Lībieši

Lībieši ir viena no Balti­jas jūras somu­gru tautām, kas agrāk apdzīvo­ja plašu Latvi­jas ter­i­tori­ju. Tagad tie ir 12 cie­mi (Ovīši, Lūžņa, Miķeļ­tor­nis, Lielirbe, Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, Saunags, Vaide, Kol­ka un Melnsils) Dižjūras un Mazjūras kras­tos – lībiešu sakņu un atspēriena vieta.

Sena Lībiešu Karte

Dzīve padomju varas apstākļos piekrastes ciemos Balti­jas jūras krastā ris­inājās ar īpašu iezī­mi, jo te atradās Padomju Savienības robeža un kon­cen­trējās liel­varas mil­itārās intere­ses. Padomju režīms Balti­jas jūras piekrasti no Ventspils līdz Kolkai note­ica par «slēg­to zonu», kur civi­lo iedzīvotāju pārvi­etošanās bija ier­obežo­ta. Tas vēl vairāk veicinā­ja iedzīvotāju aiz­plūšanu no lībiešu ciemiem, tie pali­ka prak­tis­ki tukši.

Šodi­en tā ir mater­iālā un garīgā kultūra, lībiskais dialek­ts, per­son­ības lit­er­atūrā un māk­slā. Tās ir zaļibal­tizilās lībiešu karo­ga krāsas. Tā ir jūras vēju rūdī­ta spīts un izturī­ba. Lībiskais ir mūsu vidū. Katru gadu (ar atse­višķiem izņē­mu­mu­miem) lībieši kopā ar tau­tiešiem un radu tau­tu pārstāvjiem no visas pasaules Mazir­bē svin lībiešu svētkus.

Lībiešu iden­titātes akcen­tēšanai Lauku ceļotājs izstrādājis uz ilglaicī­ga tūris­ma attīstību ori­en­tē­to Latviešu – lībiešu val­o­das skaidro­jošo vārd­nīcu, kurā sniegts tulko­ju­mu šodi­en­as sadzīvē lieto­ta­jiem latviešu vārdiem  – mājvārdiem un vietu nosauku­miem, ēdi­e­niem, svētkiem u.c. Vārd­nīcu var aplūkot šeit.

Dalies priekā!

One thought on “Lībieši

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *