Slīteres Ceļotāju dienās pie Šlīteres bākas apmeklētājiem tiks atklāta Kukaiņu taka

Dabas aizsardzības pār­valdes (Pār­valdes) dabas izglītības cen­trs “Slītere” dabas mīļotājiem Slīteres Ceļotāju dienās, kas noris­ināsies šajā nedēļas nogalē, 1. – 2. jūni­jā, sagādājis patīka­mu jaunumu – Šlīteres bākas pakājē, Zilo kalnu krau­jas malā 1. jūni­jā plkst. 9. 30 tiks atk­lāts jauns dabas izziņas objek­ts – Kukaiņu taka.
Taku atk­lās ento­mologs Voldemārs Spuņģis, un iespēju uzzināt vairāk par kukaiņu pasauli nacionālā par­ka ter­i­tori­jā, kā arī pir­ma­jiem to izs­taigāt aicināts izman­tot ikviens intere­sents. Taka ir 400 m gara, tā vedīs gar Zilo kalnu krau­ju līdz dižo­zo­lam, kas dod mājas gan dabas retu­mam – spožo sku­dru koloni­jai, gan dažādiem citiem ar veciem dobu­mainiem kok­iem saistītiem kukaiņiem. Tā sola aizrau­jošu piedzīvo­ju­mu krā­saina­jā seškā­jaiņu – spāru, tau­riņu, vaboļu, zied­mušu, tripšu u.c. kukaiņu – pasaulē.

Dodoties pa taku, kukaiņus būs iespē­jams izzināt dažā­da vecuma dabas draugiem. Stendā “Apputek­snētāji kukaiņi” būs izs­meļoša infor­mā­ci­ja skolēniem un pieau­guša­jiem, savukārt kubu puzle (mīk­la) ļaus izzināt sakarības starp puķēm, dažādiem kukaiņiem un kāpuriem pašiem mazāka­jiem. Takā varēs aplūkot arī īpaši būvē­tu kukaiņu vies­nīcu, kas ar laiku zem sava jum­ta pul­cēs gan zināmākas kukaiņu sugas, gan, cer­ams, arī dabas retu­mus.

Sten­di Kukaiņu takā izvei­doti starp­val­stu “LEADER” pro­jek­tā “Ilgt­spējī­ga tūris­ma attīstības prin­cipu ieviešana nacionā­lo parku/aizsargājamo dabas ter­i­tori­ju reģionos”. Aktiv­itāti kā viens no part­ner­iem real­izē biedrī­ba “Ziemeļkurzemes biz­ne­sa aso­ciā­ci­ja”.
Slīteres Nacionālais parks kukaiņu ziņā ir viena no daudzvei­dīgāka­jām vietām Latvi­jā. Te sastopa­mas gan dien­vid­nieciskas Vidu­seiropas sugas, gan ziemeļniecis­ki Sibīri­jas taigai rak­sturī­gi iemīt­nie­ki. Daži kukaiņi, piemēram, sešus cen­timetrus garais lielais dižkok­sngrauzis vai tik ļoti spožais spīdī­gais praulgrauzis, ir dabas retu­mi, kas sim­bolizē Šlīteres lomu dabas daudzvei­dības saglabāšanā.

Šlīteres bāka šā gada Ceļotāju dienās būs viens no satikšanās punk­tiem vairākiem dabas un kultūrvēs­tures izziņas pārgājie­niem, tādēļ nedēļas nogalē uz Kukaiņu taku aicināts ikviens Ceļotāju dienu dalīb­nieks. Kop­umā Pār­valde Ceļotāju dienās piedāvās 12 īpaši orga­nizē­tus pārgājienus, kas ļaus sīkāk iepazīt Slīteres Nacionālā par­ka dabas bagātības – upju un gravu līk­ločus, purvus, pļavas, ezerus, kā arī to iemīt­niekus – tau­riņus, put­nus, sēnes, kā arī kukaiņus. Pārgājieni būs dažā­das grūtības pakāpes. Piemēroti gan ģimenēm ar bērniem, gan nopiet­nāku dis­tanču mērotājiem. Sīkāk ar pārgājienu aprak­stiem iespē­jams iepazīties sadaļā Maršru­ti.

Tie, kuri vēlēsies pēc Kukaiņu takas apmek­lēju­ma doties garākā izzi­nošā pārgājienā par kukaiņiem, iepriekš piesakoties pa tālr. 29132041, kopā ar ento­mo­logu V. Spuņģi 1. jūni­jā plkst. 11.00 vai 15.00 un 2. jūni­jā plkst. 10.00 aicināti doties pārgājienā “Kukaiņi dižjūras krastā starp Mazir­bi un Pitragu”.

Infor­mā­ci­ju sagatavo­ja:
Bai­ba Ralle
Dabas aizsardzības pār­valdes
Dabas izglītības cen­tra “Meža māja”
Dabas izglītības dar­ba speciāliste
baiba.​ralle@​daba.​gov.​lv
Tālr.: 28611079
Papil­du uzziņām:
Andra Ratke­viča
Dabas aizsardzības pār­valdes
Dabas izglītības cen­tra “Slītere”
Dabas izglītības dar­ba speciāliste
andra.​ratkevica@​daba.​gov.​lv
Tālr.: 28385025


 

Dalies priekā!