Mājas kafejnīcas

Sadaļa tiek papildināta!

picto_dundaga_small Dundagā un apkārtnē

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Pie Pūpoliņiem»
Mīlestība iet caur vēderu

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 12.00 – 18.00
Adre­se / koor­di­nā­tas  «Pūpo­li», Dun­da­ga, Dun­da­gas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3270
GPS: 57.5165369, 22.3589778
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Dace / +371 26554001
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Skā­bu kāpos­tu zupa, Pupi­ņu zupa, Pelē­kie zirņi ar mēr­ci, Dun­da­gas krēms, Kafi­ja un tēja.
Papil­dus ret­ro pla­šu atska­ņo­ša­na un pel­de vie­tē­jā dīķī. Līdzņem­ša­nai iegā­dā­jams zaļu­mu svies­tiņš, tam­bo­rē­tas čības un zeķes.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 40 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Trušu raibumi»
Pašu audzēts,dabīgs,garšīgs, ar mīļumu gatavots

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 11.00 – 20.00
7.06.2020. / plkst. 11.00 – 16.00
Adre­se / koor­di­nā­tas  «Pun­ces», Anstru­pe, Dun­da­gas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3270
GPS: 57.508650, 22.314639
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Sil­vi­ja / +371 26046692
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Zupa ar tru­ša gaļu. Ķir­bju krēmzu­pa ar bara­vi­kām. Šmo­rēts tru­sis, tru­ša gaļas desi­ņas, gril­lē­ta jēra gaļa. Dažā­di sald­ie gar­du­mi no ogām un rabar­be­riem, ķir­bju cepu­mi. Sil­ta tēja, kafi­ja.
Degus­tā­ci­jām pie­dā­vā­ju­mā būs tru­ša gaļas rule­tes un bum­bi­ņas, ievā­rī­ju­mi, sukā­des, čili u.c.
Papil­dus mazo tru­sī­šu apska­te un glez­nu izstā­de (varēs arī iegā­dā­ties).
Līdzņem­ša­nai iegā­dā­ja­mi dzī­vi tru­ši, to gaļa un izstrā­dā­ju­mi, vīno­gu stā­di, ievā­rī­ju­mi, sukā­des, čili, tējas, gar­švie­las, atspir­dzi­no­ši dzē­rie­ni, suve­nī­ri, pašga­ta­vo­tas rotas.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 25 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Kungu mājas kafejnīca»

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 12.00 – 20.00
7.06.2020. / plkst. 11.00 – 16.00
Adre­se / koor­di­nā­tas Dun­da­gas pils, Pils iela 14, Dun­da­ga, Dun­da­gas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3270
GPS: 57.510297, 22.356173
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Kris­tī­ne / +371 28210480
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Vidus­lai­ku pils atmos­fē­rā būs iespē­ja nogar­šot svēt­ku skrib­liņ zupu. Un kā jau kun­gu mājai pie­nā­kas neiz­tikt bez gar­dām, smal­kām kūkām. Tās varēs labāk izbau­dīt ar baro­ne­ses Sibil­las tēju un kafi­ju.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 20 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Diž-Mellene»
Mellenes – tas ir veselīgi un gardi!

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 10.00 – 18.00
Adre­se / koor­di­nā­tas  «Juma­ri», Val­pe­ne, Dun­da­gas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3270
GPS: 57.425236, 22.364672
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Guni­ta / +371 29469425
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Dzē­rie­ni un ēdie­ni no saim­nie­cī­bā audzē­tām krūmmel­le­nēm un citi pašmā­ju gar­du­mi.
Dzī­vās mūzi­kas kon­certs – Dabas ska­ņas mel­leņ­lau­kā.
Līdzņem­ša­nai iegā­dā­ja­mi suve­nī­ri – saim­nie­ces aus­tās grā­mat­zī­mes.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 20 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā!
Pie­dā­vā­jums spē­kā arī ārpus Mājas kafej­nī­cu die­nām, iepriekš pie­sa­ko­ties.

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Skolas maize un lauku sētas labumi»

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 10.00 – 17.00
Adre­se / koor­di­nā­tas  «Kuba­lu sko­la», Saus­te­re, Dun­da­gas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3270
GPS: 57.4624350, 22.3982274
Saim­nieks / kon­tak­ti Mār­cis / +371 26332238
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Bro­kas­tā varēs uzcie­nā­ties ar pīrā­giem un gar­da­jiem Elmas Zadi­ņas gata­vo­ta­jiem sklan­du­rau­šiem. Kļav­niek saim­niec solīj atvest kād kazs sier.
Kāds sātīgs virums uz pus­dienslaik, pēc pus­dien paceps kāds ķimeņ­mai­ziņ. Izvā­rīs rūšrā­ciņ ar, ko uzkost a sviest un rūguš­pien slap­nam. Tēj vai kur­zem­niek skāb­putr, ko pie­strebt klā­tu ar būs. Iekš sald­ei­dan rūgšpiens a rudz maiz un cukar. Uz lau­nag pus var­būt uzcep kād pan­kūk ar.
Papil­dus Kuba­lu sko­las — muze­ja ekspo­zī­ci­ju apska­te gida pava­dī­bā.
Līdzņem­ša­nai iegā­dā­ja­mi pro­duk­ti no lau­ku labu­mu tir­go­tā­jiem.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 20 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā!

picto_slitere_small Pie Šlīteres un Zilo kalnu apkārtnē

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Pie bākas»

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 10.00 – 18.00
Adre­se / koor­di­nā­tas «Šlī­te­res bāka», Šlī­te­re, Dun­da­gas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3270
GPS: 57.628535, 22.289193
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Līga / +371 26307029
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Ceļo­tā­ju zupa un gar­du­mi no vīra­mā­tes recep­šu kla­des. Gan saldi, gan sāļi.
Papil­dus Līvi­jas kun­dze ar akor­deo­nu, izstā­de «Laka­tos ieaus­tās Ances tei­kas». Tiks demons­trē­ta laka­tu auša­nu uz rām­ja.
Līdzņem­ša­nai iegā­dā­ja­mi sklan­drau­ši, kūci­ņas «gulbī­ši» u.c.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 25 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā!

picto_libiesu krasts_small Piekrastē un lībiešu ciemos

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Stūrīši-Branki»
Paēdis un laimīgs!

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 12.00 – 18.00
7.06.2020. / plkst. 12.00 – 16.00
Adre­se / koor­di­nā­tas  «Bran­ki», Mazir­be, Kol­kas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3275
GPS: 57.68367, 22.31525
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Gun­ta / +371 29469165
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Pasū­tot die­nas pie­dā­vā­ju­mu kom­pli­ments tiek uzsaukts «LĪBIEŠU GRŪDIENS» AR ŠOTIŅU.
1. Gur­ķu zupa – lībie­šu gau­mē
2. Pan­kū­kas ar gaļu, vai biez­pie­nu
3. Jogur­ta krēms – Brūk­le­nī­te
4. Kafi­ja lībie­šu gau­mē (kā senos lai­kos)
5. Kek­siņš
6. Tēja, sula.
Seno pla­šu ska­ņās varē­siet bau­dīt pus­die­nas.
Papil­dus sen­lie­tu kolek­ci­jas apska­te.
Līdzņem­ša­nai iegā­dā­ja­ma GARŠAUGU SĀLS.
Pie­zī­mes Gru­pām no 5 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Randalist»

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 12.00 – 18.00
Adre­se / koor­di­nā­tas  «Mazir­bes muzejklēts», Mazir­bes sko­la, Mazir­be, Kol­kas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3275
GPS: 57.676902, 22.319289
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Vero­ni­ka / +371 20383578
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Prie­žu smar­žu ieskau­tā Mazir­bes mājas kafei­nī­ca Tevi mīļi sagai­dīs ar gan seniem, gan jau­niem, gan sāļā­ļiem, gan sald­iem meis­tar – sti­ķiem no vecāsmā­tes pūra­lā­des.
 • Uz ugun­sku­ra vārī­ta buk­stiņbiez­put­ra ar gaļas aiz­da­ru.
 • Lie­pā­jai sava men­ci­ņa – Mazir­bei savs jūras asars jeb Mazir­bes asa­rī­tis (kar­tu­pe­ļi, jūras asars, sīpo­li, sald­ais krē­jums, gar­švie­las un zaļu­mi).
 • Jūras­mā­tes putas (ave­ņu, mel­le­ņu olbal­tu­ma putas ar vani­ļas mēr­ci).
Un, tā kā esam atrak­tī­va radu drau­gu kopa, pamie­lo­sim né vien Jūsu vēde­rus, bet arī ausis un sir­dis, atska­ņo­jot ko jau­ku uz stī­gām, parā­dī­sim muze­ja ekspo­zī­ci­ju, ko papil­di­nā­sim ar stās­tī­ju­miem par pie­kras­tes dzī­vi, inte­re­san­ti vadī­sim spē­les bēr­niem, Iepriekš pie­sa­ko­ties kopā ar gidu, būs iespē­ja izstai­gāt Mazir­bi. Aici­nā­sim apska­tīt star­ptau­tis­ko māk­slas izstā­di Līv­ze­me.
Līdzņem­ša­nai, māji­nie­ku, drau­gu pacie­nā­ša­nai un ieprie­ci­nā­ša­nai varē­si iegā­dā­ties dažā­dus kuli­nā­ri­jas izstrā­dā­ju­mus un gara­jos zie­mas vaka­ros sarū­pē­tos rok­dar­bus.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 20 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Ko Didriķis atvedis?»

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 11.00 – 18.00
7.06.2020. / plkst. 11.00 – 16.00
Adre­se / koor­di­nā­tas  Mazir­bes plud­ma­le pie vecā tor­ņa
GPS: 57.69291, 22.32645
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Rasa / +371 22423294
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Lībie­šiem vien­mēr ir pati­ku­šas košas krā­sas gan apģēr­bā, gan vai­na­gos un visi košu­mi ir tiku­ši pār­ves­ti no tāliem ceļo­ju­miem. Nu, arī ēdiens taps tik­pat košs un no tālām zemēm aiz­gūts.
Pie­dā­vā­sim dažā­dus krā­sai­nus svešzem­ju ēdie­nus un deser­tus līdzi ņema­ma­jos trau­kos, kurus tik­ko no lai­vas izkā­pu­šais lībie­šu zvej­nieks būs pār­ve­dis no sava ceļo­ju­ma kopā ar ceļo­ju­mu stās­tiem. Būs iespē­jams nogar­šot aus­te­res kopā ar atrak­tī­vo lībie­šu ceļo­tā­ju.
Pie­dā­vā­sim uzspē­lēt «Aklās vis­ti­ņas» ar ēdie­na atpa­zī­ša­nu, lai katrs var izmē­ģi­nāt, cik gudrs ir viņa deguns un iegūt bal­vā deser­ti­ņu.
Pie­dā­vā­sim Did­ri­ķa košos audu­ma mai­si­ņus, lai pastai­gas lai­kā katrs var savākt jūras kras­tā izska­lo­tos atkri­tu­mus vai salikt savus.
Būs arī iespē­ja izspē­lēt prā­ta spē­les plud­ma­les smil­tīs.
Būs iespē­jams izman­tot ple­dus un spil­ve­nus, lai izbau­dī­tu īstu pik­ni­ku pie jūras.
Visi pro­duk­ti būs iegā­dā­ja­mi līdzņem­ša­nai, tai skai­tā lībie­šu gal­vas rotas 21.gadsimta noska­ņās.
Ses­tdien (6.07.) pre­zen­tē­sim jau­nu pakal­po­ju­mu, kas ceļo­tā­jiem būs pie­ejams visu gadu «Pik­ni­ka grozs».
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 16 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Kad mācītāja nav mājās»

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. tiks pre­ci­zēts
7.06.2020. / plkst. brančs pēc diev­kal­po­ju­ma
Adre­se / koor­di­nā­tas  «Mācī­tāj­mui­ža», Mazir­be, Dun­da­gas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3275
GPS: 57.672457, 22.334142
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Ine­se / +371 25752576
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts  
Pie­zī­mes Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Pie zilās go’s»
Kad noguris ceļinieks izbridis mežus un jūru grib rast garam un vēderam atpūtu.

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 12.00 – 18.00
7.06.2020. / plkst. 10.00 – 15.00
Adre­se / koor­di­nā­tas  «Pīta­gi», Košrags, Kol­kas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3275
GPS: 57.6954283, 22.3622604
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Sig­ne / +371 29372728
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Pie­dā­vā­jam kār­tī­gu paēša­nu, lībis­ki – lat­vis­kā garā.
Papil­dus rok­dar­bu izstā­de, tir­dziņš – zie­mā sarū­pēts.
Līdzņem­ša­nai iegā­dā­ja­mi vie­tē­jie ražo­ju­mi.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 40 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās: Gru­pām iepriekš – ban­kas rēķins; Pri­vā­ti – tikai skaid­rā nau­dā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Zivju ķēķis»
Ķēķis, kurā nav tikai zivis

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 10.00 – 20.00
Adre­se / koor­di­nā­tas «Kro­gi 1», Pit­rags, Kol­kas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3275
GPS: 57.701748, 22.385960
Saim­nieks / kon­tak­ti Andris / +371 26493087
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Pie­dā­vā­ju­mā ziv­ju zupa, dažā­das kūpi­nā­tas zivis, kā arī cep­tas, vārī­tas un sālī­tas zivis ar pie­de­vām. Neiz­pa­lik­sim arī bez sald­a­jiem ēdie­niem – mūsu kafej­nī­cā būs iespē­ja bau­dīt biez­pie­na sace­pu­mu ar ķīse­li, debes­man­nu ar pie­nu, plāt­smai­zes, kūkas, sald­ē­ju­ma kok­tei­ļus un citus sald­u­mus.
Apcie­mo­jot mūs, pie rei­zes redzē­si arī dažā­dus lībie­šu kras­tam rak­stu­rī­gos žogu vei­dus un nelie­lu seno dar­ba­rī­ku kolek­ci­ju.
Līdzņem­ša­nai iegā­dā­ja­mas kūpi­nā­tas zivis.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 50 – 60 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā! Gru­pām iepriekš pie­sa­ko­ties, iespē­jams saga­ta­vot rēķi­nu.
Pie­dā­vā­jums spē­kā arī ārpus Mājas kafej­nī­cu die­nām, iepriekš pie­sa­ko­ties.

Mājas kafej­nī­cu die­nu tak­so­metrs Kolkā!
6.06.2020.

Pār­āk tālu jāiet, kājas nogu­ru­šas? Nebē­dā nenie­ka, sēdies ratos! Tevi no vien­as kafej­nī­cas uz otru zir­ga ratos aiz­vi­zi­nās saim­nie­cī­bas Demo­ras staļ­ļi zir­gu tak­so­metrs. Zva­ni +371 29522360

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Divjūriņas – otrās mājas»
Labs kumoss mutei garām neies.

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 11.00 – 20.00
7.06.2020. / plkst. 11.00 – 20.00
Adre­se / koor­di­nā­tas Kol­kasrags, Kol­ka, Kol­kas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3275
GPS: 57.756412, 22.600287
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Sigi­ta / +371 28658791
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Pie­dā­vā­ju­mā pusdienas/vakariņas: ziv­ju zupa, kar­tu­pe­ļu pan­kū­kas, rup­jmai­zes kār­to­jums, dzē­rie­ni un naš­ķi.
Līdzņem­ša­nai iegā­dā­ja­mas sald­umlie­tas.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 20 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Pavasara garšas Ūšos»
Jūras garša, dārza garša, pļavas garša, meža garša, lībiešu garša…

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 12.00 – 19.00
7.06.2020. / tikai gru­pām uz iepriek­šē­ju pie­pra­sī­ju­mu! 
Adre­se / koor­di­nā­tas  «Ūši», Kol­ka, Kol­kas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3275
GPS: 57.748469, 22.595125
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Dže­ne­ta / +371 29475692
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Pava­sa­ris pie­kras­tē atnāk vēlu, jo jūra gai­su uztur auk­stu, tāpēc nebūs pār­spī­lē­ti teikts, ka pava­sa­ris šeit ilgst līdz pat Jāņiem. Zvej­nie­kiem pava­sa­ri iezī­mē reņģu zve­ja ar stāv­va­diem, un tajos ķer­tās reņ­ģes ir īpa­ši lie­las un sulī­gas. Pava­sa­ra sezo­nu dār­zā atklāj rabar­bers, bet pļa­vās tās ir skā­be­nes un pie­ne­nes, savu­kārt mežā pum­pu­rus dzen prie­des. Sme­ļo­ties tra­dī­ci­jās un pie­vie­no­jot pašu rado­šu­mu, no pava­sa­ra vel­tēm gata­vo­sim kā tra­di­cio­nā­lus, tā arī nepa­ras­tus ēdie­nus. Neiz­trūk­sto­ša būs arī lībie­šu gar­ša – sklan­drau­ši un pļe­das.
Papil­dus izklai­des zir­ga mugu­rā lie­liem un maziem pie­dā­vās saim­nie­cī­ba Demo­ras staļ­ļi. Tel. +371 29522360.
Izstā­de «Ūšu sētas dzī­vesstāsts».
Līdzņem­ša­nai iegā­dā­ja­mi sklan­drau­ši.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 40 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Iespē­jams norē­ķi­nā­ties arī ar pār­skai­tī­ju­mu vai norē­ķi­nā­ties ar kar­ti.
Ārpus Mājas kafej­nī­cu die­nām ar iepriek­šē­ju pie­teik­ša­nos – lībie­šu tra­di­cio­nā­lo ēdie­nu pus­die­nas, degus­tā­ci­jas, meis­tarkla­ses lie­lā­kām un mazā­kām gru­pām.

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Zivju štelles»
Svētki lauku sētā!

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 12.00 – 20.00
7.06.2020. / plkst. 11.00 – 18.00
Adre­se / koor­di­nā­tas  «Mež­ma­ļi», Kol­ka, Kol­kas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3275
GPS: 57.747476, 22.588194
Saim­nie­ces / kon­tak­ti Dzin­tra / +371 20266105
Bai­ba / +371 26404053
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Papil­dus būs bēr­nu stū­rī­tis, pir­ku­mu Lote­ri­ja, kur bal­vā: viena nakts brīv­die­nu mājā «Kol­ka».
Līdzņem­ša­nai iegā­dā­ja­mas zivis un ziv­ju izstrā­dā­ju­mi, mari­nē­tas sēnes, lau­ku tēja.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 30 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Zvīņas»
Visgaršīgākais ēdiens, ko gatavo Zvīņu mājas saimnieks Jānis.

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 11.00 – 22.00
7.06.2020. / plkst. 11.00 – 20.00
Adre­se / koor­di­nā­tas  «Zvī­ņas», Kol­ka, Kol­kas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3275
GPS: 57.7449978, 22.5876215
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Māra / +371 29467096
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Pie­dā­vā­ju­mā:
• Uz uguns vārī­ta gaļas dār­ze­ņu zupa;
• Fore­les žuljēns;
• No mājas cūkas gaļas vai brie­ža gaļas gril­lē­ta kot­le­te vai iesmiņš ar zaļu­mu svies­tā apcep­tiem kar­tu­pe­ļiem un pašu zaļa­jiem salā­tiem;
• Buk­stiņbiez­put­ra ar pašmā­jās kūpi­nā­tu gaļas mēr­cī­ti;
• Smiltsērkšķu krēms ar vani­ļas mēr­ci (pagā­ju­ša­jā gadā saņē­mām ļoti daudz kom­pli­men­tus par šo saldo);
• Smiltsērkšķu man­nā šūm ar pie­nu;
• Dažā­di ziv­ju ēdie­ni atka­rī­bā no ziv­ju pie­eja­mī­bas;
• Pašga­ta­vo­tas sulas, kafi­ja un dažā­das kūkas, sklan­drau­ši, ūdenskliņ­ģe­ri, mājas zefī­ri, bur­buļ­va­fe­les, pašcep­ta mai­ze un zaļu­mu sviests, dažā­di citi kāru­mi;
Viss gata­vots no pašu – bez ķīmi­jas, audzē­tiem dār­ze­ņiem, ogām un eco gaļas!
Papil­dus: dažā­das akti­vi­tā­tes bēr­niem – iespē­ja paga­ta­vot savu karo­dzi­ņu, koka mag­nē­ti­ņu, vis­iem spē­le – kuģī­šu pūša­na u.c. akti­vi­tā­tes. Mez­glo­tas rokassprā­dzes lībie­šu karo­ga krā­sās un rokassprā­dzes sais­tī­tas ar jūras tēmu.
Līdzņem­ša­nai iegā­dā­ja­mi kāru­mi:
Mājās gata­vo­ti lie­lo­gu mel­le­ņu zefī­ri, ūdenskliņ­ģe­ri, sklan­drau­ši, dažā­das sukā­des, bur­buļ­va­fe­les, paštai­sīts mājas vīns «Lībie­šu odzi­ņa» u.c.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 25 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Sātig un svētig pabūšan baznīcs dārzā»
Kur senais tiek labi uzturēts, kopts un ar mīlestību ienests tagadnē, pa ceļam visādi improvizējot!

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 11.00 – 20.00
Adre­se / koor­di­nā­tas «Zaļ­me­ži», Kol­ka, Kol­kas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3275
GPS: 57.738434, 22.582839
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Rudī­te / +371 26028009
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Pie­dā­vā­ju­mā: vecās «Zaļ­me­žu» saim­nie­ces diž­rau­ši un jau­nās saim­nie­ces impro­vi­zā­ci­jas par sāļo rudzu rau­šu tēmu.
Zvej­nie­ku ģime­nes saim­nie­ču lep­nums – gar­dās mājas mēr­cī­tēs ietai­sī­tas ziv­ti­ņas.
Sald­ē­jums! No dzī­ves prie­ka un skais­tu­ma tapu­ši mājas sald­ē­ju­mi. Šoreiz jūsu gar­šas ekspe­ri­men­tiem pie­dā­vā­sim arī neie­ras­tā­kas buķe­tes.
Pie sald­ē­ju­ma pie­stāv kafi­ja. O, mēs esam kafi­jas mīlē­tā­ji! Atspirgt gri­bošs ceļi­nieks varēs to bau­dīt stip­ru un aro­mā­tis­ku kā pašu dār­zā augu­šu upe­ni… vai arī bal­tu kafi­ju, sil­tu un saldu kā Jāņu nakts.
Mēs esam mūzi­ķu ģime­ne… kas zin? Varam padzie­dāt, pamu­zi­cēt.
Īpašs pie­dā­vā­jums, kas jau pērn izpel­nī­jās lie­lu apmek­lē­tā­ju inte­re­si, ir vie­tē­jās Jūras Zvaig­znes diev­mā­tes baz­nī­cas apmek­lē­jums ģime­nes gida pava­dī­bā ar izsme­ļo­šu stās­tī­ju­mu par baz­nī­cas nepa­ras­to vēs­tu­ri.
Līdzņem­ša­nai iegā­dā­ja­mi saldi un sāļi diž­rau­ši, sald­ē­jums, kafi­ja, ziv­ju pro­duk­ci­ja kas­tī­tēs.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 20 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā!

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Smeķīgs kumāsiš’ Galniek’ sētā»
Pašmāju gatavoti ēdieni no zivīm un né tikai.

