Maršruti

Sadaļa tiek papildināta!
Maršruts (viegls; vidēji grūts; grūts).
Veids (kājāmgājējiem; velobraucējiem; autobraucējiem; laivotājiem, putnu vērotājiem).

 

  Kaļķupes pilskalni un dabas jaukumi

Datums / laiki 10.10.2020. / plkst. 11.00 – 15.00
Sākums / beigas Uz ceļa V1367 pie dabas lie­gu­ma «Kaļķu­pes iele­ja» zīmes ceļa laba­jā pusē, brau­cot vir­zie­nā no Kaļ­ķiem uz Puiškalnciemu.
Pre­cī­zas LKS92 koor­di­nā­tes: X: 409604; Y: 379567
Goog­le Maps: 57.549633, 22.489506
Garums 5 – 6 km
Ilgums 3 – 4 h
Gids / kontakti Rūta Aba­ja (lat­vie­šu, angļu val.) / Kon­tak­ti: Andra Ratke­vi­ča +371 28385025,
andra.​ratkevica@​daba.​gov.​lv
Mar­šru­ta apraksts Pār­gā­jiens ar dažiem eks­trē­miem ele­men­tiem Kaļķu­pes iele­jas dabas lie­gums pos­mā starp Kaļ­ķiem un Puiškalnciemu.
Kopš 2018. gada Kaļķu­pes iele­jas dabas lie­gums kļu­vis par vēl vienu atzī­tu pil­skal­nu bagā­tāks līdzās labi zinā­ma­jām un ar vie­tē­jo kul­tūr­vēs­tu­ri bagā­ti apvī­ta­jam Puiškal­na pil­skal­nam. Pār­gā­jie­nā apmek­lē­sim un dzir­dē­sim stās­tus gan par jau­nat­klā­to Kaļķu vār­dā sauk­to pil­skal­nu, gan izteik­smī­go Puiškal­nu un tā tuvē­jo «Īvnie­ku» māj­vie­tu. Ceļā pa gra­vām un nogā­zēm vedīs, stās­tīs un dabas vēr­tī­bas rādīs Kaļķu pil­skal­na atra­dē­ja, Kaļķu­pes iele­jas dabas vēr­tī­bu eksper­te, bio­lo­ģe un ilgga­dē­ja Puiškal­na sakop­ša­nas tal­ku dalīb­nie­ce Rūta Abaja.
Pie­zī­mes Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās! Aiz­ka­vē­ju­šos dalīb­nie­kus sākum­pun­ktā gai­dīs né ilgāk par 10 min.
Mēr­ķau­di­to­ri­ja: Dabas mīļo­tā­ji un vie­tē­jās kul­tūr­vēs­tu­res vēr­tī­bu cie­nī­tā­ji. Ļau­dis spē­ka gados, kas spēj pār­vie­to­ties pa šķēr­šļo­tu apvi­du un stā­vām gra­vu nogāzēm.
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: 15 – 20 cilvēki
Nepie­cie­šams apģērbs un apavi pie­mē­ro­ti pār­gā­jie­nam dabā, mežā. Būtis­ki labi apvi­dus apavi vai gumi­jas zāba­ki ar rie­vo­tu zoli.

 

Baron bōgans
Datums / laiki 10.10.2020. / plkst. 10.00 – 16.00
Sākums / beigas Pul­cē­ša­nās pie Dun­da­gas pils.
Garums 40 km (ir iespē­jas to samazināt)
Ilgums 5 – 6 h
Gids / kontakti Gun­ta Aba­ja / +371 29172814, gunta@​dundaga.​lv
Mar­šru­ta apraksts Svaigs gaiss vis­maz 5 stun­das un inte­re­san­ti apska­tes objek­ti: Pāces vil­nas fab­ri­ka, Liep­niek­val­ka alas, Val­pe­nes pira­mī­da, Kuba­lu sko­la, Kro­ko­di­lu Hari­ja (Arvī­da Blū­men­tā­la) dzim­tā mājvieta.
Kuba­lu sko­la ir mak­sas objekts, ieejas mak­su ska­tīt cen­rā­dī.
Pāces vil­nas fab­ri­kas apska­te: 2,00 EUR / pieaugušajam.
Pie­zī­mes Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pieteikšanās!
Mēr­ķau­di­to­ri­ja: velob­rau­cē­ji no 14 gadu vecuma
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: līdz 10 velobraucējiem
Pašiem jābūt nodro­ši­nā­tiem ar velo­si­pē­du labā teh­nis­kā stā­vok­lī un pie­mē­rot apģēr­bu. Līdzi jābūt ūdens pude­lei un kādai apēda­mai ener­ģi­jas devai.
Orga­ni­za­tors: Dabas aiz­sar­dzī­bas pārvalde
Velo mar­šruts ir mar­ķēts un iespē­jas to veikt indi­vi­duā­li jeb­ku­ros pie­mē­ro­tos lai­ka apstākļos.

  Nozagtā upe

Datums / laiki 15.08.2020. / plkst. 11.00
Sākums / beigas Mazir­be
Garums 7 km
Ilgums 3 – 4 h
Gids / kontakti Vil­nis Sku­ja (lat­vie­šu, angļu, krie­vu val.) / +371 29365230, vilnis.​skuja@​daba.​gov.​lv
Mar­šru­ta apraksts Cel­mu­pe ir upe, kura sate­kot ar Pēte­ru­pī­ti / Rākstu­pī­ti Kle­men­tī­nes pļa­vās izvei­do Mazir­bes upi. Kād­reiz tā bija ūde­ņiem bagā­tā­ka, jo 19​.gs tās tecē­jums tika mai­nīts un gal­ve­nā strau­me, izro­kot kanā­lu, tika novir­zī­ta jūrā pie Sīk­ra­ga. Tagad biju­šās upes dūņai­na­jā gultnē ūdens plūst arī vis­sau­sā­ka­jā vasa­rā un te ir izvei­do­ju­sies sav­da­bī­ga eko­sis­tē­ma. To arī skatīsim.
Pie­zī­mes Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pieteikšanās!
Mēr­ķau­di­to­ri­ja: no 10 gadu vecuma
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: 15 cilvēkiem
Orga­ni­za­tors: DAP KRA
Viegls līdz vidē­ji grūts pārgājiens.
Nenākt bal­les kurpēs – gumi­jas zāba­ki nav nepieciešami.

Šķērsgriezums

Datums / laiki 18.07.2020. / Pie­teik­ša­nās uz pār­gā­jie­nu ir beigusies!
Sākums / beigas  
Garums 15 km
Ilgums 7 h
Gids / kontakti Kris­taps Vilks / kristaps.​vilks@​lu.​lv 
Mar­šru­ta apraksts Lineārs pār­gā­jiens šķēr­šļo­tā apvi­dū. Šķēr­sām pāri Slī­te­res Nacio­nā­la­jam par­kam – no Zilo kal­nu nogā­zes vidu­sei­ro­peis­ka­jiem plat­lap­ju mežiem līdz zie­meļ­nie­cis­ka­jiem pie­jū­ras prie­žu mežiem, no vai­rāk nekā 10000 gadus vecā Bal­ti­jas ledu­se­ze­ra senkras­ta līdz mūs­die­nu Bal­ti­jas jūras kras­ta līni­jai. Pa ceļam – Slī­te­res piek­tais gada­laiks, zie­meļ­kur­zem­nie­cis­kā zemes strē­le starp ūde­ni un ugu­ni, Pēte­ra ūden­sro­zes, putnu dzies­mas un ento­mo­lo­ģis­kas mīk­las, līk­lo­či gar un pāri meža upī­tei, vigu-kan­ga­ru uzkal­ni­ņi. Pār­gā­jiens ir papil­di­nāts ar saru­nām par mežu, dabu un Slīteri.
Pie­zī­mes Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās, né vēlāk kā vienu nedē­ļu pirms pār­gā­jie­na! Pastāv var­bū­tī­ba, ka vis­as vie­tas šajā pār­gā­jie­nā tiks aiz­ņem­tas jau ievē­ro­ja­mi agrāk.
Mēr­ķau­di­to­ri­ja: Aktī­va dzī­ves­vei­da cil­vē­ki. Visi, kurus inte­re­sē dabas izzi­nā­ša­na, sākot no ~12 gadu vecuma.
Bēr­nu līdzda­lī­ba pār­gā­jie­nā tikai kopā ar vecākiem.
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: 10 – 16 cilvēkiem.
Grūts pār­gā­jiens, ar atse­viš­ķiem eks­trē­mis­ma ele­men­tiem. Var būt nepie­cie­šams kāpt pa stā­vām nogā­zēm, šķēr­sot dažā­da vei­da dabis­kus šķēr­šļus, piem., beb­ru dambjus, nokri­tu­šus kokus un pa nokri­tu­šiem kokiem – meža strau­ti­ņus. Staig­nās vie­tās iespē­ja­ma nejau­ša kāju samērcēšana.
Katrs poten­ciā­lais pār­gā­jie­na dalīb­nieks pats izvēr­tē savas spē­jas un iespē­jas veikt salī­dzi­no­ši grū­tu un garu pār­gā­jie­nu šķēr­šļo­tā apvidū.
Vēlams ģēr­bties ērtā, pār­gā­jie­niem pie­mē­ro­tā apģēr­bā ar gara­jām pie­dur­knēm un gara­jām bik­sēm, tam neva­ja­dzē­tu būt «čauk­sto­šam». Kājās jāvelk pār­gā­jie­nu zāba­ki. Gumi­jas zāba­ki varē­tu būt apgrū­ti­no­ši 15 km pār­gā­jie­nam. Jāno­d­ro­ši­nās ar «pretlie­tus fra­ķī­ti» un jāņem līdzi pus­die­nas ēša­nai brī­vā dabā. Ietei­cams fotoa­pa­rāts un binoklis.
Pār­gā­jie­na pie­dā­vā­jums ir spē­kā arī ārpus Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nām: 10 – 16 cil­vē­ku gru­pām, vien­o­jo­ties ar gidu par pasā­ku­ma nori­ses lai­ku un atlī­dzī­bu vis­maz divas nedē­ļas pirms pār­gā­jie­na. Iespē­jams arī īsāks pār­gā­jiens mar­šru­ta pos­mā no Pēte­re­ze­ra līdz Mazir­bei (aptu­ve­ni 3 – 4 h).

Kur kukaiņi ar Dižjūru satiekas?

Datums / laiki 18.07.2020. / Pie­teik­ša­nās uz pār­gā­jie­nu ir beigusies!
Sākums / beigas  
Garums 8 – 10 km
Ilgums 4 – 5 h
Gids / kontakti Vol­de­mārs Spuņ­ģis / +371 28385025, andra.​ratkevica@​daba.​gov.​lv
Mar­šru­ta apraksts Pār­gā­jiens plā­nots pie­kras­tes pos­mā no Mazir­bes Pit­ra­ga vir­zie­nā un atpa­kaļ. Izpē­tī­sim kukai­ņus un citus bezmu­gur­kaul­nie­kus jūras un saus­ze­mes mijie­dar­bī­bā vei­do­ta­jos bio­to­pos – aļģu sane­sās, smil­šai­nā lie­da­gā, kāpās, sausos zālā­jos un kāpu mežos. Uzzi­nā­sim, kurus bezmu­gur­kaul­nie­kus var novē­rot tikai vai gal­ve­no­kārt jūras pie­kras­tē. Dalīb­nie­kiem būs izzi­no­šas aktivitātes.
Pie­zī­mes Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pieteikšanās!
Mēr­ķau­di­to­ri­ja: Jeb­kurš dabas vēro­tājs, kas iein­te­re­sēts uzzi­nāt ko jau­nu. Bēr­ni līdz 7 gadiem pie­au­gu­šo pavadībā. 
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: 10 – 15 cilvēkiem.
Nepie­cie­ša­mi ērti apavi, apģērbs pastai­gai, kas dze­rams, node­rēs arī svies­tmai­ze. Lie­tus gadī­ju­mā jāpa­ņem lietusmētelis.
Atka­rī­bā no gājē­ju spē­jām mar­šru­ta garums var tikt saīsināts.

picto_dundaga_small Dundagā un apkārtnē

/ Putnu vērošanas nakts pārgājiens Dundagā
Datums / laiki 27.06.2020. / plkst. 22.00 – 23.30 vai 22.00 – 02.00
Sākums / beigas Pul­cē­ša­nās un finišs pie Dun­da­gas pils, Pils iela 14, Dun­da­ga, GPS: 57.510494, 22.355225
Garums Īsais mar­šruts – 3 km, garais mar­šruts – 10 km
Ilgums ~ 1,5 h vai ~ 4 h
Gids / kontakti Rit­vars Rekma­nis / +371 28256131, kurzemesputni@​gmail.​com
Mar­šru­ta apraksts Putnu vēro­ša­nas nakts pār­gā­jiens divos pos­mos zino­ša gida – bio­lo­ga un orni­to­lo­ga vadībā.
Pie­zī­mes Vēla­ma iepriek­šē­ja pieteikšanās!
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: nav ierobežots.
Nepie­cie­šams nodro­ši­nā­ties ar pār­gā­jie­nam pie­mē­ro­tu apģēr­bu, apaviem un luk­tu­rī­ti. Var ņemt līdzi savu binok­li un fotoaparātu.

picto_slitere_small Pie Šlīteres un Zilo kalnu apkārtnē

  Ko aitas dara zem kokiem?

Datums / laiki 04.07.2020. / plkst. 11.00 – 12.30 un 15.00 – 16.30
Sākums / beigas Pul­cē­ša­nās pie «Šlī­te­res mež­nie­cī­bas», Šlī­te­re, GPS: 57.625055, 22.296274
Garums 2,5 km
Ilgums 1,5 h
Gids / kontakti San­dra Ikau­nie­ce (lat­vie­šu val.) / +371 26532258, Sandra.​ikauniece@​daba.​gov.​lv
Mar­šru­ta apraksts Pār­gā­jiens – pastai­ga Šlī­te­res mež­nie­cī­bas apkārtnē.
Iepa­zī­sim gada dzī­vot­ni – parkvei­da pļa­vu. Runā­sim un skaid­ro­sim kāpēc to sauc par aiz­vēs­tu­ris­ku dabas sis­tē­mu, kad aitas ir nozī­mī­ga pļa­vas sastāv­da­ļa, kāda loma ir veca­jiem kokiem un kas atro­dams pļavā.
Pie­zī­mes Mēr­ķau­di­to­ri­ja: Cil­vē­ki, kurus vieno inte­re­se par pro­ce­siem dabā, bez spe­ciā­lām priekš­zi­nā­ša­nām, sākot no 7 gadu vecuma.
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: 10 – 20
Orga­ni­za­tors: Dabas aiz­sar­dzī­bas pārvalde.
Ietei­ca­mi pār­gā­jie­na apavi un ūdens pudele.
Pār­gā­jiens nav pie­mē­rots dalīb­nie­kiem ar bēr­nu ratiņiem.

  Tauriņu vērošanas pārgājiens Vīdalē

Datums / laiki 27.06.2020. / plkst. 14.00 – 17.00
Sākums / beigas Pul­cē­ša­nās stāv­lau­ku­mā pie Vīda­les vei­ka­la, GPS: 57.607116, 22.448985
Garums ~ 3 km
Ilgums ~ 3 h
Gids / kontakti Rit­vars Rekma­nis / +371 28256131, kurzemesputni@​gmail.​com
Mar­šru­ta apraksts Tau­ri­ņu vēro­ša­nas pār­gā­jiens zino­ša gida – bio­lo­ga un orni­to­lo­ga vadībā.
Pie­zī­mes Vēla­ma iepriek­šē­ja pieteikšanās!
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: līdz 15 cilvēkiem.
Nepie­cie­šams nodro­ši­nā­ties ar pār­gā­jie­nam pie­mē­ro­tu apģēr­bu, apaviem. Node­rēs mobi­lais tāl­ru­nis / fotoaparāts.
Ja die­na būs apmā­ku­sies un vējai­na, notiks putnu vērošana.

  Šlīteres dabas taka

Datums / laiki 27.06.2020 / plkst. 12.00 – 13.30
Sākums / beigas Pul­cē­ša­nās pie Šlī­te­res bākas.
Garums 1,2 km
Ilgums 1,5 h
Gids / kontakti Ina Brau­na / +371 28861445, inabrauna@​inbox.​lv
Mar­šru­ta apraksts Pār­gā­jiens vecā­ka­jā Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka aiz­sar­gā­ja­ma­jā daļā. Iepa­zī­ša­nās ar šai vie­tai rak­stu­rī­ga­jiem Eiro­pas nozī­mes aiz­sar­gā­ja­ma­jiem bio­to­piem: senkras­ta nogā­zes mežiem, mine­rāl­vie­lām bagā­tiem avoksnā­jiem, kaļ­ķai­niem zāļu pur­viem un pār­mit­riem plat­lap­ju mežiem. Vieni no daudz­vei­dī­bas ziņā bagā­tā­ka­jiem mežiem Bal­ti­jas jūras piekrastē.
Pie­zī­mes Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pieteikšanās.
Mēr­ķau­di­to­ri­ja: visi stai­gāt gribētāji.
Dabas takas sāku­mā un noslē­gu­mā stāvs nokā­piens un uzkā­piens pa kāpnēm.

picto_libiesu krasts_small Piekrastē, lībiešu ciemos

   Kangariem pa mugurām

Datums / laiki 27.06.2020. / plkst. 11.00 – 15.00
Sākums / beigas Stāv­lau­ku­mā pie Pēte­re­ze­ra dabas takas, P‑125šosejas malā 4 km no Mazir­bes vir­zie­nā uz Dun­da­gu, GPS: 57.654266, 22.270751
Garums 5 km
Ilgums 3 – 4 h
Gids / kontakti Līga Aukšmuk­sta (lat­vie­šu val.) / +371 26303869, jaunkrastmali@​inbox.​lv
Mar­šru­ta apraksts Pēte­re­ze­ra dabas taka, Stiebrkalns, Zār­ta­pa ūdenskritums.
«Sarež­ģīts. Tā tiek rak­stu­rots pār­gā­jie­na mar­šru­ta rel­jefs. Tāda šķiet arī mūsu sen­ču dzī­ve, lūko­jo­ties mūs­die­nu cil­vē­ku acīm. Né mazāk sarež­ģī­ti ir dabas pro­ce­si ap mums, ja vien… Iesim, izzi­nā­sim, pagar­šo­sim, pār­va­rē­sim, ielū­ko­si­mies pagāt­nē un tagadnē.»
Pār­gā­jie­na lai­kā būs iespē­ja to pār­traukt uz Pēte­re­ze­ra dabas takas, pirms doša­nās pa sarež­ģī­tā­ku apvidu.
Pie­zī­mes Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pieteikšanās!
Mēr­ķau­di­to­ri­ja: Katrs, kurš var kāpt aug­šup un arī lēkt pie vaja­dzī­bas, ik pa lai­kam ieklau­so­ties stās­tos un palū­ko­jo­ties zem kājām un virs galvas.
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: Max. 20 cilvēki
Nepie­cie­šams lai­kap­stāk­ļiem atbil­stošs apģērbs, ļoti ērti un ūdens necaur­lai­dī­gi apavi, kas dze­rams. Kam grū­tāk ar kāp­ša­nu — nūja.
Pār­gā­jie­na pie­dā­vā­jums ir spē­kā arī ārpus Slī­te­res ceļo­tā­ju die­nām: iepriekš pie­sa­ko­ties, ja vien ir vis­maz 5 cil­vē­ku grupa.
  Putnu vērošanas pārgājiens rīta agrumā Kolkā
Datums / laiki 28.06.2020. / plkst. 06.00 – 09.00
Sākums / beigas Pul­cē­ša­nās stāv­lau­ku­mā pie Kol­kas lute­rā­ņu baz­nī­cas, GPS: 57.750805, 22.595568
Garums ~ 3 km
Ilgums ~ 3 h
Gids / kontakti Rit­vars Rekma­nis / +371 28256131, kurzemesputni@​gmail.​com
Mar­šru­ta apraksts Putnu vēro­ša­na pār­gā­jiens rīta agru­mā zino­ša gida – bio­lo­ga un orni­to­lo­ga vadībā.
Pie­zī­mes Vēla­ma iepriek­šē­ja pieteikšanās!
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: līdz 15 cilvēkiem.
Nepie­cie­šams nodro­ši­nā­ties ar pār­gā­jie­nam pie­mē­ro­tu apģēr­bu, apaviem. Var ņemt līdzi savu binok­li un fotoaparātu.

 

Kolkasraga aplis

Datums / laiki 04.07. un 10.07.2020. / Lai­ki tiks saska­ņo­ti piesakoties!
Sākums / beigas Kol­kasra­ga apmek­lē­tā­ju un infor­mā­ci­jas centrs. GPS: 57.756530, 22.599969
Garums 3 km
Ilgums 1 h
Gids / kontakti Jānis Dam­bī­tis / +371 26486622, kolkacape@​inbox.​lv, www​.kol​kasrags​.lv
Mar­šru­ta apraksts Pār­gā­jiens Kol­kasra­ga apkārt­nē, divu jūru satik­ša­nās, bākas, padom­ju lai­ki, Kr. Val­de­mārs, Saules mājas, putnu tor­nis un prie­žu mamma.
Dau­dzi­nā­sim Dai­nas no 101 Dai­nas izlases!
Pie­zī­mes Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pieteikšanās!
Apģērbs atbil­stošs lai­ka apstāk­ļiem — pasā­kums dabā.

Dūmeles stāsti

Datums / laiki 04.07.2020. / Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pieteikšanās!
Sākums / beigas  «Mež­ma­či», Dūme­le, Dun­da­gas pag., Dun­da­gas nov., GPS: 57.6634800, 22.4729641
Garums 8 – 10 km
Ilgums 4 h
Gids / kontakti Lie­nī­te Iesal­nie­ce / +371 28715273, lienitei@​inbox.​lv
Mar­šru­ta apraksts Grūts apļvei­da pār­gā­jiens šķēr­šļo­tā apvi­dū ar atse­viš­ķiem eks­trē­mis­ma ele­men­tiem Dūme­les apkārt­nē pāri 19. gad­sim­ta vidū nosu­si­nā­ta­jam Die­viņe­ze­ram, pa Bažkan­ga­ru, nobei­gu­mā – pa meža ceļu. Šķēr­so­sim upī­tes bez til­tiem (Ellsu­pi un Kusper­lan­ku), vēro­sim vigu un kan­ga­ru aina­vu, paska­tī­si­mies uz Bažu pur­vu. Pār­gā­jiens papil­di­nāts ar saru­nām par kul­tūr­vēs­tu­ri un dabu, par cil­vē­ka un dabas mijiedarbību.
Pār­gā­jie­na lai­kā staig­nās vie­tās ir iespē­ja­ma kāju samēr­cē­ša­na. Katrs poten­ciā­lais pār­gā­jie­na dalīb­nieks pats izvēr­tē savas spē­jas un iespē­jas veikt salī­dzi­no­ši grū­tu pār­gā­jie­nu šķēr­šļo­tā apvidū.
Pie­zī­mes Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pieteikšanās!
Mēr­ķau­di­to­ri­ja: Aktī­va dzī­ves­vei­da cil­vē­ki, kurus inte­re­sē dabas un kul­tūr­vēs­tu­res izzi­nā­ša­na. Sākot no ~12 gadu vecu­ma. Bēr­nu līdzda­lī­ba pār­gā­jie­nā tikai kopā ar vecākiem.
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: 10 – 18
Vēlams ģēr­bties ērtā, pār­gā­jie­niem pie­mē­ro­tā apģēr­bā ar gara­jām pie­dur­knēm un gara­jām bik­sēm, apģēr­bam neva­ja­dzē­tu būt «čauk­sto­šam». Node­rē­tu sausas zeķes, jo kājas būs slap­jas. Kat­ram gadī­ju­mam jāno­d­ro­ši­nās ar «pretlie­tus fra­ķī­ti». Jāņem līdzi ūdens un pus­die­nas ēša­nai brī­vā dabā. Ietei­cams fotoa­pa­rāts un binoklis.
Dalies prie­kā!

7 thoughts on “Maršruti

  1. Supe­rī­gi mar­šru­ti. Daudz kas nācis klāt no jau­na. Tie­šām labs pasā­kums izska­tās. Un lai gan esmu biju­si divos iepriek­šē­jos gados, gri­bas braukt atkal. Nosau­ku­mi rullē ! :-))))))

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *