Slīteres Ceļotāju dienas šogad norisināsies visas vasaras garumā

Jau­nā for­mā­tā šogad notiks Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nas, ko tra­di­cio­nā­li kat­ru gadu Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­de (turp­māk – Pār­val­de) sadar­bī­bā ar Dun­da­gas nova­da pašval­dī­bu rīko­ja jūni­ja sāku­mā – šoreiz iero­be­žo­ju­mu dēļ tās ieras­ta­jā lai­kā neva­rē­ja nori­si­nā­ties, bet ceļo­tā­jus Slī­te­re gai­dīs vis­as vasa­ras garumā.

Lai arī Ceļo­tā­ju die­nu lai­kā plā­no­tās Mājas kafej­nī­cu die­nas Lībie­šu kras­tā ir pār­cel­tas uz 2021. gadu, dabas vēr­tī­bu iepa­zī­ša­nas akti­vi­tā­tes šogad notiks. Sākot ar 27. jūni­ju rei­zi divās nedē­ļās Pār­val­de pie­dā­vās dabas izzi­ņas pār­gā­jie­nus Slī­te­res Nacio­nā­la­jā par­kā un tā apkārtnē.

Lai ievē­ro­tu dro­šī­bas nosa­cī­ju­mus un izvai­rī­tos no lie­lām cil­vē­ku gru­pām, dalīb­nie­ku skaits ir iero­be­žots un dalī­ba pār­gā­jie­nos jāpie­sa­ka sav­lai­cī­gi! Pir­mais pasā­kums plā­nots jau īsi pēc svēt­kiem – 27. jūni­jā vides gides Līgas Aukšmus­tas vadī­bā inte­re­sen­ti varēs izstai­gāt Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka lie­lā­kos kan­ga­rus, orni­to­lo­ga Rit­va­ra Rekma­ņa vadī­bā vērot tau­ri­ņus un atpa­zīt putnus gan nakts, gan agra rīta pārgājienā.

Dažā­du bio­to­pu augus un dzīv­nie­kus varēs iepa­zīt vai­rā­kos pār­gā­jie­nos 4. un 18. jūli­jā. Meža eksper­te San­dra Ikau­nie­ce atklās «ko aitas dara zem kokiem». Ento­mo­lo­gi Kris­taps Vilks un Vol­de­mārs Spuņ­ģis iepa­zīs­ti­nās ar bezmu­gur­kaul­nie­ku pasau­li «Nacio­nā­lā par­ka šķērs­grie­zu­mā» un pie Dižjū­ras. Slī­te­res dabas takas zīmes lasīs vides gide Ina Brau­na, bet «Dūme­les stās­tus» atklās eksper­te Lie­nī­te Iesal­nie­ce. Jānis Dam­bī­tis inte­re­sen­tus vedīs «Kol­kasra­ga apļa» pārgājienā.

Lai gan val­stī noteik­tie iero­be­žo­ju­mi šogad ietek­mē­ju­ši dau­dzu pasā­ku­mu nori­si, Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka tra­di­cio­nā­lā kukai­ņu nakts notiks arī šogad – 1. augustā.

Slī­te­res ceļo­tā­ju die­nas vis­as vasa­ras garumā:

Ses­tdie­na, 27. jūnijs

  • Plkst. 11.00 pār­gā­jiens «Kan­ga­riem pa mugu­rām» kopā ar Līgu Aukšmuk­stu. Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 26303869, jaunkrastmali@​inbox.​lv.
  • Plkst. 12.00 pār­gā­jiens «Šlī­te­res dabas taka» kopā ar Inu Brau­nu. Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28861445, inabrauna@​inbox.​lv.
  • Plkst. 14.00 pār­gā­jiens «Tau­ri­ņu vēro­ša­nas pār­gā­jiens Vīda­lē» kopā ar Rit­va­ru Rekma­ni. Vēla­ma iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28256131, kurzemesputni@​gmail.​com.
  • Plkst. 22.00 «Putnu vēro­ša­nas nakts pār­gā­jiens Dun­da­gā» kopā ar Rit­va­ru Rekma­ni. Vēla­ma iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28256131, kurzemesputni@​gmail.​com.

Svēt­die­na, 28. jūnijs

  • Plkst. 06.00 «Putnu vēro­ša­nas pār­gā­jiens rīta agru­mā Kolkā» kopā ar Rit­va­ru Rekma­ni. Vēla­ma iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28256131, kurzemesputni@​gmail.​com

Ses­tdie­na, 4. jūlijs

  • Plkst. 11.00 un 15.00 pār­gā­jie­ni «Ko aitas dara zem kokiem?» kopā ar Sandru Ikau­nie­ci. Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 26532258, sandra.​ikauniece@​daba.​gov.​lv
  • pār­gā­jiens «Dūme­les stās­ti» kopā ar Lie­nī­te Iesal­nie­ce. Sāku­ma laiks tiks pre­ci­zēts, obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28715273, lienitei@​inbox.​lv
  • pār­gā­jiens «Kol­kasra­ga aplis» kopā ar Jāni Dam­bī­ti. Sāku­ma laiks tiks pre­ci­zēts, obli­gā­ta iepriek­šē­ja pieteikšanās:+371 26486622, kolkacape@​inbox.​lv.

Ses­tdie­na, 18. jūlijs

  • pār­gā­jiens «Šķērs­grie­zums» kopā ar Kris­ta­pu Vil­ku. Sāku­ma laiks tiks pre­ci­zēts, obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās pa e pastu: kristaps.​vilks@​lu.​lv
  • pār­gā­jiens «Kur kukai­ņi ar Dižjū­ru satie­kas?» kopā ar Vol­de­mā­ru Spuņ­ģi. Sāku­ma laiks tiks pre­ci­zēts, obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 28385025, andra.​ratkevica@​daba.​gov.​lv

Vai­rāk par pār­gā­jie­niem sada­ļā Mar­šru­ti un  Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka Face­book lapā.

Dalies prie­kā!