10. oktobrī divi Slīteres Ceļotāju dienu pasākumi

Velob­rau­ciens «Baron bōgans» kopā ar Gun­tu Aba­ju, plkst. 10.00 pie Dun­da­gas pils.
Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: +371 29172814, gunta@​dundaga.​lv

Pār­gā­jiens «Kaļķu­pes pil­skal­ni un dabas jau­ku­mi» kopā ar Rūtu Aba­ju, plkst. 11.00.
Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās: Andra Ratke­vi­ča +371 28385025, andra.​ratkevica@​daba.​gov.​lv

Vai­rāk par pasā­ku­miem sada­ļā Mar­šru­ti.

Lai arī vasa­ra bei­gu­sies, Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nas turpinās!

Dalies prie­kā!