2019. gada 1. un 2. jūnijā Lībiešu krastā un Dundagas novadā vienlaikus ar Slīteres ceļotāju dienām notiks Latvijā pirmās Mājas kafejnīcu dienas!

Slīteres ceļotāju dien­as ir aktī­va un jēg­pil­na atpū­ta dabā indi­viduāli vai grupās, pieredzējušu dabas un nova­da pēt­nieku vadībā. Tā ir iespē­ja apmek­lēt unikālas Slīteres Nacionālā par­ka vietas, kuras ikdi­enā nav piee­ja­mas! Katrs var izvēlēties sev atbil­stošāko, sākot ar vieglām pas­taigām un bei­d­zot ar grūtākiem pārgājie­niem četru, piecu stun­du garumā. Būs iespē­ja, né tikai izpētīt vietējos dabas retu­mus, bet arī novērot put­nus, atrast tau­riņus un sēnes. Slīteres ceļotāju dien­as Dunda­gas novadā notiek jau 10. gadu.

Lauku sētās un citvi­et visā nova­da ter­i­tori­jā šajās dienās būs daudzvei­dīgs ēdi­enu un dzērienu piedāvājums: no vietējiem pro­duk­tiem, ar īpašiem stāstiem un ama­ta pras­mju demon­strēju­miem. Būs gan iecienī­to vietējo ēdi­enu meis­tarstiķi, gan no vecmāmiņu un muižas lai­ka pūralādēm izcel­tu recepšu lietā likšana. Tie būs kā dārza svēt­ki visā novadā un Lībiešu krastā, kur ikviens ceļotājs varēs piedalīties un baudīt ēdi­enu daudzvei­dību.

Izvēlies, kurus pārgājienus, laivu un velo brau­cienus apmek­lēsi, izpēti tuvumā esošās Māju kafe­jnī­cas un tiekamies Lībiešu krastā un Dunda­gas novadā!

Šobrīd bei­gusies pieteikšanās jau uz 4 maršru­tiem:

  • uz pārgājienu ar Lienīti Iesal­nieci «Dūme­les stāsti»;
  • uz pārgājienu ar Kristapu Vilku «Tur, kur sākas Šlīteres Zilie kalni»;
  • uz pārgājienu ar Ilzi Kriķīti «Cita Mazirbe»;
  • uz velo­maršru­tu ar Māru Kiten­ber­gu «Dunda­gas Mājas kafe­jnīcu veloaplis»!

Detal­izēti, lūdzu, skati­et: Pro­gram­mā, pie Maršru­tu piedāvāju­miem un Mājas kafe­jnīcu sadaļā.


Infor­mā­ci­jai par aktiv­itātēm un kafe­jnīcu piedāvāju­miem vari­et sekot līdzi arī Mājas kafe­jnīcu dienu Face­book lapā.

Dalies priekā!