Gidi

Lai gan Slīteres ceļotāju dienās piedalās arī viesu gidi, viņus vis­us kopā var saukt par vietējiem, jo katrs savā jomā tie spēj atk­lāt Ziemeļkurzemes šar­mu un savd­abību. Gidiem, kuri dzī­vo Dunda­gas novadā, pro­tams, vari zvanīt arī pārējā gada laikā un kopā iepazīt šīs­pus­es nos­tās­tus, leģen­das – sākot no kāj­griežu un vikingu laikiem, caur padomjlaiku slēg­to zonu, Slīteres rez­ervā­ta laikiem, līdz pat šodi­en­as nos­tāstiem par vietējiem vien zināmām vietām. Tie mācēs ievest arī noslēpumaina­jā zvēru un put­nu pasaulē, tikai pašiem būs mazli­et jānorimst trauks­maina­jā mūs­di­enu skrējienā.

 

Vilnis Skuja

Tāl­ru­nis: +371 29365230
Epasts: vilnis.​skuja@​daba.​gov.​lv
Kopš 1980. gada dar­bo­jas kā orni­tologs, daudzus gadus vel­tot kraukļu pēt­niecībai. Vēlāk pievēr­sies zīdītājdzīvnieku, abinieku un rāpuļu pēt­niecībai. Viens no pieredzējušāka­jiem dabas pēt­niekiem Latvi­jā. Piedāvā ekskur­si­jas pa Slīteres nacionā­lo parku.

Dainis.Ozols_Dainis Ozols

Tāl­ru­nis: +371 26527214
Epasts: dainis.​ozols@​daba.​gov.​lv
Dabas aizsardzības pār­valdes vecākais eksperts, ģeologs.
Mācījies Ļeņingradas Kalnu institūtā un Latvi­jas uni­ver­sitātē (Mag.
geol.), strādā ģeoloģi­jā kopš 1983. gada, dabas aizsardzības sistēmā
kopš 1994. gada.

Ineta_200.133Ineta Aulika

Tāl­ru­nis: +371 29297797
Epasts: ineta.​silina@​gmail.​com
Piedāvā kājāmgājēju un velo­maršru­tus Ēvažu apkārt­nē: Ēvaži – Sedum­valks, Ēvaži – Melnsils. Velo­maršruts «Slīteres aplis» jeb «Gar Dižjūr un Mazjūr» (50 km).

Inita.Daniele_mInita Dāniele

Epasts: inita.​daniele@​ldm.​gov.​lv
Biologs, mikologs un vides gide. «Strādāju Latvi­jas Dabas muze­jā, vei­do­ju sēņu eksikā­tu kolek­ci­ju muze­ja krāju­mam. Katru gadu rīko­ju sēņu izstādes gan muze­jā, gan citur Latvi­jā, vadu sem­i­nārus un sniedzu kon­sultā­ci­jas par sēnēm. Vadu ekskur­si­jas un nodar­bības gan muze­ja ekspozī­ci­jā, gan dabā.

Sandra IkaunieceSandra Ikauniece

«Esmu meža ekologs, dabas eksperte, mācījusies mež­saimniecību un bioloģi­ju.
Dar­bo­jos dabas aizsardzībā kopš 2000. gada gan val­sts pār­valdes jomā, gan pro­jek­tos kā to vadītā­ja un biotopu eksperte. Patīk kartēt aizsargā­jamos mežus, augus, sūnas un ķēr­pjus, rūpēties par dabai draudzīgu saimniekošanu mežā un bioloģiska­jai daudzvei­dībai svarīgiem ele­men­tiem (veciem kok­iem, sausokņiem, kri­talām, mitrām ieplakām, avotiem, utml.), par ko labprāt stās­tu un rādu arī citiem. Mans darbs ir mans hobi­js, sird­sli­eta un atpū­ta.»

Raivo Šulcs

Tāl­ru­nis: +371 26399653
Epasts: shulcs@​seakayak.​lv
Rai­vo brauc tuvās un tālās jūrās kopš gad­sim­ta sāku­ma. Vada kajaku skolu. Airu laivā apceļo­jis Latvi­jas piekrasti visā tās garumā – no Nidas līdz Ainažiem. Veicis arī brau­cienus kajakā pāri jūrai no Rojas uz Roņu salu un atpakaļ, šķēr­so­jis Irbes šau­ru­mu no Mazirbes uz Sāremā.

Jānis Dambītis

Tāl­ru­nis: +371 26486622
Epasts: kolkacape@​inbox.​lv
Kopš 2003. gada vada SIA «Kolka­s­rags», kopš 2009. gada Kolkas ciema val­di. Ir bijis Kolka­s­ragā neskaitā­mas reizes visos gadalaikos, visās dien­nak­ts stundās. Orga­nizējis radošus pro­jek­tus par Līvu kras­ta kultūrvēs­turi un māk­slu. Patīk dalīties ies­pai­dos un aprunāties par Kolka­s­ragu, Kolkas bāku, dabas sti­hi­jām, kras­tu tā cil­vēkiem un tradī­ci­jām.

Dženeta Marinska

Tāl­ru­nis: +371 29475692
Epasts: dzenetam@​gmail.​com
Kolce­niece no matu gal­iņiem līdz papēžiem. Ikdi­enā uzņem viesus ģimenes īpašumā Kolkā. Darbs ar tūristiem un pašas lībiskā izcelsme radījusi pastiprinā­tu vēl­mi izzināt vietējo kultūrvēs­turi. Kolkas īpašais ģeogrā­fiskais stā­vok­lis un tās cil­vē­ki vei­do­juši šīs vietas vēs­turi notiku­miem bagā­tu un savd­abīgu. Tas viss ier­ak­stīts kultūrainavā. Cik pro­tam izlasīt, atkarīgs no mūsu zināšanām. Ekskur­si­jas Kolkā un apkārt­nē.

Veronika Millere

Tāl­ru­nis: +371 20383578
Epasts: nonika27@​inbox.​lv
Latviešu val­o­das un lit­er­atūras, vēs­tures un civilz­inību skolotā­ja, mācījusi arī ekoloģi­ju, strādā Mazirbes internāt­skolā. Interesē vēs­ture, Līvu kultūrvēs­ture, daba un pro­ce­si tajā. Vaļas­prieks floris­ti­ka un puķkopī­ba. Daudz ceļo un vada ekskur­si­jas. Piedāvā ekskur­si­jas pa Līvu kras­tu.

Edgars Millers

Tāl­ru­nis: +371 29463028
Epasts: egaars@​inbox.​lv
Interesē apkārtējā vide un pro­ce­si tajā, kā arī Līvu kultūra un vēs­ture. Edgars dar­bo­jas Līvu savienībā un ir pētījis tūris­ma iespē­jas Ziemeļkurzemē un Līvu krastā. Piedāvā ekskur­si­jas pa Līvu kras­tu.

Dārta Vidiņa

Tāl­ru­nis: +371 22433329
Epasts: darta.​vidina@​dundaga.​lv
Jau kopš agras bērnības esmu vis­labāk jutusies atrodoties tieši dabā.
Pēdējo gadu laikā, īpaši mīļa kļu­vusi arī mūsu skaistā Kurzemes piekraste. Tās dažādību un skaistu­mu vēlos parādīt arī jums.

Dalies priekā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *