15. augustā Slīteres Ceļotāju dienu pārgājiens «Nozagtā upe»!

Sākums plkst. 11.00 Mazir­bē.
Pār­gā­jie­na vadī­tājs Vil­nis Sku­ja.
Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 29365230.
Vie­tu skaits iero­be­žots.
Detā­lāk par pār­gā­jie­niem sada­ļā Mar­šru­ti.

Dalies prie­kā!