Maršruti

Maršruts (viegls; vidēji grūts; grūts).
Vei­ds (kājāmgājējiem; velo­braucējiem; auto­braucējiem; laiv­otājiem, put­nu vērotājiem).

picto_dundaga_small Dundagā un apkārtnē

  Dundagas Bānīša maršruts

Datums/laiki 10.06.2018. plkst. 11.00 – 13.00
Sākums/beigas Pul­cēšanās pie Vecās dzelzceļa staci­jas Dundagā (Bānīša iela 4)
Garums 4,5 km
Ilgums ~ 2 h
Gids  
Maršru­ta aprak­sts Pārgājiens pa Mazbānīša trases apkārt­ni, ietverot: Staci­jas dārzu, dižliepu ale­ju, avotiņu (Ievle­jas mazdārz­iņu ter­i­tori­jā), veco dzelzceļu, Vācu baronu kapus, veco dzelzceļa tilta vietu, Vec­muižu – privā­tu vēs­tures mater­iālu kolek­ci­ju.
Piezīmes Vēla­ma iepriekšē­ja pieteikšanās.
Kon­tak­ti: Dunda­gas TIC, +371 29444395
Nepieciešams laikap­stākļiem piemērots apģērbs un apavi.

  Baron bōgans

Datums/laiki 10.06.2018. plkst. 10.00 – 16.00
Sākums/beigas Pul­cēšanās un finišs pie Dunda­gas pils.
Garums ~ 40 km
Ilgums ∼ 5 – 6 h
Gids Māra Kiten­ber­ga
Maršru­ta aprak­sts Būs vēder­prie­ki: dižraušu, pūteļa degustā­ci­ja un citi lauku labu­mi!
Svaigs gaiss garan­tēts vis­maz 5 h un intere­san­ti apskates objek­ti pa ceļam kā Pāces vil­nas fab­ri­ka, Kubalu sko­la — muze­js, Krokodilu Har­i­ja (Arvī­da Blū­men­tāla) dzim­to māju dru­pas, Valep­nes piramī­da, Liep­niek­val­ka alas, lauku labu­mi, Krišjāņa Barona dzīvesvi­etas un ciemošanās viņa dzim­tas atzara ģimenē.
Piezīmes Ļoti vēla­ma iepriekšē­ja pieteikšanās, lai sagatavo­tu nepieciešamo pro­duk­tu daudzu­mu degustā­ci­jām!
Kon­tak­ti: Dunda­gas TIC, +371 29444395
Dalības mak­sa: par vietējiem našķiem (mak­sa par vienu degustā­ci­ju 1 – 2 € )
Mērķau­di­tori­ja: velo­braucēji, no 14 gadu vecuma
Uz vien’ Bōgan oblig­āti būtu nepieciešams paņemt savu cisku­drilli un prieku!
Velo­maršruts marķēts!

picto_slitere_small Pie Šlīteres un Zilo kalnu apkārtnē

  Puiškalna dārgumi

Datums/laiki 9.06.2018. plkst. 14.00 – 16.00
Sākums/beigas Tikšanās ceļ­malā pie Seņķu mājām.
Garums 3 km
Ilgums 2 h
Gids Ilze Iesal­niece-Brukinga (latviešu un angļu val.)
Maršru­ta aprak­sts Pārgājiens Kaļķu­pes iele­jā pie Puiškalnciema.
Puiškalns ir sens pil­skalns un svētvi­eta. Tas atro­das Kaļķu­pes un Mazu­pes satekā.
Pētīsim kultūrvēs­tures un dabas mijiedar­bī­ba, pļavas un mežu bioto­pus, upes iele­ju ar smilšak­mens atsegu­mus.
Piezīmes Vēla­ma iepriekšē­ja pieteikšanās.
Kon­tak­ti: Ilze Iesal­niece-Brukinga, +371 28734173
Mērķau­di­tori­ja: aktīvi dabas mīļi, kas gatavi doties sarežģī­ta rel­je­fa apvidus pārgājienā, 5 – 15 dalīb­nieku grupā
Nepieciešams laikap­stākļiem piemērots apģērbs un pārgājien­am piemēroti apavi. Līdzi dzera­mais ūdens, var ņemt maizītes piknikam.
Atrašanās vietas koordinātes: 57° 32′ 50,4″ N un 22° 30′ 16,3″ E

  Slīteres kukaiņiem pa pēdām!

Datums/laiki 9.06.2018. plkst. 11.00 – 16.00
Sākums/beigas Pul­cēšanās un noslēgums autostāvvi­etā pie Šlīteres bākas. 
GPS: x 398003, y 6388412
Garums ~ 10 km
Ilgums 5 h
Gids Uģis Piterāns (latviešu, angļu, krie­vu val.)  
Maršru­ta aprak­sts Ento­moloģisks pārgājiens Slīteres bākas apkārt­nē – apļvei­da maršruts.
Slīteres Nacionālais parks ir ter­i­tori­ja ar apbrīno­ja­mu kukaiņu daudzvei­dību, kādu var ier­audzīt reti kur citur Latvi­jā. Šajā ento­moloģiska­jā pas­taigā būs iespē­ja pieredzējuša kukaiņu pēt­nieka pavadībā ier­audzīt, saskatīt un atpazīt nelielu daļu no šīm Slīteres bagātībām – skaitīsim krā­sain­os dien­as­tau­riņus, mek­lēsim piepjmīļus, vērosim knāb­j­galvjus un daudzus citus noslēpumai­nus lidoņus. Tāpat būs iespē­ja arī uzzināt vairāk par dažādām kukaiņu pētīšanas metodēm, iepazīt kukaiņu dzīves nians­es un dzirdēt citus intere­san­tus stās­tus.
Iešanas temps lēns, ar daudzām pieturas pauzēm. 75% no 10km maršru­ta pa platiem meža ceļiem. 25% – pa mežu un izcir­tu­miem, kas daļēji bez takas. Var būt brikšņi, nātres un citi mežam piederoši ele­men­ti, kas varē­tu būt jāšķēr­so.
Piezīmes Vēla­ma iepriekšē­ja pieteikšanās – cil­vēku skaits grupā ier­obežots!
Kon­tak­ti: Uģis Piterāns, +371 29971576, cerambyx@​inbox.​lv
Mērķau­di­tori­ja: visi, kam vien interesē kukaiņi, to vērošana, fotografēšana un citā­di ir iein­teresēti uzzināt ko vairāk par kukaiņu pasauli. Dabas vērotāji entuzi­asti – ar vai bez iepriekšē­jas pieredzes.
Iete­ica­mais dalīb­nieku vecums: 8 – 75
Vēla­mais dalīb­nieku skaits: 10 – 15
Orga­ni­za­tors: Latvi­jas Ento­moloģi­jas biedrī­ba
Nepieciešams ģērbties lai­ka apstākļiem atbil­stoši – vēlams garās bik­ses, lai mežā, ja gadījumā būs jātiek pāri kādiem brikšņiem, netik­tu saskrāpē­tas kājas u.c. dalīb­nieks jus­tos kom­fort­abli.
Ja ir iespē­jams – vēlams paņemt līdzi fotoa­parā­tu, lai var­būt paprak­tizē­tos kukaiņu fotografēšanā.

  Zilo kalnu noslēpumi

Datums/laiki 9.06.2018. plkst. 11.00 – 13.30
Sākums/beigas Pul­cēšanās Vīdales cen­trā pie veikala.
Garums 3 km
Ilgums ~ 2,5 h
Gids San­dra Ikau­niece (latviešu val.)
Maršru­ta aprak­sts Pārgājiens Cirstēs. Iepazīsim ikdi­en­as garām braucēju acīm paslēp­tu gravu, sauk­sim vārdā sūnu mētelīšus uz koku stum­briem, nog­a­ršosim pavasara zaļu­mus, atk­lāsim senu ceļa vietu un, iespē­jams, lielāko laz­du Latvi­jā.
Piezīmes Vēla­ma iepriekšē­ja pieteikšanās.
Kon­tak­ti: San­dra Ikau­niece, +371 26532258, sandra.​ikauniece@​gmail.​com
Mērķau­di­tori­ja: jau­nieši un pieau­gušie, kuriem interesē mežs un tā retu­mi, no 14 – 60 gadu vecumam
Vēla­mais dalīb­nieku skaits: 10 – 20
Iete­icams apģērbs ar garām piedurknēm un garās bik­ses, pārgājiena apavi, ūdens dzeršanai.

