Mājas kafejnīcas

Mājas kafejnīcu buklets lejupielādei


picto_dundaga_small Dundagā un apkārtnē

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Pie Pūpoliņiem»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 20.00
Adrese / koordinā­tas  «Pūpoli», Dunda­ga, Dunda­gas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3270
Lat: 57.5165369, Lon: 22.3589778
Saimniece / kon­tak­ti Dace
+371 26554001
Piedāvāju­ma aprak­sts Dunda­gas zem­nieku saimniecībā “Pūpoli” saimnie­ki gaidīs ciemiņus mājas kafe­jnīcā “Pie Pūpoliņiem”. Varēsi­et nog­a­ršot pupiņu zupu, pikan­to lauku svi­es­tu un Dunda­gas krē­mu. Iepriekš piesakoties, iespē­jams pieteikt izbrau­cienu ar padomju lai­ka man­to­ju­mu – automašīnu GAZ-66.
Piezīmes Apmek­lējums līdz 40 cil­vēku lielām grupām. Grupām no 10 cil­vēkiem pieteikšanās oblig­ā­ta!
Norēķināšanās tikai skaidrā naudā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Trušu raibumi»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 20.00
2.06.2019. / 11.00 – 16.00
Adrese / koordinā­tas  «Punces», Anstrupe, Dunda­gas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3270
Lat: 57.5087311, Lon: 22.3147228
Saimniece / kon­tak­ti Sil­vi­ja
+371 26046692
Piedāvāju­ma aprak­sts Mājas kafe­jnī­ca “Trušu raibu­mi” piedāvās pašu mājās audzē­tu trušu gaļas izstrādāju­mus dažā­dos vei­dos, suvenīrus, glez­nas, dzīvnieku apskati, šūpošanos.
Uzkodās: truša gaļas ruletes, pastēte, kūpinā­ta mājas cūk­gaļiņa, mājās cep­ta maize.
Uz ugun­sku­ra vārī­ta foreļu zupa, fore­les audzē­tas pašmāju dīķītī.
Pamatē­di­ens: pašmājās audzē­tu trušu gaļas šmorējums lauku gaumē.
Saldē­di­enā: kūkas, rabar­beru plāts­maize, krā­sainie pūpēdīši ar svaiga siera mēr­ci un ogām.
Dzērieni: sulas dzēriens, rabar­beru kom­pots.
Būs iespē­ja samīļot trusīšus un jēriņus, priecēt acis daiļdārzā, apskatīt omītes glez­nas, un dros­mīgākie varēs paviz­ināties ar laivu pa dīķi, iev­in­grināt roku šautriņu mešanā, šūpoties.
Būs piee­ja­mi arī dažā­di suvenīri no trušu ādiņām un medus no pašmāju bitītēm.
Piezīmes Apmek­lējums līdz 25 cil­vēku lielām grupām. Grupām no 10 cil­vēkiem pieteikšanās oblig­ā­ta!
Norēķināšanās tikai skaidrā naudā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Kungu mājas kafejnīca»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 20.00
2.06.2019. / 11.00 – 16.00
Adrese / koordinā­tas Dunda­gas pils terase, Pils iela 14, Dunda­ga, Dunda­gas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3270
Lat: 57.5102330, Lon: 22.3557024
Saimniece / kon­tak­ti Kristīne
+371 28210480
Piedāvāju­ma aprak­sts “Kun­gu mājas kafe­jnī­cas” piedāvājumā ir pēc senas receptes cep­ta Alek­san­dra kūka ar barone­ses Sibil­las tēju, sāta sajū­tai platķiļķeni ar žāvētām ribiņām un krēju­mu.
Alek­san­dra kūka ir barona bēr­nu našķis, ar ko viņi mielo­jās pēc van­nošanās, tas bija kā ik ses­t­di­en­as rit­uāls pilī.
Būs iespē­ja apskatīt seno vidus­laiku pili.
Piezīmes Grupām vairāk par 15 cil­vēkiem pieteik­ties iepriekš!
Norēķināšanās tikai skaidrā naudā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Skolas maize un lauku sētas labumi»

Datums / lai­ki 1.06.2019.
Ar lauku sētas labu­miem varēsit mieloties no plkst. 10.00 līdz 17.00.
Ekskur­si­jas pa Kubalu skolu un tās apkārt­ni plkst. 10.00, 14.00, 16.00.
12.00 iespē­ja mieloties ar gardām pus­di­enām.
13.00 ķimeņ­maizīšu cepšana ugiņ­na­ma maizes krās­nī.
Adrese / koordinā­tas  «Kubalu sko­la», Saus­tere, Dunda­gas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3270
Lat: 57.4624350, Lon: 22.3982274
Saimnieks / kon­tak­ti Mār­cis
+371 26332238
Piedāvāju­ma aprak­sts Kubalu sko­la-muze­js ir paslēpies skaistā, mier­pil­nā meža ielokā. Šai vietai ir bagā­ta vēs­ture, kas vei­do­jusies 180 gadu gājumā. Kubalu sko­las pir­mais skolotājs Ernests Dins­bergs gan strādā­ja skolā, gan arī tajā dzīvo­ja. Lai nodrošinā­tu visu dzīvošanai vajadzī­go, viņam bija jāva­da arī sava saimniecī­ba. Ap skolu izvei­do­jās lauku sēta, kas nodrošinā­ja ar ikdi­enā nepieciešamo. Arī skolēni piedalījās sko­las saimnieciska­jā dzīvē. Bija gan jāpalīdz skolotā­jam dažā­dos dar­bos, gan jāparūpē­jas par savu maltīti – ugiņ­namā jāiekur uguns un no akas jāatnes ūdens, lai pagatavo­tu sev pus­di­en­as.
Jūs varēsit redzēt, kā ugiņ­namā, ugun­sku­ram sprakšķot, tiek gatavota sko­las maize, ko pēc tam gar­du muti varēsit arī nobaudīt.
Kubalu skolā-muze­jā jums būs iespē­ja izbaudīt ugiņ­namā vārī­tu skābeņu nātru zupu, rūšrāceņus ar svi­es­tu, sko­las maizes krās­nī cep­tos pīrādz­iņus un ķimeņ­maizītes. Būs arī zāļu tēja un skābpu­tra, ko piestrēbt klāt. Sal­da­jā piedāvāsim Kubalu skol­nieku paē­di­enu – rūgušpi­enu ar rudzu maizi un cuku­ru. Ja labi veik­sies, uzcep­sim arī kādu cimdiņ­pankūku. Piedāvāsim arī lauku labu­mus – gar­dus sierus no kazas piena un Kubalu sko­las agrākās skol­nieces Elmas Zadiņas gatavo­tos gar­dos sklan­draušus.
Šeit jums būs iespē­ja atgriezties jaunībā. Varēsit vēl­reiz izbaudīt sko­las atmos­fēru, iesēžoties sko­las solā, un brīvbrīdī doties pagalmā, lai piedalī­tos kādā seno sko­las bēr­nu iemīļotā spēlē. Lauku plašu­mi bērniem sniegs iespēju kārtī­gi izskraidīties, padraiskoties ar lauku sētas kaz­iņām, bet mierīgām pas­taigām noderēs trīs sko­las apkārt­nē esošās pas­taigu takas.
Piezīmes Uz pasāku­miem apmek­lēju­mu vēlams pieteikt.
Apmek­lējums līdz 20 cil­vēku lielām grupām.
Norēķināšanās tikai skaidrā naudā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Kurzemes Jumari»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 18.00
Adrese / koordinā­tas  «Jumari», Valpene, Dunda­gas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3270
Lat: 57.4255302, Lon: 22.3646697
Saimniece / kon­tak­ti Guni­ta
+371 29469425, gunita.​tropina@​gmail.​com
Piedāvāju­ma aprak­sts Atbrau­ci­et uz Krišjāņa Barona bērnības ciemu Valpeni. Ciema galā, mežu ieskautā sētā, jūs sagaidīs saimnie­ki Guni­ta un Ivars. Varēsi­et baudīt ēdi­enu un atpū­tu bioloģiskās saimniecības “Jumari” vēs­turiska­jā dārzā.
Mierī­gai atpū­tai – dabas vērošana, pas­taiga saimniecības ter­i­tori­jā, apska­tot mūsu lep­nu­mus – dižkokus, akmeņus, krūm­melleņu stādīju­mus.
Aktī­vai atpū­tai – šūpoles, bas­ket­bo­la grozs, rāpšanās virve, lai­va un velosipē­di.
Plkst. 13.00 – 14.00 tiks pas­niegts no pašu audzētiem pro­duk­tiem gatavots lauku sētas azaids – zupa ar paval­gu (maize, svi­ests).
Īpašais dien­as piedāvājums – melleņu klimpas.
Līdzņemšanai varēsi­et nopirkt saimnieces austās grā­matzīmes un adītās zeķes, kā arī saimniecībā vāk­tās tējas.
Piezīmes Apmek­lējums līdz 30 cil­vēku lielām grupām.
Grupām no 10 cil­vēkiem pieteik­ties iepriekš līdz 29. mai­jam!
Norēķināšanās tikai skaidrā naudā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Kļavnieki»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 20.00
2.06.2019. / 11.00 – 16.00
Adrese / koordinā­tas  «Kļavnie­ki», Lauk­muiža, Dunda­gas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3270
Lat: 57.4944412, Lon: 22.3647601
Saimnieks / kon­tak­ti Juris
+371 22439059
Piedāvāju­ma aprak­sts Kazu siers lauku sētā “Kļavnie­ki”.
“Kļavnieku” mājas pirm­sākums ir mek­lē­jams 1922. gadā, kad zeme tika iedalī­ta par dienēšanu armi­jā. Deviņdesmi­to gadu sākumā saimniecī­ba tika pārņem­ta un radī­ta tāda, kāda tā ir redza­ma šodi­en.
2019. gads “Kļavniekos” ir pār­maiņu gads ar vīz­i­ju – radīt saimniecisku vienu­mu, no kura plaukt cil­vēku iekšē­jai labklājībai novadā. Šī ir lieliska iespē­ja jums kļūt par aktīviem atbal­stītājiem vīz­i­jas real­izēšanā un
aculieciniekiem tās pirm­sāku­mam, vai vienkārši izbaudīt sniegtās emo­ci­jas.
Kafe­jnī­cas piedāvājumā būs zviedru galds ar kazas sieru, dārza labu­miem, mājās cep­tām pankūkām, maizi un labu­miem no klēts. Varēs degustēt un iegādāties sklan­draušus, speķa pīrā­gus, drum­stalu plāts­maizi un citus gar­du­mus.
Saimniecībā varēs arī apskatīt kaz­iņas, saimniecības lauku tehniku, pabaudīt dabu un med­itēt.
Piezīmes Apmek­lējums grupām līdz 8 per­son­ām.
Būs iespē­jams norēķināties ar mak­sāju­mu kar­ti!

picto_slitere_small Pie Šlīteres un Zilo kalnu apkārtnē

o-tou-veders_m Mājas kafe­jnī­ca «Kad slotas kāti uzzied»
.          Kurzem­nieku kāzu rik­tes

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 11.00 – 18.00
Adrese / koordinā­tas  «Šlīteres bāka», Šlītere, Dunda­gas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3270
Lat: 57.6285135, Lon: 22.2901104
Saimniece / kon­tak­ti Līga
+371 26307029
Piedāvāju­ma aprak­sts Pie Slīteres bākas jūs gaidīs saimniece Līga un piedāvās ēdi­enus, kādus pirms 36 gadiem šajā dienā pas­niedza viņas kāzās.
Ēdi­enkartē – “Kurzem­nieku kāzu zupa”, “Muzikan­tu gaļa” un īpašās kurzem­nieku kāzās ēstās kūkas “Gul­bīši”.
Kafe­jnīcā piedāvās arī Ziemeļkurze­mei rak­sturī­gos ēdi­enus – sklan­draušus, skābpu­tru un svī­denes. Būs iespē­ja nog­a­ršot tēju “Ančiņu vasara” (augi vāk­ti Ances pļavās, mežos, upes kras­tos) un pagatavot Slīteres ceļotāju dien­as smaržu maisiņu no augiem.
Būs iespē­ja piedalīties sklan­draušu cepšanas darb­nīcā un pagatavot sklan­drausi līdzņemšanai.
Varēs iepazīties ar Ances rokdarb­nieku kopas Pauk­ers dalīb­niekiem un vērot tos dar­bībā, kā arī pašiem iemēģināt roku dažādās amatu pras­mēs (tapošanā, pēr­līšu rokassprādžu aušanā). Būs apskatā­ma rokdarb­nieku kopas Pauk­ers cim­du izstāde “100 cim­du pāri Latvi­jas simt­gadei”.
Saimniece Līga pastāstīs, ka arī slotas kāti dažreiz dzīvē uzzied.
Par lustīgu noskaņu rūpēsies ako­rdeon­iste Līvi­ja Sproģe.
Piezīmes Apmek­lējums līdz 10 cil­vēku lielām grupām.
Norēķināšanās tikai skaidrā naudā!

picto_libiesu krasts_small Piekrastē un lībiešu ciemos

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Ziedkalnu Pakalnos»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 20.00
2.06.2019. / 11.00 – 16.00
Adrese / koordinā­tas  «Zied­kalni», Dūmele, Dunda­gas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3264
Lat: 57.6508371, Lon: 22.4951293
Saimniece / kon­tak­ti Laima
+371 29417229
Piedāvāju­ma aprak­sts Mājas kafe­jnīcā «Zied­kalnu Pakalnos» varēsi­et baudīt uz ugun­sku­ra vārī­tu zivju zupu no «Zied­kalnu» dīķos ķertām zivīm ar paš­cep­tu maizi, baudīt našķus, kas gatavoti, izman­to­jot «Zied­kalnos» iza­u­gušos val­riek­s­tus, un mūsu pašu medu. Varēsi­et nog­a­ršot «Zied­kalnu» mājas vīnu un mūsu vāk­tās zāļu tējas.
Būs iespē­ja apskatīt mūsu medus dravu un klausīties put­nu dzies­mās un, ja paveik­sies, vērot no meža iznākušos dzīvniekus.
Piedāvājumā velosipē­du noma un nak­tsmītnes.
Piezīmes Apmek­lējums līdz 40 cil­vēku lielām grupām. Grupām no 10 cil­vēkiem, lūdzu, pieteik­ties iepriekš!
Norēķināšanās tikai skaidrā naudā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Zvīņas»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 11.00 – 22.00
2.06.2019. / 11.00 – 20.00
Adrese / koordinā­tas  «Zvīņas», Kol­ka, Kolkas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3275
Lat: 57.7449978, Lon: 22.5876215
Saimniece / kon­tak­ti Māra
+371 29467096
Piedāvāju­ma aprak­sts Mājas kafe­jnīcu dienās Zvīņu mājās, jeb agrāka­jā Kolkas veikalā gaidīti visi! Šeit varēs baudīt garšīgu ēdi­enu, ko gatavos Zvīņu mājas saimnieks Jānis! Būs sātī­ga, no pašu audzētiem dārzeņiem vārī­ta zupa! Grilē­tas kotletes un zivis dažā­dos vei­dos, un vēl pašu audzētie salāti! Sal­da­jā – veselī­gais smilt­sērkšķu krēms ar vaniļas mēr­ci un man­nā šūm jeb uzpute­nis! Būs ūden­sklinģeri, sklan­drauši un no liel­ogu mel­lenēm gatavoti mājas zefīri, un vēl daudz kas cits! Mūzi­ka un bērniem dažā­das aktiv­itātes – tas viss jūs sagai­da Zvīņu mājās!
Piezīmes Atro­damies Kolkas vidū, liel­ceļa malā, pretī sta­dion­am!
Apmek­lējums līdz 30 cil­vēku lielām grupām. Grupām no 10 cil­vēkiem pieteik­ties iepriekš!
Norēķināšanās tikai skaidrā naudā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Pankūkas Vītolos»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 20.00
2.06.2019. / 11.00 – 16.00
Adrese / koordinā­tas  «Vītoli», Kol­ka, Kolkas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3275
Lat: 57.7400737, Lon: 22.5826073
Saimniece / kon­tak­ti Bai­ba
+371 29135764
Piedāvāju­ma aprak­sts Mājas kafe­jnī­ca “Pankūkas Vīto­los” aic­i­na dabas mīļotājus baudīt sauli, svaigu gaisu, pas­taigas gar jūru vai pa dabas takām Kolkā. Pēc pas­taigas vai izbrau­ciena ar velosipē­du pacienāsim ar garšīgām pus­di­enām.
Mājas vir­tu­vē – uz ugun­sku­ra vārī­ta laša zupa, pankūkas ar dažādām piede­vām, tai skaitā ar saimnieka bitīšu vāk­to medu. Vieglām uzkodām piedāvāsim zivju salā­tus, līvu sklan­draušus un plāts­maizi ar kafi­ju vai tēju. Saimnieks izkur­inās pir­tiņu ar iespēju izbaudīt pēršanu.
Prom­brau­cot varēsi­et nopirkt medu vai skaistus rokdar­bus. Gaidīsim ciemos!
Piezīmes Apmek­lējums līdz 25 cil­vēku lielām grupām. Grupām no 10 cil­vēkiem pieteik­ties iepriekš!
Būs iespē­jams norēķināties ar kar­ti!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Pie Mārča»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 10.00 – 20.00
2.06.2019. / 10.00 – 20.00
Adrese / koordinā­tas Kol­ka
Lat: 57.7277216, Lon: 22.5805951
Saimnieces / kon­tak­ti Diā­na / +371 27650997
Eli­ta / +371 28311813
Piedāvāju­ma aprak­sts Meža ielokā, starp liel­ceļu un jūru, vietā ko dēvē par “Pūpoliem”, tiks atvēr­ta divu dienu kafe­jnī­ca “Pie Mārča”, kur būs iespē­jams nobaudīt vienu no lībiešu tradi­cionāla­jiem ēdi­e­niem – gar­das kūpinā­tas zivis, kas tiek kūpinā­tas uz alkšņa malkas oglēm un priežu čiekuriem. Būs iespē­jams nobaudīt arī zivju zupu, kas vārī­ta uz dzīvās uguns, visam klāt būs iespē­jams dabūt maizi.
Viss tiek gatavots ar mīlestību un lielu paci­etību. Sagaidīsim ar smaidu un labu noskaņo­ju­mu ikvienu, jo kas var būt labāks par patiesu smaidu un mirdzu­mu acīs.
Bērniem būs iespē­jams piedalīties spēlēs, mums ir vole­jbo­la laukums, smilšu kaste un divu vei­du šūpoles.
Mēs kūpinām dažā­das zivis: butes divos vei­dos (auk­sti kūpinā­tas un karsti kūpinā­tas), skum­bri­jas, vim­bas, jūras asarus, sarkanos asarus, grun­duļus, vēja zivis, lašus (lašu vēderus).
Šajās dienās būs piee­ja­mas tās zivis, ko vietējie zve­jnie­ki būs sagādājuši.
Kafe­jnī­ca būs atvēr­ta 1. un 2. jūni­jā, bet visu atlikušo vasaru cītī­gi dar­bo­jamies ar zivju kūpināšanu.
Ir piee­ja­mas telšu vietas un atpū­tas vieta. Ir piee­jams grils.
Auto stāvvi­eta ir bez mak­sas!
Piezīmes Apmek­lējums līdz 20 cil­vēku lielām grupām. Grupām no 10 cil­vēkiem pieteik­ties iepriekš!
Var norēķināties gan ar skaidro naudu, gan ar kar­ti!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Lībiešu ķēķis / Līvõd kēk»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 20.00
2.06.2019. / 11.00 – 16.00
Adrese / koordinā­tas  «Ūši», Kol­ka, Kolkas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3275
Lat: 57.7482299, Lon: 22.5950127
Saimniece / kon­tak­ti Džene­ta
+371 29475692
Piedāvāju­ma aprak­sts Ūšu sētas nosaukums, tāpat kā tās ļaud­is, ir lībiešu cilmes. Sētas saimniece piedāvā iepazīt lībiešu garšas un izzināt viņu tradi­cionā­lo ēdi­enu gatavošanas parad­u­mus.
Pļēds, sklan­drauš, drupšiņzup, drādž, skābpu­tr, dru­pan­maiz, knap­sier­iš … Tie nav nekā­di svešvār­di, bet gan Ziemeļkurzemes lībiešu tradi­cionā­lo ēdi­enu nosauku­mi. Nāc un nobau­di!
Piedāvājums tūris­tu gru­pai: pus­di­enu kom­plek­ts – 1)bukstiņbiezputra ar piede­vām, sklan­drauši, dzērieni – kefīrs, tēja; 2) zivju zupa (vai kāda cita) un sklan­drauši, tēja.
Būs skatā­ma izstāde – Ūšu sētas dzīvesstāsts, kā arī varēs iegādāties grā­matu “Ziemeļkurzemes lībiešu tradi­cionālie ēdi­eni: Tulgid līvõd kēkõ! Aicinām lībiešu ķēķī!”.
Arī ārpus Mājas kafe­jnīcu dienām, iepriekš piesakot, lībiešu tradi­cionā­lo ēdi­enu piedāvājums lielākām un mazākām grupām.
Piezīmes Apmek­lējums līdz 40 cil­vēku lielām grupām. Grupām no 10 cil­vēkiem pieteikšanās oblig­ā­ta!
Būs iespē­jams norēķināties ar kar­ti!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Zivju gardumi un…»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 20.00
2.06.2019. / 11.00 – 18.00
Adrese / koordinā­tas  «Mež­maļi», Kol­ka, Kolkas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3275
Lat: 57.7476581, Lon: 22.5880218
Saimnieces / kon­tak­ti Ruta / +371 28268665
Dzin­tra / +371 20266105
Piedāvāju­ma aprak­sts Jūras smaržu ieskautā “Mež­maļu” sētā tevi mīļi sagaidīs ar pašu zve­jo­tu reņģu file­jām dažnedažādās īpaša­jās mar­inādēs, kā arī ar mājās kūpinātiem zivju gar­du­miem.
Būs iespē­ja nog­a­ršot kūpinā­to brētliņu “Ķop­si” ar paš­cep­tu sēk­lu maizīti, piedāvāsim arī gar­do “Parašū­ta zupu”.
Sal­da­jā varēsi nobaudīt paš­cep­tu biskvī­ta ruleti “Rabar­beru vējš” un omītes sklan­drausi ar kafi­ju vai lauku pļavas tēju.
Par piemiņu no Kolkas varēsi iegādāties bēr­nu un mazbēr­nu dar­inā­tos suvenīrus un, ja jūrā nepūtīs vējš, tad būs arī iespēj izlaist ar laiv pa jūr!
Mūsu gar­du­mus varēs iegādāties arī līdzņemšanai.
Piezīmes Apmek­lējums līdz 30 cil­vēku lielām grupām.
Ja plānots ierasties grupā vairāk par 10 cil­vēkiem, lūdzam iepriekš pieteikt apmek­lēju­mu.
Norēķināšanās tikai skaidrā naudā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Santa tubā» (latv. «Santas istaba»)

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 16.00
Adrese / koordinā­tas  «Past­nie­ki», Kol­ka, Kolkas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3275
Lat: 57.7420418, Lon: 22.5847842
Saimniece / kon­tak­ti San­ta
+371 29614350
Piedāvāju­ma aprak­sts Nāc noprovē Kolk’s strag­nam’!
Saimniece San­ta gaidīs jūs Lībiešu sai­eta nama pagalmā, kur būs iespē­ja uzzināt, kas ir Kolkas strag­nams, un nobaudīt dradžus un skābpu­tru!
Piezīmes Apmek­lējums līdz 10 cil­vēku lielām grupām.
Ja plānots ierasties grupā vairāk par 10 cil­vēkiem, lūdzam iepriekš pieteikt apmek­lēju­mu.
Norēķināšanās tikai skaidrā naudā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Stūrīši-Branki»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 18.00
2.06.2019. / 12.00 – 16.00
Adrese / koordinā­tas  «Bran­ki», Mazirbe, Kolkas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3275
Lat: 57.6835980, Lon: 22.3151719
Saimniece / kon­tak­ti Gun­ta
+371 29469165
Piedāvāju­ma aprak­sts Mīļi gaidīti un aicināti lībiešu sētā «Stūrīši-Bran­ki»!
Šeit varēsi­et nobaudīt lībiešu slorkam (auk­stā zupa), vecmāmiņas kafe ar kek­siņiem, un, pro­tams, gardās zivju kotletes. To visu Jums gatavos atrak­tī­vais lībiešu pavārs Igors.
Saimniece izrādīs sen­li­etu kolek­ci­ju, tam­borus, izšu­vu­mus, pastāstīs par lībiešu dzīvi senāk un tagad.
Skanēs vecās plates, un būs iespē­ja paskatīties doku­men­tālās fil­mas. Būs arī suvenīri, ko iegādāties.
Piezīmes Grupām vairāk par 10 cil­vēkiem lūdzam pieteik­ties iepriekš!
Norēķināties varēs tikai skaidrā naudā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Ciemos pie mācītāja»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 13.00 – 19.00
2.06.2019. / 11.00 – 16.00
Adrese / koordinā­tas  «Mācītāj­muiža», Mazirbe, Dunda­gas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3275
Lat: 57.6725449, Lon: 22.3342602
Saimniece / kon­tak­ti Inese
+371 25752576
Piedāvāju­ma aprak­sts Mājas kafe­jnī­ca “Ciemos pie mācītā­ja” piedāvā gan senos un jaunos, gan sāļos un sal­dos meis­tarstiķus.
Kafe­jnīcā varēs nobaudīt gan avīzē cep­tu siļķi, gan “Kloster­pu­pas”. Desertā – “Kurzem­nieks sētā” un “Eņģeļkū­ka”.
Līdzņemšanai pār­do­dam paš­cep­tu biešu, burkānu un graudu maizi, burkānu svi­es­tu, pastēti ar pistā­ci­jām un koka mīļli­etiņas no amat­nieka Jura. Muižas telpās varēs apskatīt draudzes locekļu radošo dar­bu izstā­di.
Mājas kafe­jnīcā varēs satikt mācītāju Kār­li Irbi un dzirdēt Vine­tu Irbi muz­icē­jam.
Ses­t­di­en, 1. jūni­jā būs iespē­ja pa ceļam iei­et Mazirbes diev­namā un plkst. 12.00 pievienoties pus­di­en­as lūgšanai (sek­s­ta) un vakarā plkst. 19.30 vakara lūgšanai (ves­peres).
Svēt­di­en, 2. jūni­jā, plkst. 11.00 gaidīsim jūs uz dievkalpo­ju­mu skaista­jā Mazirbes diev­namā, kam sekos sadraudzības “brančs” mācītāj­muižā.
Piezīmes Ses­t­di­en – grupām vairāk par 10 cil­vēkiem lūdzam pieteik­ties iepriekš! 
Svēt­di­en – savu dalību lūdzam iepriekš rez­ervēt!
Norēķināties iespē­jams tikai skaidrā naudā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Zivju ķēķis»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 20.00
2.06.2019. / 11.00 – 15.00
Adrese / koordinā­tas  «Kro­gi», Pitrags, Kolkas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3275
Lat: 57.7015907, Lon: 22.3866999
Saimnieks / kon­tak­ti Andris
+371 26493087
Piedāvāju­ma aprak­sts Gribi dzirdēt stās­tu par un ap zivīm? Var­būt gribi redzēt, kā tās tiek kūpinā­tas, bet var­būt gribi tās nos­meķēt (nobaudīt)? Piebrauc, ienāc, parunāsim, nos­meķēsim!
Kafe­jnī­cas piedāvājumā: kūpinā­tas, cep­tas, vārī­tas, sālī­tas un paša grilē­tas zivis. Būs arī dažā­das zivju maizītes, deserts (né no zivīm), sal­du­mi, sulas, tēja, kafi­ja un piena saldēju­ma kok­teiļi. Viss pašu rokām gatavots no vietējiem pro­duk­tiem.
Pro­tams, piedāvāsim arī zivju degustā­ci­ju grupām, kā vien­mēr. Šor­eiz iespē­ja pasūtīt klāt pie degustā­ci­jas arī zivju zupu.
Pie mums arī varēsi­et aplūkot vairāk kā 20 seno lībiešu žogu parau­gus un nelielo, seno dar­barīku kolek­ci­ju.
Piezīmes Apmek­lējums grupām – degustā­ci­ja līdz 50 cil­vēku lielām grupām, kafe­jnī­ca līdz 20 cil­vēku lielām grupām.
Vizīte kafe­jnīcā jāpiesa­ka iepriekš!
Norēķināšanās tikai skaidrā naudā!
Grupām iespē­jams sastādīt rēķinu!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Pie zilās govs»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 10.00 – 18.00
2.06.2019. / 10.00 – 15.00
Adrese / koordinā­tas  «Pīta­gi», Košrags, Kolkas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3275
Lat: 57.6954283, Lon: 22.3622604
Saimniece / kon­tak­ti Signe
+371 29372728
Piedāvāju­ma aprak­sts Vis­gardākās pus­di­en­as ir mājās!
“Pīta­gos” – mājas kafe­jnīcā “Pie zilās govs” – gaidīsim visu ceļotājus ar kārtīgām pus­di­enām. Visi ēdi­eni un dzērieni gatavoti pārsvarā no vietējām ize­jvielām. Būs zupa, cep­ta zivs, grilē­ta gaļa, dārzeņi un salāti piede­vās, grūbu putra ar bar­aviku mēr­ci vai žāvē­tu gaļiņu un, pro­tams, saldie ēdi­eni! Kāds noguris ceļinieks vai jūras braucējs var sakārot pat pankūkas.… Piedāvājumā arī bērzu sulas, siltie dzērieni un cep­ta maize. Visu varēs arī nopirkt līdzņemšanai!
Vis­us dar­boties gri­bošos gaidīsim ar meis­tark­lasēm. Ani­tra Tooma mācīs vērt krelles –www​.face​book​.com/​S​i​l​t​a​s​K​r​e​l​l​es/
Būs iespē­ja nopirkt pašu apzī­mogo­tu tējas maisiņu. Vis­us priecēs Baibas Pilānes cim­du izstāde. Būs nopērka­mi dažā­di ziemas gara­jos vakaros sarūpēti rokdar­bi – roku darbs, no sirds.
Varēs fotografēties ar zilo govi Mel­leni.
Piezīmes Grupām vairāk par 10 cil­vēkiem lūdzam iepriekš rez­ervēt pus­di­en­as!
Varam uzņemt līdz 50 cil­vēku lielu grupu, apmek­lēju­mu iepriekš piesakot.
Norēķināties iespē­jams tikai skaidrā naudā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Mammas pankūkas»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 20.00
Adrese / koordinā­tas  «Ēvaži», Kolkas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3264
Lat: 57.6803959, Lon: 22.5679059
Saimniece / kon­tak­ti Tabi­ta
+371 25535005
Piedāvāju­ma aprak­sts Netālu no Ēvažu stāvkras­ta, “Ēvažu” māju brīvd­abas kafe­jnīcā “Mam­mas pankūkas” piedāvāsim nobaudīt mājās gatavo­tus ēdi­enus: neparas­tos “Meža rukšu salā­tus” un “Ēvažu pīrāgu” ar dārza un meža pavasara zaļu­miem, pēc vecmāmiņas pado­ma pukšķinā­to Buk­stiņu biezpu­tru un, pro­tams, vis­gardākās plānās pankūkas ar kraukšķīgu mal­iņu un vietējo ogu ievārīju­mu.
Būs arī kafi­ja, tēja un garšīgās kūciņas “Jūras vējš”, “Riek­stkodis” un “Aveņu buča”.
Varēsi­et mierī­gi atpūsties, izbaudīt nestei­dzī­gas sarunas un pas­taigu līdz jūras stāvkras­tam.
Kafe­jnīcā piedāvāsim iegādāties pļavās lasī­tas tējas un suvenīrus – jūras izskalo­tus kociņus ar dažādiem uzrak­stiem.
Piezīmes Apmek­lējums līdz 15 cil­vēku lielām grupām. Grupām vairāk par 10 cil­vēkiem pieteik­ties iepriekš!
Norēķināšanās tikai skaidrā naudā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Brāļtīrumi»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 19.00
2.06.2019. / 12.00 – 16.00
Adrese / koordinā­tas «Brāļtīru­mi», Pūr­ciems, Rojas novads, LV-3264
Lat: 57.5837347, Lon: 22.6309266
Saimniece / kon­tak­ti Romē­na
+371 29440276
Piedāvāju­ma aprak­sts Mājas kafe­jnī­cas “Brāļtīru­mi” apmek­lētāji varēs iegādāties paš­gatavotas pesto maizītes un vīna glāzi.
1. jūni­jā plkst. 12.00., 14.00., 16.00 tiks orga­nizē­tas ekskur­si­jas uz Ģip­kas baznīcu, par kuru savu stās­tu izstāstīs tās atjaunotājs Vald­is Rande.
Būs piee­ja­mi atlaižu kuponi “Brāļtīru­mu” rez­ervā­ci­jai, loter­i­ja starp visiem apmek­lētājiem ar balvu – “nedēļas nogale pil­nī­gi bez mak­sas atpū­tas vietā, rudenī, sēņu laikā”. Ja viesi vēlēsies, tie varēs doties pas­taigā pāri Pil­supītei uz Pūr­ciema Bal­to kāpu.
Piezīmes Apmek­lējums līdz 30 cil­vēku lielām grupām,
10 cil­vēku un lielākām grupām pieteik­ties iepriekš līdz 25. mai­jam.
Norēķi­ni tikai skaidrā naudā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Pie Elmāra»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 20.00
2.06.2019. / 11.00 – 16.00
Adrese / koordinā­tas «Joki», Ģip­ka, Rojas novads, LV-3264
Lat: 57.5704373, Lon: 22.6534011
Saimniece / kon­tak­ti Ieviņa
+371 26429973
Piedāvāju­ma aprak­sts Piekrastes garšu un ēdi­enu baudījums Ģip­kas “Jokos”!
Šajā vēs­turiska­jā lībiešu ciema sētā ikvienu ciemiņu sagaidīs vies­mīlīgā saimniece Ieviņa Svi­tiņa, kura savus ciemiņus pacienās ar gardiem piekrastes ēdi­e­niem. Šo ēdi­enu receptes piekrastē ir saglabājušās cau­ri gad­simtiem, vietējie ļaud­is tās gata­vo un liek galdā vēl šodi­en! Ieviņas dzim­tas māju vēs­ture ir cieši saistī­ta ar Dunda­gas baronu Osten-Zak­enu. Jau no mājas uzcelšanas dien­as, šeit dzīvo­juši vietējie ļaud­is, kas nodar­bo­jās gan ar zve­jniecību, gan arī ar lauk­saimniecību.
Kafe­jnīcā varēs nobaudīt sutinā­tas brētliņas saldā krēju­ma mēr­cē ar rūšrāceņiem, skābpu­tru, paš­cep­tu sald­skāb­maizi ar mājas svi­es­tu, kafi­ju un tēju.
Būs iespē­ja piedalīties arī radoša­jā darb­nīcā – sveč­tu­ru gatavošanā.
Ģip­kas “Jokos” var atpūsties arī ārpus Mājas kafe­jnīcu dienām!
Piezīmes No 10 cil­vēku lielām grupām nepieciešams pieteik­ties iepriekš.
Norēķināties iespē­jams tikai skaidrā naudā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Sātig un sveitig pabūšen baznics dārze!»

Datums / lai­ki 1.06.2019. / 12.00 – 20.00
2.06.2019. / 11.00 – 15.00
Adrese / koordinā­tas «Zaļmeži», Kol­ka, Kolkas pagasts, Dunda­gas novads, LV-3275
Lat: 57.738372, Lon: 22.582785
Saimnieks / kon­tak­ti Rudīte
+371 26028009
Piedāvāju­ma aprak­sts Piedāvāju­ma cen­trā būs vecās “Zaļmežu” saimnieces tradi­cionālie dižrauši (citvi­et sauk­ti arī sklan­drauši, žograuši). Recepte noskatī­ta pēckara gados Pitragā, iznes­ta cau­ri kol­hoza laikiem un nodota mazmeitai, kura turpina tos cept ar mīlestību un atbildību.
Dižrauši draudzē­jas ar sātu, tāpēc galdā būs arī mājās cep­ti gar­du­mi no citām ģimenes diž­saimniecēm: kēk­siņi un pīrādz­iņi, kanēļ­maizītes un ķimeņ­maizītes!
Ja Tev pa smalko gribas, un tik tā palaizīties apkārt kā kaķim ap našķi, lūdzu, mēs te kuļam auk­sto gar­du­mu – saldēju­mu ar īpat­nām garšām un smaržām, un kafi­ja arī būs.
Stipro Tev būs jāi­et mek­lēt pa ciemu, cer­am, kādā sētā tiks dzīts un brūvēts! Pie mums – naivie un mīlīgie augļu un odz­iņu zapt­sūdeņi ar šķīs­tu avota ūdeni aiz­darīti.
Un, ja Tu piedomās mierīgs doms, lai ķeras labs loms, pirms Tu brauc šur­pu, var­būt būs iespē­ja noēsties piekrastes zivju labu­mus – kūpinā­tas vēja zivis un ar pieredzējušu saimnieces roku dažā­di “ietaisī­tas” reņģītes, citā vārdā – delikate­ses.
Kad paēsts baznī­cas dārzā, aicinām paviesoties baznīcā – piesēst, apcerēt, aizdegt sve­ci labam nodomam.
Iespē­ja aizrau­jošā aculiecinieka stāstījumā uzzināt par Kolkas katoļu baznī­cas neparas­to ceļo­ju­mu no Dien­vid­kurzemes mežiem līdz Ziemeļkurzemes spi­cei.
Un, tā kā esam muzikāla ģimene, pamielosim né vien jūsu vēderus, bet arī ausis un sirdis, atskaņo­jot ko jauku “uz bal­sīm”, taustiņiem un pūšamiem instru­men­tiem.
Bērniem būs atvēr­ta “Zaļmežu” bēr­nu “vasaras māja” – štābiņš veca­jā šķūnītī.
Mājas kafe­jnīcā varēs iegādāties:
• vietējos suvenīrus (krūzītes, kalendāri, mag­nēti, krūzīšu palik­tņi ar līvu krā­su un šejienes dabas ainavu apdrukām);
• ģip­tī­gas zap­tītes un frišum­līdzekļus no meža un lau­ka bur­ciņās;
• piekrastes zivtiņlabu­mus gan kūpinā­tus, gan mar­inē­tus, ja Jūras mātei būs bijis labs prāts…
• dižraušus un mājās cep­tas smalk­maizītes
Piezīmes Apmek­lējums līdz 15 cil­vēku lielām grupām.
Norēķināties iespē­jams tikai skaidrā naudā!

 

 

Dalies priekā!