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 12.00 – 20.00
7.06.2020. / plkst. 11.00 – 17.00
Adre­se / koor­di­nā­tas   «Gal­nie­ki», Kol­ka, Kol­kas pagasts, Dun­da­gas novads, LV-3275
GPS: 57.738528, 22.588380
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Ruta /+371 28268665
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Pie­dā­vā­ju­mā:
1. Lašu zupa
2. Kūpi­nā­to brēt­li­ņu ķop­sis ar pašcep­tu sēk­lu mai­zī­ti
3. Ziv­ju salā­ti
4. Kūpi­nā­tas zivis
5. Sklan­drau­sis
6. Sme­ķīgs un salds rau­sī­tis
7. Arī kafi­ja, tēja un sula
Jau­nā­ka­jiem cie­mi­ņiem būs pie­ejams bēr­nu stū­rī­tis.
Līdzņem­ša­nai iegā­dā­ja­mi kūpi­nā­tās zivis un sklan­drau­ši.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 20 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā!
Ārpus Mājas kafej­nī­cu die­nām vasa­ras sezo­nā iespē­jams iegā­dā­ties kūpi­nā­tās zivis iepriekš sazi­no­ties +371 28268665

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Pie Mārča»
Dūmi kūp, lai nomierina puncīšus!

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 11.00 – 19.00
7.06.2020. / plkst. 11.00 – 19.00
Adre­se / koor­di­nā­tas  «Pūpo­li», Kol­ka, Kol­kas pagasts, Dun­da­gas novads
GPS: 57.7277216, 22.5805951

Saim­nie­ce / kon­tak­ti Diā­na / +371 27650997
Eli­ta / +371 28311813
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Pie­dā­vā­ju­mā gan kā degus­ta­ci­jas por­ci­ja, gan atse­viš­ķi: Ziv­ju zupa, Ziv­ju sala­ti, mai­zī­tes ar zivi!
Līdzņem­ša­nai būs iespē­jams iega­dā­ties kūpi­nā­tas zivis, kas tājā brī­dī bus pie­eja­mas.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 25 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Var norē­ķi­nā­ties gan ar skaid­ru nau­du, gan ar kar­ti!
Pie­dā­vā­jums spē­kā arī ārpus Mājas kafej­nī­cu die­nām, iepriekš pie­sa­ko­ties, vasa­ras sezo­nā (mai­ja vidus – sep­tem­bra bei­gas).

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Mares improvizētā sēta»
Mūsu sētā gardumu daudz un neviens nepaliks nepaēdis!

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 10.00 – 19.00
7.06.2020. / plkst. 10.00 – 17.00
Adre­se / koor­di­nā­tas «Gur­nu­pes», Mel­nsils, Rojas novads, LV-3264
GPS: 57.653274, 22.570005
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Sar­ma / +371 29169490
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Mel­nsi­lā, lau­ku ģime­nes mājā «Gur­nu­pes» vie­sus sētā sagai­dīs vies­nī­cas Mare saim­nie­ce Sar­ma.
Būs iespē­ja mie­lo­ties un vel­dzēt dvē­se­li ar Kur­zem­nie­ku garšām. Ēdienkar­tē tiks pie­dā­vā­tas pašu cep­tas reņ­ģes mari­nā­dē, kura gata­vo­ta pēc ģime­nes vec­ve­cā­ku recep­tēm. Pie­dā­vā­sim vil­to­tos nēģus un rollmopšus, reņģī­tes bal­tā un sar­ka­nā mari­nā­dē. «Kar­to­fel» pan­kū­kas ar skā­bo krē­ju­mu vai «brūk­len­zaft».
Kā sātī­gu papil­di­nā­ju­mu uzko­dām pie­dā­vā­sim mier­lai­ka (Ulmaņlai­ka) roso­lu, klāt nogar­šo­jot pašcep­tu mai­zi.
Pēc kreftī­gās mal­tī­tes pare­dzē­tas plā­nās pan­kū­kas ar dažā­dām pie­de­vām, kā arī rabar­be­ru vai plūm­ju man­nā «šūm» jeb uzpū­te­ni ar aukst’ pien un lau­ku tor­ti, kas pil­dī­ta ar «vārītkrēm» un «brūk­len­zaft».
Dzē­rie­nos pie­dā­vā­sim tēju, kafi­ju un atspir­dzi­no­šus dzē­rie­nus.
Būs iespē­ja vērot rok­dar­bnie­ces tam­bo­rē­ša­nu, adī­ša­nu un pērļot pras­mi. Rok­dar­bu apska­te, iegā­de.
Rok­dar­bus un mie­las­tu varēs nopirkt līdz ņem­ša­nai.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 30 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ties iepriekš līdz 25. mai­jam!
Norē­ķi­ni uz vie­tas sētā tikai skaid­rā nau­dā, bet ar iespē­ju izrak­stīt rēķi­nu un veikt pār­skai­tī­ju­mu. Tiek pie­dā­vā­ta iepriek­šē­ja rezer­vā­ci­ja.
Pie­dā­vā­jums spē­kā arī ārpus Mājas kafej­nī­cu die­nām – vies­nī­cā Mare, Rojā, Sel­gas ielā 1C, iepriekš pie­sa­ko­ties.

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Krogs Melnsils»
Melnsils, jūras tauta.

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 12.00 – 22.00
7.06.2020. / plkst. 12.00 – 22.00
Adre­se / koor­di­nā­tas «Kem­pings Mel­nsils», Mel­nsils, Rojas novads, LV-3264
GPS: 57.650646, 22.581429
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Anna / +371 28711911
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Pie­dā­vā­ju­mā: Mel­nsi­la butiņš un Mel­nsi­la cep­tā siļ­ķe.
Papil­dus: aktī­vas atpū­tas inven­tā­ra noma, bēr­nu tro­šu ceļš, bēr­nu lau­kums, mini zoo.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 50 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās skaid­rā nau­dā vai ar kar­ti.

o-tou-veders_m Mājas kafejnīca «Pie Elmāra»

Datums / lai­ki 6.06.2020. / plkst. 11.00 – 17.00
7.06.2020. / plkst. 11.00 – 15.00
Adre­se / koor­di­nā­tas «Joki», Ģip­ka, Rojas novads, LV-3264
GPS: 57.570353, 22.653232
Saim­nie­ce / kon­tak­ti Ievi­ņa / +371 26429973
Pie­dā­vā­ju­ma apraksts Kafej­nī­cas apmek­lē­tā­jiem būs iespē­ja bau­dīt mal­tī­ti vienā no vecā­ka­jiem īpa­šu­miem Ģipkā, kurš pie­de­rē­ja Osten – Saken: biju­šais Dun­da­gas barons.
6. jūni­jā: Avī­zē cep­ta siļ­ķe ar rūš’rāceņiem un biez­pie­nu, skāb­put­ra, pļe­das, mājas cep­ta sald­skāb­mai­ze, kafi­ja, tēja.
7. jūni­jā: Vārī­ta «Lupat­zu­pa» – sen­ču man­to­tais ēdiens (sastāvs: cūku kājas, kuņ­ģis, sirds, mēle un nie­res), pan­kū­kas ar zap­ti, brie­ža gaļas šaš­ļiks ar svai­giem dār­ze­ņiem.
Papil­dus abas die­nas varēs apglez­not savu akmen­ti­ņu kā pie­mi­ņu no mājas kafej­nī­cas «Pie Elmā­ra».
Iepriekš pie­sa­ko­ties pa tālr. 26429973, būs iespē­ja kopā ar drau­dzes vadī­tā­ju Val­di Ran­di, apska­tīt Ģip­kas pēr­li – Ģip­kas baz­nī­cu plkst. 10.00, 13.00 un 16.00.
Līdzņem­ša­nai iegā­dā­ja­ma sald­skāb­mai­ze, pļe­das, kā arī bati­ko­tas šal­les – roku darbs.
Pie­zī­mes Apmek­lē­jums līdz 20 cil­vē­ku lie­lām gru­pām.
Gru­pām no 10 cil­vē­kiem pie­teik­ša­nās obli­gā­ta!
Norē­ķi­nā­ša­nās tikai skaid­rā nau­dā!

 

 

Dalies prie­kā!