Konference «Iespējas un izaicinājumi — dzīve aizsargājamā dabas teritorijā»

Slīteres Ceļotāju dienu priekš­vakarā, 2018. gada 8. jūni­jā plkst. 13.00 Dunda­gas pilī notiks kon­fer­ence «Iespē­jas un izaicināju­mi — dzīve nacionāla­jos parkos un citās dabas ter­i­tori­jās».
Kā līdzs­varot dabas un kultūras man­to­ju­mu, kurš ir saglabā­jams un saudzē­jams, ar strau­jo mūs­di­enu dzīves rit­mu, kas ietver gan vēl­mi attīstīt biz­ne­su, gan vēl­mi dzīvot klusā, skaistā vidē?

Uz kon­fer­en­ci pieteik­ties, rak­stot uz e-pas­tu: slitere@​slitere.​lv.

Pro­gram­mā:

I Starp­tautiskās ini­ci­atī­vas dabas ter­i­tori­jās Pasaulē un Latvi­jā

  • Enter Gau­ja, Andris Klepers, Vidzemes augst­sko­las pēt­nieks.
  • EUROPARK har­ta, Agnese Balandiņa, Ķemeru Nacionālais parks, dabas izglītības cen­trs
  • UNESCO tūrisms, lībiešu kultūrtel­pa. Asnāte Ziemele, Latvi­jas lauku tūris­ma aso­ciā­ci­jas «Lauku ceļotājs» prezi­dente.
  • DARK SKY – jau­na iespē­ja tūris­tu pie­sais­tei dabas ter­i­tori­jās. Stās­ta Jānis Dambītis, SIA Kolka­s­rags valdes priekšsēdētājs.

II Izaicinājums — uzņēmēj­dar­bī­ba aizsargā­jamā dabas ter­i­tori­jā

  • Dabas kapitāls Sabiedrības labklājībai. Juris Jāt­nieks, Dabas aizsardzības pār­valdes ģen­erāldirek­tors.
  • Neval­stiskas orga­nizā­ci­jas dar­bī­ba Nacionāla­jā parkā — iespē­jas, izaicināju­mi. Andis Liepa, Ķemeru Nacionālā par­ka fon­da valdes priekšsēdētājs.
  • Paneļdiskusi­ja. Iespē­jas un izaicināju­mi: uzņēmēj­dar­bī­ba aizsargā­jamā dabas ter­i­tori­jā. Sarunu vada kon­fer­ences mod­er­a­tors.

III Dzīves vieta — nacionālais parks

  • Lībiešu krasts — no sen­atnes līdz mūs­di­enām. Bai­ba Šuvcāne, lībiešu vēs­tures pēt­niece, grā­matu autore.
  • Paneļdiskusi­ja: Pastāvī­ga / sezonāla dzīves vieta ārpus pil­sē­tas, nacionāla­jā parkā. Sarunu vada kon­fer­ences mod­er­a­tors.
  • «Tradī­ci­jas un cil­vēku lik­teņi. Daži Dunda­gas pils noslēpu­mi.». Indra Ček­stere

(Kon­fer­ence notiek LEADER pro­jek­ta «Ilgt­spējī­ga tūris­ma attīstības prin­cipu ieviešana nacionā­lo parku/aizsargājamo dabas ter­i­tori­ju reģionos» iet­varos).

Dalies priekā!