Maršruti

Sadaļa tiek papildināta!
Maršruts (viegls; vidēji grūts; grūts).
Veids (kājāmgājējiem; velobraucējiem; autobraucējiem; laivotājiem, putnu vērotājiem).

picto_dundaga_small Dundagā un apkārtnē

/ Putnu vērošanas nakts pārgājiens Dundagā
Datums / lai­ki 2020. / plkst.
Sākums / bei­gas Pul­cē­ša­nās un finišs pie Dun­da­gas pils, Pils iela 14, Dun­da­ga, GPS: 57.510494, 22.355225
Garums Īsais mar­šruts – 3 km, garais mar­šruts – 10 km
Ilgums ~ 1,5 h vai ~ 4 h
Gids / kon­tak­ti Rit­vars Rekma­nis / +371 28256131, kurzemesputni@​gmail.​com
Mar­šru­ta apraksts Putnu vēro­ša­nas nakts pār­gā­jiens divos pos­mos zino­ša gida – bio­lo­ga un orni­to­lo­ga vadī­bā.
Pie­zī­mes Vēla­ma iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās!
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: nav iero­be­žots.
Nepie­cie­šams nodro­ši­nā­ties ar pār­gā­jie­nam pie­mē­ro­tu apģēr­bu, apaviem un luk­tu­rī­ti. Var ņemt līdzi savu binok­li un fotoa­pa­rā­tu.

picto_slitere_small Pie Šlīteres un Zilo kalnu apkārtnē

  Ko aitas dara zem kokiem?

Datums / lai­ki 2020. / plkst.
Sākums / bei­gas Pul­cē­ša­nās pie «Šlī­te­res mež­nie­cī­bas», Šlī­te­re, GPS: 57.625055, 22.296274
Garums 2,5 km
Ilgums 1,5 h
Gids / kon­tak­ti San­dra Ikau­nie­ce (lat­vie­šu val.) / +371 26532258, Sandra.​ikauniece@​daba.​gov.​lv
Mar­šru­ta apraksts Pār­gā­jiens – pastai­ga Šlī­te­res mež­nie­cī­bas apkārt­nē.
Iepa­zī­sim gada dzī­vot­ni – parkvei­da pļa­vu. Runā­sim un skaid­ro­sim kāpēc to sauc par aiz­vēs­tu­ris­ku dabas sis­tē­mu, kad aitas ir nozī­mī­ga pļa­vas sastāv­da­ļa, kāda loma ir veca­jiem kokiem un kas atro­dams pļa­vā.
Pie­zī­mes Mēr­ķau­di­to­ri­ja: Cil­vē­ki, kurus vieno inte­re­se par pro­ce­siem dabā, bez spe­ciā­lām priekš­zi­nā­ša­nām, sākot no 7 gadu vecu­ma.
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: 10 – 20
Orga­ni­za­tors: Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­de.
Ietei­ca­mi pār­gā­jie­na apavi un ūdens pude­le.
Pār­gā­jiens nav pie­mē­rots dalīb­nie­kiem ar bēr­nu rati­ņiem.

Šķērsgriezums

Datums / lai­ki 2020. / plkst.
Sākums / bei­gas Pul­cē­ša­nās pie Šlī­te­res bākas. GPS: 57.628535, 22.289193
Noslē­gums Mazir­bes jūr­ma­lā. Pēc pār­gā­jie­na šofe­ri tiks nogā­dā­ti pie saviem auto Šlī­te­res bākas stāv­lau­ku­mā.
Garums 15 km
Ilgums 7 h
Gids / kon­tak­ti Kris­taps Vilks / +371 26513497, kristaps.​vilks@​lu.​lv 
Mar­šru­ta apraksts Lineārs pār­gā­jiens šķēr­šļo­tā apvi­dū no Šlī­te­res bākas līdz Mazir­bes jūr­ma­lai. Šķēr­sām pāri Slī­te­res Nacio­nā­la­jam par­kam – no Zilo kal­nu nogā­zes vidu­sei­ro­peis­ka­jiem plat­lap­ju mežiem līdz zie­meļ­nie­cis­ka­jiem pie­jū­ras prie­žu mežiem, no vai­rāk nekā 10000 gadus vecā Bal­ti­jas ledu­se­ze­ra senkras­ta līdz mūs­die­nu Bal­ti­jas jūras kras­ta līni­jai. Pa ceļam – Slī­te­res piek­tais gada­laiks, zie­meļ­kur­zem­nie­cis­kā zemes strē­le starp ūde­ni un ugu­ni, Pēte­ra ūden­sro­zes, putnu dzies­mas un ento­mo­lo­ģis­kas mīk­las, līk­lo­či gar un pāri meža upī­tei, vigu-kan­ga­ru uzkal­ni­ņi. Pār­gā­jiens ir papil­di­nāts ar saru­nām par mežu, dabu un Slī­te­ri.
Pie­zī­mes Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās, né vēlāk kā vienu nedē­ļu pirms pār­gā­jie­na! Pastāv var­bū­tī­ba, ka vis­as vie­tas šajā pār­gā­jie­nā tiks aiz­ņem­tas jau ievē­ro­ja­mi agrāk.
Mēr­ķau­di­to­ri­ja: Aktī­va dzī­ves­vei­da cil­vē­ki. Visi, kurus inte­re­sē dabas izzi­nā­ša­na, sākot no ~12 gadu vecu­ma.
Bēr­nu līdzda­lī­ba pār­gā­jie­nā tikai kopā ar vecā­kiem.
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: 10 – 16 cil­vē­kiem.
Grūts pār­gā­jiens, ar atse­viš­ķiem eks­trē­mis­ma ele­men­tiem. Var būt nepie­cie­šams kāpt pa stā­vām nogā­zēm, šķēr­sot dažā­da vei­da dabis­kus šķēr­šļus, piem., beb­ru dambjus, nokri­tu­šus kokus un pa nokri­tu­šiem kokiem – meža strau­ti­ņus. Staig­nās vie­tās iespē­ja­ma nejau­ša kāju samēr­cē­ša­na.
Katrs poten­ciā­lais pār­gā­jie­na dalīb­nieks pats izvēr­tē savas spē­jas un iespē­jas veikt salī­dzi­no­ši grū­tu un garu pār­gā­jie­nu šķēr­šļo­tā apvi­dū.
Vēlams ģēr­bties ērtā, pār­gā­jie­niem pie­mē­ro­tā apģēr­bā ar gara­jām pie­dur­knēm un gara­jām bik­sēm, tam neva­ja­dzē­tu būt «čauk­sto­šam». Kājās jāvelk pār­gā­jie­nu zāba­ki. Gumi­jas zāba­ki varē­tu būt apgrū­ti­no­ši 15 km pār­gā­jie­nam. Jāno­d­ro­ši­nās ar «pretlie­tus fra­ķī­ti» un jāņem līdzi pus­die­nas ēša­nai brī­vā dabā. Ietei­cams fotoa­pa­rāts un binok­lis.
Pār­gā­jie­na pie­dā­vā­jums ir spē­kā arī ārpus Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nām: 10 – 16 cil­vē­ku gru­pām, vien­o­jo­ties ar gidu par pasā­ku­ma nori­ses lai­ku un atlī­dzī­bu vis­maz divas nedē­ļas pirms pār­gā­jie­na. Iespē­jams arī īsāks pār­gā­jiens mar­šru­ta pos­mā no Pēte­re­ze­ra līdz Mazir­bei (aptu­ve­ni 3 – 4 h).

  Tauriņu vērošanas pārgājiens Vīdalē

Datums / lai­ki 2020. / plkst.
Sākums / bei­gas Pul­cē­ša­nās stāv­lau­ku­mā pie Vīda­les vei­ka­la, GPS: 57.607116, 22.448985
Garums ~ 3 km
Ilgums ~ 3 h
Gids / kon­tak­ti Rit­vars Rekma­nis / +371 28256131, kurzemesputni@​gmail.​com
Mar­šru­ta apraksts Tau­ri­ņu vēro­ša­nas pār­gā­jiens zino­ša gida – bio­lo­ga un orni­to­lo­ga vadī­bā.
Pie­zī­mes Vēla­ma iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās!
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: līdz 15 cil­vē­kiem.
Nepie­cie­šams nodro­ši­nā­ties ar pār­gā­jie­nam pie­mē­ro­tu apģēr­bu, apaviem. Node­rēs mobi­lais tāl­ru­nis / fotoa­pa­rāts.
Ja die­na būs apmā­ku­sies un vējai­na, notiks putnu vēro­ša­na.

picto_libiesu krasts_small Piekrastē, lībiešu ciemos

  Putnu vērošanas pārgājiens rīta agrumā Kolkā
Datums / lai­ki 2020. / plkst.
Sākums / bei­gas Pul­cē­ša­nās stāv­lau­ku­mā pie Kol­kas lute­rā­ņu baz­nī­cas, GPS: 57.750805, 22.595568
Garums ~ 3 km
Ilgums ~ 3 h
Gids / kon­tak­ti Rit­vars Rekma­nis / +371 28256131, kurzemesputni@​gmail.​com
Mar­šru­ta apraksts Putnu vēro­ša­na pār­gā­jiens rīta agru­mā zino­ša gida – bio­lo­ga un orni­to­lo­ga vadī­bā.
Pie­zī­mes Vēla­ma iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās!
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: līdz 15 cil­vē­kiem.
Nepie­cie­šams nodro­ši­nā­ties ar pār­gā­jie­nam pie­mē­ro­tu apģēr­bu, apaviem. Var ņemt līdzi savu binok­li un fotoa­pa­rā­tu.

Kur kukaiņi ar Dižjūru satiekas?

Datums / lai­ki 2020. / plkst.
Sākums / bei­gas Lībie­šu tau­tas nams, Mazir­be. GPS: 57.683578, 22.317592
Garums 8 – 10 km
Ilgums 4 – 5 h
Gids / kon­tak­ti Vol­de­mārs Spuņ­ģis / +371 29132041, voldemars.​spungis@​lu.​lv
Mar­šru­ta apraksts Pār­gā­jiens plā­nots pie­kras­tes pos­mā no Mazir­bes Pit­ra­ga vir­zie­nā un atpa­kaļ. Izpē­tī­sim kukai­ņus un citus bezmu­gur­kaul­nie­kus jūras un saus­ze­mes mijie­dar­bī­bā vei­do­ta­jos bio­to­pos – aļģu sane­sās, smil­šai­nā lie­da­gā, kāpās, sausos zālā­jos un kāpu mežos. Uzzi­nā­sim, kurus bezmu­gur­kaul­nie­kus var novē­rot tikai vai gal­ve­no­kārt jūras pie­kras­tē. Dalīb­nie­kiem būs izzi­no­šas akti­vi­tā­tes.
Pie­zī­mes Vēla­ma iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās!
Mēr­ķau­di­to­ri­ja: Jeb­kurš dabas vēro­tājs, kas iein­te­re­sēts uzzi­nāt ko jau­nu. Bēr­ni līdz 7 gadiem pie­au­gu­šo pava­dī­bā. 
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: 10 – 15 cil­vē­kiem.
Nepie­cie­ša­mi ērti apavi, apģērbs pastai­gai, kas dze­rams, node­rēs arī svies­tmai­ze. Lie­tus gadī­ju­mā jāpa­ņem lie­tus­mē­te­lis.
Atka­rī­bā no gājē­ju spē­jām mar­šru­ta garums var tikt saīsi­nāts.

 

Kolkasraga aplis

Datums / lai­ki 2020.
Sākums / bei­gas Kol­kasra­ga apmek­lē­tā­ju un infor­mā­ci­jas centrs. GPS: 57.756530, 22.599969
Garums 3 km
Ilgums 1 h
Gids / kon­tak­ti Jānis Dam­bī­tis / +371 26486622, kolkacape@​inbox.​lv, www​.kol​kasrags​.lv
Mar­šru­ta apraksts Pār­gā­jiens Kol­kasra­ga apkārt­nē, divu jūru satik­ša­nās, bākas, padom­ju lai­ki, Kr. Val­de­mārs, Saules mājas, putnu tor­nis un prie­žu mam­ma.
Dau­dzi­nā­sim Dai­nas no 101 Dai­nas izla­ses!
Pie­zī­mes Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās!
Apģērbs atbil­stošs lai­ka apstāk­ļiem — pasā­kums dabā.

Dūmeles stāsti

Datums / lai­ki 2020. / plkst.
Sākums / bei­gas  «Mež­ma­či», Dūme­le, Dun­da­gas pag., Dun­da­gas nov., GPS: 57.6634800, 22.4729641
Garums 8 – 10 km
Ilgums 4 h
Gids / kon­tak­ti Lie­nī­te Iesal­nie­ce / +371 28715273, lienitei@​inbox.​lv
Mar­šru­ta apraksts Grūts apļvei­da pār­gā­jiens šķēr­šļo­tā apvi­dū ar atse­viš­ķiem eks­trē­mis­ma ele­men­tiem Dūme­les apkārt­nē pāri 19. gad­sim­ta vidū nosu­si­nā­ta­jam Die­viņe­ze­ram, pa Bažkan­ga­ru, nobei­gu­mā – pa meža ceļu. Šķēr­so­sim upī­tes bez til­tiem (Ellsu­pi un Kusper­lan­ku), vēro­sim vigu un kan­ga­ru aina­vu, paska­tī­si­mies uz Bažu pur­vu. Pār­gā­jiens papil­di­nāts ar saru­nām par kul­tūr­vēs­tu­ri un dabu, par cil­vē­ka un dabas mijie­dar­bī­bu.
Pār­gā­jie­na lai­kā staig­nās vie­tās ir iespē­ja­ma kāju samēr­cē­ša­na. Katrs poten­ciā­lais pār­gā­jie­na dalīb­nieks pats izvēr­tē savas spē­jas un iespē­jas veikt salī­dzi­no­ši grū­tu pār­gā­jie­nu šķēr­šļo­tā apvi­dū.
Pie­zī­mes Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās!
Mēr­ķau­di­to­ri­ja: Aktī­va dzī­ves­vei­da cil­vē­ki, kurus inte­re­sē dabas un kul­tūr­vēs­tu­res izzi­nā­ša­na. Sākot no ~12 gadu vecu­ma. Bēr­nu līdzda­lī­ba pār­gā­jie­nā tikai kopā ar vecā­kiem.
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: 10 – 18
Vēlams ģēr­bties ērtā, pār­gā­jie­niem pie­mē­ro­tā apģēr­bā ar gara­jām pie­dur­knēm un gara­jām bik­sēm, apģēr­bam neva­ja­dzē­tu būt «čauk­sto­šam». Node­rē­tu sausas zeķes, jo kājas būs slap­jas. Kat­ram gadī­ju­mam jāno­d­ro­ši­nās ar «pretlie­tus fra­ķī­ti». Jāņem līdzi ūdens un pus­die­nas ēša­nai brī­vā dabā. Ietei­cams fotoa­pa­rāts un binok­lis.

  Brauciens ar motorlaivu uz Kolkas bāku

Datums/laiki 2020. / plkst.
Sākums/beigas Pul­cē­ša­nās un noslē­gums Kol­kasra­ga jūr­ma­lā pie zvej­nie­ku ceļa. Auto­ma­šī­nu novie­to­ša­nai lūdzu izman­tot stāv­vie­tu pie Kol­kasra­ga prie­žu takas (ska­tu tor­ņa) – bez­mak­sas.
GPS: 57.758247, 22.590343
Garums 12 km
Ilgums 2 – 2,5 h
Gids / kon­tak­ti Dže­ne­ta Marinska (lat­vie­šu, krie­vu, angļu val.) / +371 29475692, domesnes@​inbox.​lv, dzenetam@​gmail.​com, www​.domes​nes​.lv
Mar­šru­ta apraksts Izbrau­ciens ar motor­lai­vu jūrā pie Kol­kasra­ga.
Kol­kas bāka ir īpa­ša, jo tai ir pašai sava sala. Tā nav vieg­li sasnie­dza­ma, jo atro­das 6 km no kras­ta. Līdz 20​.gs. 70. gadiem bākas uzrau­gi, vei­cot dar­ba pie­nā­ku­mus, dzī­vo­ja uz salas. Šodien salas iemīt­nie­ki ir vairs tikai jūras put­ni, bet cil­vē­ki to apmek­lē reti. Šī ir viena no reta­jām iespē­jām. Apso­lām to neaiz­mir­sī­siet ilgi!
Pie­zī­mes Obli­gā­ta iepriek­šē­ja pie­teik­ša­nās!
Orga­ni­za­tors: bied­rī­ba Domes­nes
Dalī­bas mak­sa: zie­do­jums bied­rī­bas dar­bam
Mēr­ķau­di­to­ri­ja: aiz­rau­tī­gi cil­vē­ki – pie­au­gu­šie un bēr­ni né jau­nā­ki par 13 gadiem vecā­ku pava­dī­bā.
Vēla­mais dalīb­nie­ku skaits: līdz 16
Nepie­cie­šams ērts un silts apģērbs, ko nav žēl sasla­pi­nāt. Apavus, kurus vieg­li novilkt, jo, iespē­jams, vaja­dzēs noaut kājas, lai iebris­tu jūrā. 
BRAUCIENS NOTIKS TIKAI LABVĒLĪGOS LAIKA APSTĀKĻOS!
Par lai­ka apstāk­ļu pie­mē­ro­tī­bu pasā­ku­mam izlemj pasā­ku­ma orga­ni­za­tors!
Dalies prie­kā!

9 thoughts on “Maršruti

  1. Supe­rī­gi mar­šru­ti. Daudz kas nācis klāt no jau­na. Tie­šām labs pasā­kums izska­tās. Un lai gan esmu biju­si divos iepriek­šē­jos gados, gri­bas braukt atkal. Nosau­ku­mi rul­lē ! :-))))))

  2. Pingback: Slīteres Ceļotāju dienas – 2017. gada 3.un 4.jūnijā – No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! | Slīteres ceļotāju dienas

  3. Pingback: Gatavojamies Slīteres ceļotāju dienām! | Slīteres ceļotāju dienas

  4. vai būs iespē­ja apska­tīt eko­no­mis­ko – ilgtspē­jī­go dzī­vo­ja­mo māju, ko varē­ja apcie­mot pagā­ju­šo­gad?

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *