Slīteres Ceļotāju dienās pie Šlīteres bākas apmeklētājiem tiks atklāta Kukaiņu taka

Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des (Pār­val­des) dabas izglī­tī­bas centrs “Slī­te­re” dabas mīļo­tā­jiem Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nās, kas nori­si­nā­sies šajā nedē­ļas noga­lē, 1. – 2. jūni­jā, sagā­dā­jis patī­ka­mu jau­nu­mu – Šlī­te­res bākas pakā­jē, Zilo kal­nu krau­jas malā 1. jūni­jā plkst. 9. 30 tiks atklāts jauns dabas izzi­ņas objekts – Kukai­ņu taka.
Taku atklās ento­mo­logs Vol­de­mārs Spuņ­ģis, un iespē­ju uzzi­nāt vai­rāk par kukai­ņu pasau­li nacio­nā­lā par­ka teri­to­ri­jā, kā arī pir­ma­jiem to izstai­gāt aici­nāts izman­tot ikviens inte­re­sents. Taka ir 400 m gara, tā vedīs gar Zilo kal­nu krau­ju līdz dižo­zo­lam, kas dod mājas gan dabas retu­mam – spo­žo skud­ru kolo­ni­jai, gan dažā­diem citiem ar veciem dobu­mai­niem kokiem sais­tī­tiem kukai­ņiem. Tā sola aiz­rau­jo­šu pie­dzī­vo­ju­mu krā­sai­na­jā seš­kā­jai­ņu – spā­ru, tau­ri­ņu, vabo­ļu, zied­mu­šu, tripšu u.c. kukai­ņu – pasau­lē.

Dodo­ties pa taku, kukai­ņus būs iespē­jams izzi­nāt dažā­da vecu­ma dabas drau­giem. Sten­dā “Appu­teksnē­tā­ji kukai­ņi” būs izsme­ļo­ša infor­mā­ci­ja sko­lē­niem un pie­au­gu­ša­jiem, savu­kārt kubu puz­le (mīk­la) ļaus izzi­nāt saka­rī­bas starp puķēm, dažā­diem kukai­ņiem un kāpu­riem pašiem mazā­ka­jiem. Takā varēs aplū­kot arī īpa­ši būvē­tu kukai­ņu vies­nī­cu, kas ar lai­ku zem sava jum­ta pul­cēs gan zinā­mā­kas kukai­ņu sugas, gan, cerams, arī dabas retu­mus.

Sten­di Kukai­ņu takā izvei­do­ti starpval­stu “LEADER” pro­jek­tā “Ilgtspē­jī­ga tūris­ma attīs­tī­bas prin­ci­pu ievie­ša­na nacio­nā­lo parku/aizsargājamo dabas teri­to­ri­ju reģio­nos”. Akti­vi­tā­ti kā viens no par­tne­riem rea­li­zē bied­rī­ba “Zie­meļ­kur­ze­mes biz­ne­sa aso­ciā­ci­ja”.
Slī­te­res Nacio­nā­lais parks kukai­ņu ziņā ir viena no daudz­vei­dī­gā­ka­jām vie­tām Lat­vi­jā. Te sasto­pa­mas gan dien­vid­nie­cis­kas Vidu­sei­ro­pas sugas, gan zie­meļ­nie­cis­ki Sibī­ri­jas tai­gai rak­stu­rī­gi iemīt­nie­ki. Daži kukai­ņi, pie­mē­ram, sešus cen­ti­met­rus garais lie­lais dižkoksngrau­zis vai tik ļoti spo­žais spī­dī­gais praulgrau­zis, ir dabas retu­mi, kas sim­bo­li­zē Šlī­te­res lomu dabas daudz­vei­dī­bas sagla­bā­ša­nā.

Šlī­te­res bāka šā gada Ceļo­tā­ju die­nās būs viens no satik­ša­nās pun­ktiem vai­rā­kiem dabas un kul­tūr­vēs­tu­res izzi­ņas pār­gā­jie­niem, tādēļ nedē­ļas noga­lē uz Kukai­ņu taku aici­nāts ikviens Ceļo­tā­ju die­nu dalīb­nieks. Kopu­mā Pār­val­de Ceļo­tā­ju die­nās pie­dā­vās 12 īpa­ši orga­ni­zē­tus pār­gā­jie­nus, kas ļaus sīkāk iepa­zīt Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka dabas bagā­tī­bas – upju un gra­vu līk­lo­čus, pur­vus, pļa­vas, eze­rus, kā arī to iemīt­nie­kus – tau­ri­ņus, putnus, sēnes, kā arī kukai­ņus. Pār­gā­jie­ni būs dažā­das grū­tī­bas pakā­pes. Pie­mē­ro­ti gan ģime­nēm ar bēr­niem, gan nopiet­nā­ku dis­tan­ču mēro­tā­jiem. Sīkāk ar pār­gā­jie­nu aprak­stiem iespē­jams iepa­zī­ties sada­ļā Mar­šru­ti.

Tie, kuri vēlē­sies pēc Kukai­ņu takas apmek­lē­ju­ma doties garā­kā izzi­no­šā pār­gā­jie­nā par kukai­ņiem, iepriekš pie­sa­ko­ties pa tālr. 29132041, kopā ar ento­mo­lo­gu V. Spuņ­ģi 1. jūni­jā plkst. 11.00 vai 15.00 un 2. jūni­jā plkst. 10.00 aici­nā­ti doties pār­gā­jie­nā “Kukai­ņi dižjū­ras kras­tā starp Mazir­bi un Pit­ra­gu”.

Infor­mā­ci­ju saga­ta­vo­ja:
Bai­ba Ral­le
Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des
Dabas izglī­tī­bas cen­tra “Meža māja”
Dabas izglī­tī­bas dar­ba spe­ciā­lis­te
baiba.​ralle@​daba.​gov.​lv
Tālr.: 28611079
Papil­du uzzi­ņām:
Andra Ratke­vi­ča
Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des
Dabas izglī­tī­bas cen­tra “Slī­te­re”
Dabas izglī­tī­bas dar­ba spe­ciā­lis­te
andra.​ratkevica@​daba.​gov.​lv
Tālr.: 28385025


 

Dalies prie­kā!