Aizvadītas 2019. gada Slīteres ceļotāju un Mājas kafejnīcu dienas

Ainara Gai­da foto

Paldies visiem Slīteres ceļotāju un Mājas kafe­jnīcu dienu dalīb­niekiem – pārgājienu, laivu un velo brau­cienu vadītājiem, lauku sētu un saimniecību saimniekiem un palīgiem par vies­mīlī­go ciemiņu uzņemšanu. Paldies visiem enerģiska­jiem un zinātkāra­jiem ceļotājiem un apmek­lētājiem!

Šogad Slīteres Ceļotāju dien­as ar pārgājie­niem Dunda­gas nova­da dabā un unikāla­jā kultūrvidē noti­ka jau 10. gadu, savukārt Mājas kafe­jnīcu dien­as noti­ka pir­mo reizi Latvi­jā!

1. un 2. jūni­jā kop­umā tika apceļoti 20 dažā­di maršru­ti, tostarp divi Mājas kafe­jnīcu veloapļi, divi laivu brau­cieni, divi put­nu vērošanas, tau­riņu un kukaiņu vērošanas pārgājieni. Ciemos aicinā­ja 22 Mājas kafe­jnī­cas Lībiešu krastā un Dunda­gas novadā. Pie Šlīteres bākas pasāku­mu kuplinā­ja radošās darb­nī­cas un Zilo kalnu krau­jas malā tika atk­lā­ta jau­na Kukaiņu taka.

Dabas un kultūrvēs­tures izziņas maršru­tos un pārgājienos piedalījās ap 370 intere­sen­tu, né viens vien dabā gājējs atz­i­na, ka ir Slīteres Ceļotāju dienu pastāvīgs apmek­lētājs. Savukārt pir­mo Mājas kafe­jnīcu plašais klāsts ar iespēju mieloties vies­mīlīgā atmos­fērā un baudīt ļoti dažā­du, ar mīlestību gatavo­tu ēdi­enu klās­tu pievil­inā­ja simtiem apmek­lēju.

Apmier­inā­to ceļotāju labie vār­di un atsauksmes rīkotājos radījusi pār­liecību, ka šī gada Slīteres Ceļotāju dienu jau­nais for­māts, apvieno­jot ceļošanu dabā ar iespēju pieredzēt vietējās kopi­en­as māj­saimniecību vies­mīlību, ir lielisks un būtu turpināms arī turp­māk.

Andra Ratke­viča no Dabas aizsardzības pār­valdes dabas izglītības cen­tra «Slītere»
Ance Reme­sa no Dunda­gas nova­da Tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­tra

Dalies priekā!