   Sēnes starp pavasari un vasaru

Datums/laiki 9.06.2018. plkst. 12.00 – 14.00 un 15.00 – 17.00 / 10.06.2018. plkst. 12.00 – 14.00
Sākums/beigas Pul­cēšanās pie Šlīteres mežniecības.
Garums Līdz 5 km
Ilgums 1,5 – 2 h
Gids Ini­ta Dāniele (latviešu, krie­vu val.)
Maršru­ta aprak­sts Pārgājiens mežā pie Zilo kalnu krau­jas, sēņu mek­lēšana un redzētā aps­priešana. Biotopu vērošana un anal­izēšana, kādām sēnēm tie piemēroti un kas tādās vietās varē­tu augt vēlāk vasarā un rudenī.
Piezīmes Vēla­ma iepriekšē­ja pieteikšanās.
Kon­tak­ti: Ini­ta Dāniele, +371 25932199, inita.​daniele@​ldm.​gov.​lv
Mērķau­di­tori­ja: ģimenes, līdz 20 dalīb­nieku grupā
Nepieciešams mežam piemērots apģērbs un apavi (ērces, odi un lietus)!

Pa vilku takām 

Datums/laiki 09.06.2018. plkst. 15.00 – 17.00
Sākums/beigas Pul­cēšanās Puteru damb­ja rietu­mu galā.
Garums 4 km
Ilgums 2 h
Gids Andris Ratke­vičs (latviešu val.)
Maršru­ta aprak­sts Pārgājiens ved pa dabas liegu­mu «Ances purvi un meži», kas robežo­jas ar Slīteres Nacionā­lo par­ka rietu­mu malu. Senais ceļš ved pa simt­gadīgu sku­jkoku mežu, kas atgā­d­i­na pasaku mežu ar raganas māju.
Piezīmes Vēla­ma iepriekšē­ja pieteikšanās.
Kon­tak­ti: Andra Ratke­viča, +371 28385025
Mērķau­di­tori­ja: dabas drau­gi, no 5 gadiem, līdz 20 dalīb­nieku grupā
Orga­ni­za­tors: Biedrī­ba Zaļā doma
Nepiecieša­mi ūden­siz­turī­gi apavi un laikap­stākļiem piemērots apģērbs.

Šlīteres dabas taka

Datums/laiki 09.06.2018. plkst. 11.00 — 12.30 un 13.00 — 14.30
Sākums/beigas Pul­cēšanās un noslēgums pie Šlīteres bākas.
Garums 1,2 km
Ilgums 1,5 h
Gids Ina Brau­na
Maršru­ta aprak­sts Pārgājiens vecāka­jā Slīteres Nacionālā par­ka aizsargā­ja­ma­jā daļā. Iepazīšanās ar šai vietai rak­sturī­ga­jiem Eiropas nozīmes aizsargā­ja­ma­jiem biotopiem: senkras­ta nogāzes mežiem, min­erālvielām bagātiem avok­snājiem, kaļķainiem zāļu purviem un pār­mitriem plat­lapju mežiem. Vieni no daudzvei­dības ziņā bagātāka­jiem mežiem Balti­jas jūras piekrastē.
Piezīmes Vēlams iepriekš pieteik­ties!
Kon­tak­ti: Ina Brau­na, +371 28861445, inabrauna@​inbox.​lv
Mērķau­di­tori­ja: visi staigāt gribētāji.
Dabas takas sākumā un noslēgumā stāvs nokāpi­ens un uzkāpi­ens pa kāp­nēm.

  Maršruts Rukšu purvā

Datums/laiki 10.06.2018. plkst. 08.00 – 11.00 Pārgājiens ir atcelts!
Sākums/beigas Pul­cēšanās Neve­jas krus­to­jumā pie auto­busu pieturas.
Garums 5 km
Ilgums 3 h
Gids Agnese Priede un Inese Roze
Maršru­ta aprak­sts Izzināsim Rukšu pur­va noslēpumus.
Piezīmes Vēla­ma iepriekšē­ja pieteikšanās.
Kon­tak­ti: Agnese Priede, +371 29640959
Nepieciešams laikap­stākļiem piemērots apģērbs un pārgājien­am piemēroti apavi.

