slītere»
Alan­da Pūliņa no Dunda­gas nova­da tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­tra

Dalies priekā!