2019. gada 1. un 2. jūnijā Lībiešu krastā un Dundagas novadā vienlaikus ar Slīteres ceļotāju dienām notiks Latvijā pirmās Mājas kafejnīcu dienas!

Slī­te­res ceļo­tā­ju die­nas ir aktī­va un jēgpil­na atpū­ta dabā indi­vi­duā­li vai gru­pās, pie­re­dzē­ju­šu dabas un nova­da pēt­nie­ku vadī­bā. Tā ir iespē­ja apmek­lēt uni­kā­las Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka vie­tas, kuras ikdie­nā nav pie­eja­mas! Katrs var izvē­lē­ties sev atbil­sto­šā­ko, sākot ar vieg­lām pastai­gām un bei­dzot ar grū­tā­kiem pār­gā­jie­niem čet­ru, pie­cu stun­du garu­mā. Būs iespē­ja, né tikai izpē­tīt vie­tē­jos dabas retu­mus, bet arī novē­rot putnus, atrast tau­ri­ņus un sēnes. Slī­te­res ceļo­tā­ju die­nas Dun­da­gas nova­dā notiek jau 10. gadu.

Lau­ku sētās un cit­viet visā nova­da teri­to­ri­jā šajās die­nās būs daudz­vei­dīgs ēdie­nu un dzē­rie­nu pie­dā­vā­jums: no vie­tē­jiem pro­duk­tiem, ar īpa­šiem stās­tiem un ama­ta prasmju demons­trē­ju­miem. Būs gan iecie­nī­to vie­tē­jo ēdie­nu meis­tar­sti­ķi, gan no vec­mā­mi­ņu un mui­žas lai­ka pūra­lā­dēm izcel­tu recep­šu lie­tā lik­ša­na. Tie būs kā dār­za svēt­ki visā nova­dā un Lībie­šu kras­tā, kur ikviens ceļo­tājs varēs pie­da­lī­ties un bau­dīt ēdie­nu daudz­vei­dī­bu.

Izvē­lies, kurus pār­gā­jie­nus, lai­vu un velo brau­cie­nus apmek­lē­si, izpē­ti tuvu­mā eso­šās Māju kafej­nī­cas un tie­ka­mies Lībie­šu kras­tā un Dun­da­gas nova­dā!

Šob­rīd bei­gu­sies pie­teik­ša­nās jau uz 4 mar­šru­tiem:

  • uz pār­gā­jie­nu ar Lie­nī­ti Iesal­nie­ci «Dūme­les stās­ti»;
  • uz pār­gā­jie­nu ar Kris­ta­pu Vil­ku «Tur, kur sākas Šlī­te­res Zilie kal­ni»;
  • uz pār­gā­jie­nu ar Ilzi Kri­ķī­ti «Cita Mazir­be»;
  • uz velo­mar­šru­tu ar Māru Kitenber­gu «Dun­da­gas Mājas kafej­nī­cu veloap­lis»!

Deta­li­zē­ti, lūdzu, ska­tiet: Prog­ram­mā, pie Mar­šru­tu pie­dā­vā­ju­miem un Mājas kafej­nī­cu sada­ļā.


Infor­mā­ci­jai par akti­vi­tā­tēm un kafej­nī­cu pie­dā­vā­ju­miem variet sekot līdzi arī Mājas kafej­nī­cu die­nu Face­book lapā.

Dalies prie­kā!