Rīta putnu koris Slīteres Zilo kalnu kraujā!

Datums/laiki 10.06.2018. plkst. 05.00 — 06.30, 07.00 — 08.30 un 09.00 — 10.30
Sākums/beigas Pul­cēšanās un noslēgums pie Šlīteres dabas takas.
GPS: x 397838, y 6388638
Garums 1,2 km
Ilgums 1,5 h
Gids Uģis Piterāns (latviešu, angļu, krie­vu val.)
Maršru­ta aprak­sts Put­nu vērošanas pas­taiga Šlīteres bākas apkārt­nē pa zilo kalnu taku.
Viens no vasaras sim­boliem ir put­nu dzies­mas saules lēk­tā, kad piemērotās vietās no viena punk­ta ir iespē­jams sak­lausīt vairāku desmi­tu dažā­du put­nu sugu dzies­mas. Slīteres Zilo kalnu krau­ja ir viena no vietām Latvi­jā, kur rīta put­nu koris ir viens no vis­bagātīgāka­jiem! Šajā rīta pas­taigā pieredzējuša put­nu vērotā­ja vadībā būs iespē­ja šo put­nu kori atšķet­ināt un mēģināt iepazīt katru no dziedoņiem.
Īss maršruts, gājiens lēnā tem­pā.
Piezīmes Vēla­ma iepriekšē­ja pieteikšanās – cil­vēku skaits grupā ier­obežots!
Kon­tak­ti: Uģis Piterāns, +371 29971576, cerambyx@​inbox.​lv
Mērķau­di­tori­ja: cil­vē­ki, kas tikai pamazām sāk aizrauties vai vēlas sākt aizrauties ar put­nu vērošanu, Dabas vērotāji entuzi­asti, jebkurš cits intere­sents
Iete­ica­mais dalīb­nieku vecums: 8 – 75
Vēla­mais dalīb­nieku skaits: 10 – 15 
Nepieciešams ģērbties lai­ka apstākļiem atbil­stoši – agrā rītā var būt arī vēss, gājiens būs lēns ar stāvēšanas pauzēm, lai nav auk­sti.
Vēlams ņemt līdzi savus binokļus vai citu optiku (fotoa­parāti u.c.), ja tādi ir.

picto_libiesu krasts_small Piekrastē, lībiešu ciemos

   Apkārt Pēterezeriem

Datums/laiki 9.06. un 10.06.2018. plkst. 11.00 – 14.00
Sākums/beigas Pul­cēšanās un noslēgums stāvlaukumā pie Pēterez­era dabas takas.
Garums 5 km
Ilgums 3 h
Gids Jānis Šlūke
Maršru­ta aprak­sts Pārgājiens apkārt Pēterez­eriem.
Lielais Pēterez­ers, Mazais Pēterez­ers un Pēterītis ir izvi­eto­jušies Pēterez­era vigā.
Piezīmes Vēla­ma iepriekšē­ja pieteikšanās.
Kon­tak­ti: Jānis Šlūke, +371 22386129
Nepiecieša­mi videi un laikap­stākļiem piemērots apģērbs un apavi.

Pa Vecročupes lokiem un gravām

Datums/laiki 9.06.2018. plkst. 15.00 – 18.00 
Sākums/beigas Vaides dīķa stāvlaukums.
Garums 3 km
Ilgums 3 h
Gids Ina Brau­na
Maršru­ta aprak­sts Izcili ainaviskā Veročupe ir, iespē­jams, īsākā upīte Kolkas pagastā. Pārgājiens izsekos tai visā garumā – no iztekas vietas Vaides dīķī līdz ietekai Balti­jas jūrā. Pa ceļam būs dižas priedes, bebru, briežu un citu zvēru zīmes, kalni un lejas, sena mājvi­eta, piekrastes kāpas un zve­jnieku laivas.
Piezīmes Vēla­ma iepriekšē­ja pieteikšanās.
Kon­tak­ti: Ina Brau­na, +371 28861445
Mērķau­di­tori­ja: dabas drau­gi, no 5 gadiem, līdz 20 dalīb­nieku grupā
Orga­ni­za­tors: Dabas aizsardzības pār­valde
Nepieciešams lai­ka apstākļiem atbil­stošs apģērbs.

  Pa līvu takām 

Datums/laiki 9.06.2018. Par laiku vieno­jas piez­van­ot!
Sākums/beigas Pul­cēšanās un noslēgums pie Lībiešu tau­tas nama Mazir­bē.
Garums 3,5 km
Ilgums 1 h
Gids Edgars Millers
Maršru­ta aprak­sts Pārgājiens maršrutā: Lībiešu tau­tas nams – laivu kap­sē­ta – jūras krasts – vecā jūrsko­la – atgriešanās tau­tas namā.
Par maršru­ta ilgu­mu un speci­fiku var vienoties sazinoties.
Piezīmes Oblig­ā­ta iepriekšē­ja pieteikšanās!
Kon­tak­ti: Edgars Millers, +371 29463028
Vēla­mais dalīb­nieku skaits: 5 – 30
Piedāvājums spēkā arī ārpus Slīteres ceļotāju dienām!

  Kolkasraga aplis

Datums/laiki 9.06.2018. Par laiku vieno­jas piez­van­ot!
Sākums/beigas Kolka­s­ra­ga apmek­lētāju un infor­mā­ci­jas cen­trs.
Garums 3 km
Ilgums 1 h
Gids Jānis Dambītis
Maršru­ta aprak­sts Pārgājiens Kolka­s­ra­ga apkārt­nē, divu jūru satikšanās, bākas, padomju lai­ki, Kr. Valdemārs, Saules mājas, put­nu tor­nis un priežu mam­ma.
Par godu Latvi­jas simt­gadei skaitīsim Dainas!
Piezīmes Oblig­ā­ta iepriekšē­ja pieteikšanās!
Kon­tak­ti: Jānis Dambītis, +371 26486622, kolkacape@​inbox.​lv, www​.kolka​s​rags​.lv
Apģērbs atbil­stošs lai­ka apstākļiem — pasākums dabā.

   Rākstupīte rakstus raksta

Datums/laiki 10.06.2018. plkst. 10.00 – 13.00
Sākums/beigas Pul­cēšanās pie Mazirbes internāt­sko­las vār­tiem.
Garums 4 km
Ilgums 3 h
Gids Vil­nis Sku­ja
Maršru­ta aprak­sts Pārgājiens Mazirbes apkārt­nē. No Baltās kāpas ar vilka­ču prie­di un āpšu alām, pāri Maitu kalnam un vigai, pa veco ceļu uz Rāk­stu gravu, pāri diž­priežu audzei līdz Mazirbes baznī­cai.
Piezīmes Vēla­ma iepriekšē­ja pieteikšanās.
Kon­tak­ti: Vil­nis Sku­ja, +371 29365230
Mērķau­di­tori­ja: dabas un vēs­tures mīļotāji, no 5 gadiem, līdz 20 dalīb­nieku grupā
Orga­ni­za­tors: Dabas aizsardzības pār­valde
Nepiecieša­mi pārgājiena apavi un laikap­stākļiem piemērots apģērbs.

  Eiropas garo distanču kājāmgājēju maršruta posma pilotpārgājiens gar Rīgas līča stāvkrastu

Datums/laiki 10.06.2018. plkst. 12.00 – 15.30
Sākums/beigas Kolka­s­rags.
Garums ~ 10 – 15 km
Ilgums 2,5 – 3,5 h
Gids Ine­ta Auli­ka (latviešu, angļu val.)
Maršru­ta aprak­sts Eiropas garo dis­tanču kājāmgājēju maršru­ta (E9) pos­ma: Kolka­s­rags – Ēvaži pilot­pārgājiens. Latvi­jā šis maršruts nosauk­ts par Jūr­taku, bet Igau­ni­jas pusē tas pār­top par Ran­niku Matkara­da. Kopē­jais maršru­ta garums gar Balti­jas jūru ir ap 1200 km.
Būs iespē­ja šo pos­mu mērot kājām kopā ar gidu ejot gar jūras kras­tu.
Starts: Kolka­s­ragā, finišs: kafe­jnīcā «Smilšu krupīts» pie Ēvažu stāvlauku­ma. Atpakaļ Kolkā varēs nokļūt ar sabiedrisko trans­portu.
Piezīmes Pārgājiena dalīb­niekiem: vēla­ma iepriekšē­ja pieteikšanās.
Kon­tak­ti: Ine­ta Auli­ka, +371 29297797, ineta.​silina@​gmail.​com
Mērķau­di­tori­ja: izvērtējot atbil­stoši savu sagatavotību un kilo­metrāžu
Piedāvājums spēkā arī ārpus Slīteres ceļotāju dienām!
Dalības mak­sa: Slīteres ceļotāju dienās – bez­mak­sas, pārējā laikā – par mak­su. 

   Gar Rīgas līča stāvkrastu ar velosipēdiem

Datums/laiki 9.06.2018. plkst. 12.00 – 15.00
Sākums/beigas Ēvažu stāvlaukums (pie Nacionālā par­ka robežas līča pusē)
GPS: 57.6777653, 22.5680588
Garums ~ 20 – 25 km
Ilgums 2 – 3 h
Gids Ine­ta Auli­ka (latviešu, angļu val.)
Maršru­ta aprak­sts Velo­maršruts: Ēvaži – Kolka­s­rags – Ēvaži, ar apskates objek­tiem Slīteres Nacionāla­jā parkā. Pos­mā Ēvaži – Kolka­s­rgs pa asfaltē­to auto­ceļu P131 (arī Eirov­elo 10 un 13), bet pos­mā Kolka­s­rags – Ēvaži – pa Rīgas līča liedagu, kur atse­višķās vietās jāšķēr­so nelieli strautiņi/upītes. Viens no Rīgas jūras līča augstāka­jiem stāvkrastiem.
Piezīmes Oblig­ā­ta iepriekšē­ja pieteikšanās!
Kon­tak­ti: Ine­ta Auli­ka, +371 29297797, ineta.​silina@​gmail.​com
Mērķau­di­tori­ja: izvērtējot atbil­stoši savu sagatavotību un kilo­metrāžu
Piedāvājums spēkā arī ārpus Slīteres ceļotāju dienām!
Dalības mak­sa: Slīteres ceļotāju dienās – bez­mak­sas, pārējā laikā – par mak­su.

   Slītere no ūdens puses

Datums/laiki 9.06.2018. plkst. 11.00 – 17.00
Sākums/beigas Starts no tilta pār Irbes upi uz P124 šose­jas, finišs Mazir­bē.
Garums ~ 17 km
Ilgums ~ 5 – 6 h
Gids Rai­vo Šulcs (latviešu, angļu, krie­vu val.)
Maršru­ta aprak­sts Laivu brau­ciens pa Irbes upi un jūras piekrasti līdz Mazir­bei.
Iespē­ja aplūkot leģendām apvī­to Līvu kras­tu no ūdens pus­es!
Piezīmes Oblig­ā­ta iepriekšē­ja pieteikšanās!
Kon­tak­ti: Luīze Šul­ca, +371 29466501, 26399653, noma@​seakayak.​lv, www​.seakayak​.lv, www​.face​book​.com/​j​u​r​a​s​l​a​i​v​as/
Dalības mak­sa:
• Divvi­etīgs SOTs Lagoon2 – 36,00 €
• Vien­vi­etī­gi jūras kaja­ki – 30,00 €
• Hidrotērps – 4,00 €
Mērķau­di­tori­ja: aktīvās atpū­tas cienītāji, no 10 gadiem (ar vecākiem) – 65 gadu vecumam
Papil­dus infor­mā­ci­jai, sazini­eties ar pasāku­ma orga­ni­za­toru (+371 29466501, 26399653)!
Orga­ni­za­tors: SIA «Jūras Laivas»
Piedāvājums spēkā arī ārpus Slīteres Ceļotāju dienām!

  Brauciens ar motorlaivu uz Kolkas bāku

Datums/laiki 10.06.2018. plkst. 11.00 – 13.30 Lai­ka apstākļu dēļ var tikt koriģēts!
Sākums/beigas Pul­cēšanās un noslēgums Kolka­s­ra­ga jūr­malā pie zve­jnieku ceļa. Automašīnu novi­etošanai lūdzu izman­tot stāvvi­etu pie Kolka­s­ra­ga priežu takas (skatu torņa).
Garums 12 km
Ilgums 2 – 2,5 h
Gids Džene­ta Marin­s­ka
Maršru­ta aprak­sts Izbrau­ciens ar motor­laivu jūrā pie Kolka­s­ra­ga.
Kolkas bāka ir īpaša, jo tai ir pašai sava sala. Tā nav viegli sas­niedza­ma, jo atro­das 6 km no kras­ta. Līdz 20​.gs. 70. gadiem bākas uzrau­gi, veicot dar­ba pienāku­mus, dzīvo­ja uz salas. Šodi­en salas iemīt­nie­ki ir vairs tikai jūras put­ni, bet cil­vē­ki to apmek­lē reti. Šī ir viena no reta­jām iespējām. Apsolām to neaizmirsīsi­et ilgi!
Piezīmes Oblig­ā­ta iepriekšē­ja pieteikšanās!
Kon­tak­ti: Džene­ta Marin­s­ka, +371 29475692, domesnes@​inbox.​lv, dzenetam@​gmail.​com, www​.domesnes​.lv
Mērķau­di­tori­ja: aizrautī­gi cil­vē­ki, pieau­gušie un bērni né jaunā­ki par 13 gadiem vecāku pavadībā. Līdz 16 dalīb­nieku grupā
Dalības mak­sa: ziedo­jums biedrības dar­bam
Orga­ni­za­tors: biedrī­ba Domesnes
Nepieciešams nodrošināties ar sil­tu un vēja necau­rlaidīgu apģēr­bu. Uz jūras mēdz būt auk­sti un vējai­ni!
BRAUCIENS NOTIKS TIKAI LABVĒLĪGOS LAIKA APSTĀKĻOS!
Par lai­ka apstākļu piemērotību pasāku­mam izlemj pasāku­ma orga­ni­za­tors!

  Kolkas bāka – tik tuvu un tik tālu

Datums/laiki  10.06.2018. plkst. 11.00 – 15.00
Sākums/beigas Pul­cēšanās un finišs «Ūšos», Kolkā.
Garums  ~ 12 – 14 km
Ilgums ~ 4 h
Gids Rai­vo Šulcs (latviešu, angļu, krie­vu val.)
Maršru­ta aprak­sts Laivošana uz Kolkas bāku. Maršruts neik­di­enišķu izjū­tu cienītājiem: Kolkas rags – Kolkas bāka.
Nepiemēro­tu laikap­stākļu gadījumā tiks baudīts adren­a­līns Kolka­s­ra­ga krusteniska­jos viļņos vai Līvu kras­ta piekrastē.
Piezīmes Oblig­ā­ta iepriekšē­ja pieteikšanās!
Kon­tak­ti: Luīze Šul­ca, +371 29466501, 26399653, noma@​seakayak.​lv, www​.seakayak​.lv, www​.face​book​.com/​j​u​r​a​s​l​a​i​v​as/
Dalības mak­sa:
• Divvi­etīgs SOTs Lagoon2 – 36,00 €
• Vien­vi­etī­gi jūras kaja­ki – 30,00 €
• Hidrotērps – 4,00 €
Mērķau­di­tori­ja: aktīvās atpū­tas cienītāji, no 18 – 60 gadu vecumam
Papil­dus infor­mā­ci­jai, sazini­eties ar pasāku­ma orga­ni­za­toru (+371 29466501, 26399653)!
Orga­ni­za­tors: SIA «Jūras Laivas»
Piedāvājums spēkā arī ārpus Slīteres Ceļotāju dienām!
Laivo­jums uz Kolkas bāku 2015. gadā!
Dalies priekā!

9 thoughts on “Maršruti

  1. Superī­gi maršru­ti. Daudz kas nācis klāt no jau­na. Tiešām labs pasākums izskatās. Un lai gan esmu bijusi divos iepriekšējos gados, gribas braukt atkal. Nosauku­mi rul­lē ! :-))))))

  2. Pingback: Slīteres Ceļotāju dienas – 2017. gada 3.un 4.jūnijā – No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! | Slīteres ceļotāju dienas

  3. Pingback: Gatavojamies Slīteres ceļotāju dienām! | Slīteres ceļotāju dienas

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *