1. augustā pārgājiens Pēterezera dabas takā un Slīteres Kukaiņu nakts pie Šlīteres bākas!

Plkst. 11.00−14.00 pār­gā­jiens «Pa kan­ga­riem un vigām» Pēte­re­ze­ra dabas takā
Pēte­re­ze­ra dabas taka ir 3,5 km gara. Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nas pār­gā­jiens kopā ar dabas gidi, zoo­lo­ģi Inu Brau­nu ļaus iepa­zīt takas mežu un pur­vus tuvāk!
Iepriekš pie­teik­ties, zva­not +371 28861445
Zie­meļ­kur­ze­mē par kan­ga­riem dēvē prie­žu mežiem apau­gu­šas senās kāpas. Par vigām – pur­viem vai eze­riem pil­dī­tās starpkā­pu iepla­kas. Pēte­re­ze­ri iegū­lu­ši pla­tā­ka­jā no Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka vigām.

Plkst. 22.00 Slī­te­res Kukai­ņu nakts
Dabas izglī­tī­bas cen­trā «Slī­te­re», Dun­da­gas pagas­tā notiks izglī­to­jošs pasā­kums «Slī­te­res Kukai­ņu nakts».
Kā kat­ru gadu augus­ta pir­ma­jā ses­tdie­nā, aici­nām dabas drau­gus uz Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka kukai­ņu nakts pasā­ku­mu pie Šlī­te­res bākas. Nakts kukai­ņi savā brī­nu­mai­na­jā pasau­lē ļauj ielū­ko­ties, kad iestā­jas tum­sa. Šīs pasau­les brī­nu­mu tul­ki būs Lat­vi­jas kukai­ņu pēt­nie­ki entomologi.

Prog­ram­mā:

  • Nakts kukai­ņu «izrā­de» īpa­šu lam­pu gais­mā pie Šlī­te­res bākas un Šlī­te­res dabas takā,
  • Impro­vi­zē­ta kukai­ņu izzi­ņas labo­ra­to­ri­ja Ozo­la namiņā,
  • Dabas izprat­ni vei­ci­no­ši uzdevumi,

Līdzi jāņem luk­tu­rī­tis un zināt­kārs noskaņojums.

Dalies prie­kā!