2019

Aina­ra Gai­da foto

Pal­dies vis­iem Slī­te­res ceļo­tā­ju un Mājas kafej­nī­cu die­nu dalīb­nie­kiem – pār­gā­jie­nu, lai­vu un velo brau­cie­nu vadī­tā­jiem, lau­ku sētu un saim­nie­cī­bu saim­nie­kiem un palī­giem par vies­mī­lī­go cie­mi­ņu uzņem­ša­nu. Pal­dies vis­iem ener­ģis­ka­jiem un zināt­kā­ra­jiem ceļo­tā­jiem un apmeklētājiem!

Šogad Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nas ar pār­gā­jie­niem Dun­da­gas nova­da dabā un uni­kā­la­jā kul­tūr­vi­dē noti­ka jau 10. gadu, savu­kārt Mājas kafej­nī­cu die­nas noti­ka pir­mo rei­zi Latvijā!

1. un 2. jūni­jā kopu­mā tika apce­ļo­ti 20 dažā­di mar­šru­ti, tos­tarp divi Mājas kafej­nī­cu veloapļi, divi lai­vu brau­cie­ni, divi putnu vēro­ša­nas, tau­ri­ņu un kukai­ņu vēro­ša­nas pār­gā­jie­ni. Cie­mos aici­nā­ja 22 Mājas kafej­nī­cas Lībie­šu kras­tā un Dun­da­gas nova­dā. Pie Šlī­te­res bākas pasā­ku­mu kup­li­nā­ja rado­šās dar­bnī­cas un Zilo kal­nu krau­jas malā tika atklā­ta jau­na Kukai­ņu taka.

Dabas un kul­tūr­vēs­tu­res izzi­ņas mar­šru­tos un pār­gā­jie­nos pie­da­lī­jās ap 370 inte­re­sen­tu, né viens vien dabā gājējs atzi­na, ka ir Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nu pastā­vīgs apmek­lē­tājs. Savu­kārt pir­mo Mājas kafej­nī­cu pla­šais klāsts ar iespē­ju mie­lo­ties vies­mī­lī­gā atmos­fē­rā un bau­dīt ļoti dažā­du, ar mīles­tī­bu gata­vo­tu ēdie­nu klās­tu pie­vi­li­nā­ja sim­tiem apmeklēju.

Apmie­ri­nā­to ceļo­tā­ju labie vār­di un atsauk­smes rīko­tā­jos radī­ju­si pār­lie­cī­bu, ka šī gada Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nu jau­nais for­māts, apvie­no­jot ceļo­ša­nu dabā ar iespē­ju pie­re­dzēt vie­tē­jās kopie­nas māj­saim­nie­cī­bu vies­mī­lī­bu, ir lie­lisks un būtu tur­pi­nāms arī turpmāk.

Lejup­lā­dēt programmu
2019. gada fotomirkļi
Mājas kafejnīcu buk­lets lejupielādei

Andra Ratke­vi­ča no Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des dabas izglī­tī­bas cen­tra «Slī­te­re»
Ance Reme­sa no Dun­da­gas nova­da Tūris­ma infor­mā­ci­jas centra

Dalies prie­kā!