Ārpus Nacionālā parka

Slīteres Ceļotāju dien­as vis­vairāk saistās ar Slīteres Nacionālā par­ka (SNP) ter­i­tori­ju, kurā atro­dama gan Eiropas mērogā slavē­ja­ma dabas daudzvei­dī­ba, gan īpat­nē­jas kultūrvēs­turiskas ainavas, gan daudzu iecienītā  baltā plud­male un sāļā ūdens vil­inājums. Te ir diži un īpat­nēji koki, citi ārkārtēji augu un dzīvnieku val­sts retu­mi, apbrī­nas cienī­gi ģeoloģis­ki objek­ti. Taču Dunda­gas novadā ārpus SNP arī ir gana daudz apskates vēr­tas, īpašas dabas ter­i­tori­jas un dabas piem­inekļi, kas nesa­rau­ja­mi saistās arī ar nova­da bagā­to  kultūrvēs­turi.

Īstas nova­da pēr­les ir sep­tiņi dabas liegu­mi, tostarp mitraines un nozīmī­gas put­nu vietas, īvju un kadiķu audzes. Tūristiem, dabas mīļotājiem un pēt­niekiem vis­sais­tošākie varē­tu būt Kaļķu­pes un Raķu­pes dabas liegums. Elpu aizrau­jošas nogāzes un smilšak­mens atsegu­mi mazo upīšu kras­tos Kaļķu­pes iele­jā, kur Zilo kalnu majestātiskā krau­ja savēr­p­jas noslēpumainā gravu mudžek­lī, būs īsts atk­lājums mežonīgāku pas­taigu cienītājiem.

Dunda­ga ir arī dižu akmeņu novads. Tie cits ar citu sacenšas for­mu, lieluma un krā­su daudzvei­dībā. Šur tur pa mežiem mētā­jas arī kāds milzīgāks. Slavenākais no tiem — Zeltaps­es dižak­mens. Lielie ir labi noslēpušies mežu biezokņos un nemaz tik viegli rokā nedo­das.

Dalies priekā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *