2017. – Paldies!

kalkupe2017_

Kaļķupē pie ieža brienu…

Paldies visiem Slīteres ceļotāju dienu apmek­lētājiem, dalīb­niekiem un palīgiem!

Ceļotāju dien­as noti­ka jau 8. gadu pēc kār­tas! Šor­eiz ar pul­cēšanās cen­tru sena­jā un mūs­di­enu nova­da cen­trā Dundagā, kur līdztekus tirdz­iņam, darb­nīcām un dažādiem maršru­tiem, pils parkā ieskandēts pagas­ta 150. jubile­jas gads.

Kop­umā ceļots 12 dažā­dos maršru­tos kājāmgājējiem, 1 maršrutā ar pur­va kur­pēm, 1 velo­maršrutā, 3 maršru­tos laiv­otājiem, 3 put­nu vērotājiem un 2 tau­riņu vērotājiem. Bija apskatā­mi 9 dažā­di objek­ti un dar­bo­jās vairākas darb­nī­cas. Atse­višķi maršru­ti un darb­nī­cas tika veltīti Pasaules Vides dien­ai, ko tradi­cionāli atzīmē 5.jūnijā. Pēc nova­da dabas un kultūr­vides izzināšanas, ceļotāji varē­ja gan labi iestiprināties, gan noskatīties kon­cer­tu un paši uzde­jot vakara bal­lē.

Kop­umā maršru­tos piedalījās vairāk nekā 300 dalīb­nieku un objek­tos fik­sēts ap 1100 apmek­lētāju.

Slīteres Ceļotāju dienu rīkotāju vārdā

Andra Ratke­viča no  Dabas aizsardzības pār­valdes dabas izglītības cen­trs «Slītere»
Ance Reme­sa no Dunda­gas nova­da tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­tra

2017. – Gatavojamies Slīteres ceļotāju dienām!

IMG_5979__small

Ainara Gai­da foto

Šīga­da jaun­u­mi:

 • Kaļķu­pes brīnu­maino iežu atsegu­mu val­stībā mūs ievedīs Dabas aizsardzības pār­valdes vecākais eksperts, ģeologs Dai­nis Ozols.
 • Dunda­gas parkā, kas zināms kā Ziemeļkurzemes sik­spārņu gal­vaspilsē­ta, ar šo lidoņu dzīvesvei­du iepazīstinās Aija Balandiņa no Dabas aizsardzības pār­valdes dabas izglītības cen­tra «Meža māja», bet izs­taigāt Dunda­gas parku varēs kopā ar speciālis­tu no fir­mas «Labie koki».
 • Kopā ar Ķemeru Nacionālā par­ka fon­da valdes priekšsēdētāju Andis Liepu ielūkosimies īstas lauku saimniecības daudzvei­dībā Dunda­gas pievārtē.
 • Iepazīsim dabiskas pļavas dabas liegumā «Pāces pļavas» Dabas aizsardzības pār­valdes ekspertes Baibas Gal­nieces vadībā.
 • Kurzemes Mino­tau­ra labir­in­tā — Rukšu purvā — ar pur­va kur­pēm soļosim «Purvu bridēju» vadībā.
 • Ses­t­di­en gida vadībā būs iespē­ja arī iekštelpās iepazīties ar izcilas būves parau­gu, «Latvi­jas būvniecības gada bal­vas – 2016» uzvarētāju, a/s «Latvi­jas Val­sts meži» jauno biro­ja ēku Dundagā.
 • Iespē­ja apmek­lēt ekso­tisko dzīvnieku mini­parku Dundagā.
 • Un citi né mazāk unikāli jaun­u­mi!

Ses­t­di­en­as pēc­pus­di­enā visi aicināti sena­jā un mūs­di­enu nova­da cen­trā Dundagā – pils parkā ieskand­ināt nova­da jubile­jas gadu:

 • No plkst.13.00: tirdz­iņš, spēles, našķi, darb­nī­cas! Ar gardiem dabas velšu ēdi­e­niem pārsteigs Val­tera restorā­na pavāri!
 • Plkst. 17.00 pils par­ka estrādē kon­certs ar vietējiem un viesu amatier­māk­slas kolek­tīviem: jau teju 150 gadu koru vēs­turi turpinošais apvieno­tais Dunda­gas koris, Kolkas pūtēju orķestris, mūs­di­enu deju gru­pa «Sen­sus», deju kolek­tīvs «Dun-dang» u.c.
 • Plkst. 22.00 – zaļum­balle ar «Rum­bas kvarte­tu»!

Lūdzu, seko­ji­et līdzi pro­gram­mai un piesaki­eties uz pārgājie­niem un brau­cie­niem!
Ieskaties: Maršru­ti, Pārējie piedāvāju­mi, Pul­cēšanās vieta!

 89_DAP_zime_V_LV_vienkarsa_100x100PasaulesVidesDiena_2017

No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! Mācāmies gudri un labi saimniekot! — 2017. gada 3. un 4. jūnijā!

IMG_6125_small

Ainara Gai­da foto

Abas dien­as, 3. un 4. jūni­jā, visā nova­da ter­i­tori­jā — no Raķu­pes līk­ločiem dien­vi­dos, ap Dundagu un Šlī­teri, līdz pat Kolka­s­ra­ga bākai ziemeļos — kājnieku, laiv­otāju, velo­braucēju un pur­va slēpju maršru­ti un nodar­bības dabā un kultūrvidē.

Maršru­tus vadīs pieredzējuši speciālisti — biolo­gi, ģeolo­gi, ģeogrā­fi, vides eksper­ti no visas Latvi­jas.

Pēc­pus­di­en­as pul­cēšanās cen­trs — sena­jā un mūs­di­enu paš­valdības mīt­nē Dundagā — pils parkā ar tirdz­iņu, spēlēm, našķiem un kon­cer­tu! Ar gardiem dabas velšu ēdi­e­niem pārsteigs Val­tera restorā­na pavāri! Ap plkst. 17.00 pils par­ka estrādē kon­certs un zaļum­balle ar «Rum­bas kvarte­tu».

Šogad Dunda­gas novads svin 150 gadu jubile­ju. 1867. gadā tika izvei­do­ta pir­mā nova­da paš­valdī­ba ar enerģisku un saimniecisku tās dzīves vadītāju Frici Adamoviču priekš­galā. No viņa parau­ga ied­ves­mo­joties, mācāmies gudri saimniekot pļavā, mežā, mājā, pil­sētā un laukos!

Ses­t­di­en, 3. jūni­jā:

 • Kaļķu­pes brīnu­maino iežu atsegu­mu val­stībā mūs ievedīs Dabas aizsardzības pār­valdes (DAP) vecākais eksperts, ģeologs Dai­nis Ozols.
 • DAP eksperts, viens no iecienītāka­jiem dabas gidiem Latvi­jā Vil­nis Sku­ja Slīteres Nacionālā par­ka brīnu­mus atk­lās Ušu apkārt­nē starp Bažu purvu un Rīgas līča kras­tu.
 • Sek­mī­ga pavasara sēņošana Šlīterē būs iespē­ja­ma tikai mikoloģes, Latvi­jas Dabas muze­ja Botānikas nodaļas vadītā­jas Ini­tas Dānieles vadībā.
 • Ķemeru Nacionālā par­ka fon­da valdes priekšsēdētājs Andis Liepa kopā ar intere­sen­tiem ielūkosies īstas lauku saimniecības daudzvei­dībā Dunda­gas pievārtē.
 • Kopā ar bio­logu Rit­varu Rek­mani mācīsimies pazīt put­nus un to dzies­mas, kā arī vērosim tau­riņus Dunda­gas apkārt­nē.
 • Dabas izglītības cen­tra «Meža māja» speciālisti Ziemeļkurzemes sik­spārņu gal­vaspilsētā — Dunda­gas parkā — iepazīstinās ar sik­spārņu dzīvesvei­du.
 • «Dunda­gas par­ka koku daudzvei­dī­ba» — pārgājiens pa Dunda­gas parku arboristes, den­droloģes Daigas Strēles vadībā.
 • Kurzemes mino­tau­ra labir­in­tā — Rukšu purvā — ar pur­va kur­pēm soļosim «Purvu bridēju» vadībā.
 • «Jūras laivas» piedāvās aizrau­jošu laivošanu gar jūras kras­tu vai līdz Kolkas bākai (apmēram 7 km no kras­ta) atkarībā no laikap­stākļiem.
 • Dunda­gas apkārtnes dabu un kultūru Inetas Aulikas vadībā iepazīsim velo­maršrutā «Baron bōgans».
 • Edgara Millera pavadībā atkal varēsim izs­taigāt Mazirbes līvu takas.
 • Kolka­s­ra­ga saimnieks Jānis Dambītis iepazīstinās ar šī īpašā dabas fenom­e­na vēr­tu­miem.

Vairāk

Slīteres Ceļotāju dienas – 2017. gada 3. un 4. jūnijā – No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem!

dund_parks_2

Dunda­gas parks

Slīteres Ceļotāju dien­as – 2017. gada 3.un 4.jūnijā – No kalna arājiem līdz piekrastes zve­jniekiem!

Ieskaties: Pro­gram­ma, Maršru­ti, Pārējie piedāvāju­mi, Pul­cēšanās vieta!

Šogad svinam 150 gadu jubile­ju, kopš tika izvei­do­ta (1867.g.) pir­mā nova­da paš­valdī­ba ar enerģisku un saimniecisku tās dzīves vadītāju Frici Adamoviču priekš­galā. No viņa piemēra ied­ves­mo­joties mācāmies labi saimniekot jebkurā dzīves jomā, arī dabas un kultūrvidē visā ter­i­tori­jā – no kalna arājiem Dunda­gas apkaimē līdz zve­jniekiem Līvu piekrastē!

Tādēļ arī Slīteres Ceļotāju dienu pēc­pus­di­en­as pul­cēšanās sena­jā un tagadē­ja paš­valdības cen­trā – Dundagā – pils parkā, ar tirdz­iņu, spēlēm lieliem un maziem, ēdi­e­niem, kon­cer­tu un bal­li!

Abas dien­as – 3.un 4.jūnijā visā nova­da ter­i­tori­jā – no Raķu­pes līk­ločiem dien­vi­dos, ap Dundagu un Šlī­teri, līdz pat Kolka­s­ra­ga bākai ziemeļos – būs nodar­bības un maršru­ti dažādām interesēm. Kājnieku, laiv­otāju, velo un pur­va slēpju maršru­tus vadīs pieredzējuši savas jomas speciālisti no visas Latvi­jas. No jau zināmāka­jiem mina­mi Vil­nis Sku­ja, Kristaps Vilks, Ini­ta Dāniele, Bai­ba Gal­niece, Dai­nis Ozols, SIA «Purvu bridēji», Rit­vars Rek­ma­n­is un citi.

Vairāk

2016. — Pulcēšanās centrs

Nacionālā par­ka sirdī — Šlīteres senās pus­muižas un bākas apkaimē. Ainara Gai­da fotomirkļi.