2018


Pal­dies vis­iem Slī­te­res ceļo­tā­ju die­nu gidiem – pār­gā­jie­nu, lai­vu un velo brau­cie­nu, dar­bnī­cu un pasā­ku­mu vadī­tā­jiem, apmek­lē­tā­jiem un dalībniekiem!

Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nu priekš­va­ka­rā, 8. jūni­jā Dun­da­gas pilī noti­ka kon­fe­ren­ce «Iespē­jas un izai­ci­nā­ju­mi — dzī­ve nacio­nā­la­jos par­kos un citās dabas teri­to­ri­jās». To apmek­lē­ja 65 dalībnieki.

Turp­mā­kās divas die­nas tika vel­tī­tas Dun­da­gas nova­da un Nacio­nā­lā par­ka teri­to­ri­jas iepa­zī­ša­nai, dabas un kul­tū­ras vēr­tī­bu izzi­nā­ša­nai. Kopu­mā ceļots 14 dažā­dos mar­šru­tos kājām­gā­jē­jiem, 2 velo­mar­šru­tos, 3 mar­šru­tos lai­vo­tā­jiem, kā arī vai­rā­kos lībie­šu man­to­ju­ma pasā­ku­mos. Pavi­sam noti­ka 27 pār­gā­jie­ni, t.sk. arī lai­vu un velo brau­cie­ni. Atse­viš­ķi mar­šru­ti noti­ka vai­rā­kas reizes.

Dažā­dos dabas un kul­tūr­vēs­tu­res izzi­ņas mar­šru­tos pie­da­lī­jās ap 400 inte­re­sen­tu. Apmek­lē­ti bija arī lībie­šu tra­dī­ci­ju pasā­ku­mi un izstā­des, dar­bnī­cas un, pro­tams, Dabas izglī­tī­bas centrs ar bāku Šlīterē.

Lejup­lā­dēt programmu
2018. gada fotomirkļi

Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nu rīko­tā­ju vārdā —

Andra Ratke­vi­ča no Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des dabas izglī­tī­bas cen­tra «Slī­te­re»
Alan­da Pūli­ņa no Dun­da­gas nova­da tūris­ma infor­mā­ci­jas centra

Dalies prie­kā!