Aizvadītas 2019. gada Slīteres ceļotāju un Mājas kafejnīcu dienas

Aina­ra Gai­da foto

Pal­dies vis­iem Slī­te­res ceļo­tā­ju un Mājas kafej­nī­cu die­nu dalīb­nie­kiem – pār­gā­jie­nu, lai­vu un velo brau­cie­nu vadī­tā­jiem, lau­ku sētu un saim­nie­cī­bu saim­nie­kiem un palī­giem par vies­mī­lī­go cie­mi­ņu uzņem­ša­nu. Pal­dies vis­iem ener­ģis­ka­jiem un zināt­kā­ra­jiem ceļo­tā­jiem un apmeklētājiem!

Šogad Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nas ar pār­gā­jie­niem Dun­da­gas nova­da dabā un uni­kā­la­jā kul­tūr­vi­dē noti­ka jau 10. gadu, savu­kārt Mājas kafej­nī­cu die­nas noti­ka pir­mo rei­zi Latvijā!

1. un 2. jūni­jā kopu­mā tika apce­ļo­ti 20 dažā­di mar­šru­ti, tos­tarp divi Mājas kafej­nī­cu veloapļi, divi lai­vu brau­cie­ni, divi putnu vēro­ša­nas, tau­ri­ņu un kukai­ņu vēro­ša­nas pār­gā­jie­ni. Cie­mos aici­nā­ja 22 Mājas kafej­nī­cas Lībie­šu kras­tā un Dun­da­gas nova­dā. Pie Šlī­te­res bākas pasā­ku­mu kup­li­nā­ja rado­šās dar­bnī­cas un Zilo kal­nu krau­jas malā tika atklā­ta jau­na Kukai­ņu taka.

Dabas un kul­tūr­vēs­tu­res izzi­ņas mar­šru­tos un pār­gā­jie­nos pie­da­lī­jās ap 370 inte­re­sen­tu, né viens vien dabā gājējs atzi­na, ka ir Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nu pastā­vīgs apmek­lē­tājs. Savu­kārt pir­mo Mājas kafej­nī­cu pla­šais klāsts ar iespē­ju mie­lo­ties vies­mī­lī­gā atmos­fē­rā un bau­dīt ļoti dažā­du, ar mīles­tī­bu gata­vo­tu ēdie­nu klās­tu pie­vi­li­nā­ja sim­tiem apmeklēju.

Apmie­ri­nā­to ceļo­tā­ju labie vār­di un atsauk­smes rīko­tā­jos radī­ju­si pār­lie­cī­bu, ka šī gada Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nu jau­nais for­māts, apvie­no­jot ceļo­ša­nu dabā ar iespē­ju pie­re­dzēt vie­tē­jās kopie­nas māj­saim­nie­cī­bu vies­mī­lī­bu, ir lie­lisks un būtu tur­pi­nāms arī turpmāk.

Andra Ratke­vi­ča no Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des dabas izglī­tī­bas cen­tra «Slī­te­re»
Ance Reme­sa no Dun­da­gas nova­da Tūris­ma infor­mā­ci­jas centra

Slīteres Ceļotāju dienās pie Šlīteres bākas apmeklētājiem tiks atklāta Kukaiņu taka

Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des (Pār­val­des) dabas izglī­tī­bas centrs “Slī­te­re” dabas mīļo­tā­jiem Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nās, kas nori­si­nā­sies šajā nedē­ļas noga­lē, 1. – 2. jūni­jā, sagā­dā­jis patī­ka­mu jau­nu­mu – Šlī­te­res bākas pakā­jē, Zilo kal­nu krau­jas malā 1. jūni­jā plkst. 9. 30 tiks atklāts jauns dabas izzi­ņas objekts – Kukai­ņu taka.
Taku atklās ento­mo­logs Vol­de­mārs Spuņ­ģis, un iespē­ju uzzi­nāt vai­rāk par kukai­ņu pasau­li nacio­nā­lā par­ka teri­to­ri­jā, kā arī pir­ma­jiem to izstai­gāt aici­nāts izman­tot ikviens inte­re­sents. Taka ir 400 m gara, tā vedīs gar Zilo kal­nu krau­ju līdz dižo­zo­lam, kas dod mājas gan dabas retu­mam – spo­žo skud­ru kolo­ni­jai, gan dažā­diem citiem ar veciem dobu­mai­niem kokiem sais­tī­tiem kukai­ņiem. Tā sola aiz­rau­jo­šu pie­dzī­vo­ju­mu krā­sai­na­jā seš­kā­jai­ņu – spā­ru, tau­ri­ņu, vabo­ļu, zied­mu­šu, tripšu u.c. kukai­ņu – pasaulē.

Dodo­ties pa taku, kukai­ņus būs iespē­jams izzi­nāt dažā­da vecu­ma dabas drau­giem. Sten­dā “Appu­teksnē­tā­ji kukai­ņi” būs izsme­ļo­ša infor­mā­ci­ja sko­lē­niem un pie­au­gu­ša­jiem, savu­kārt kubu puz­le (mīk­la) ļaus izzi­nāt saka­rī­bas starp puķēm, dažā­diem kukai­ņiem un kāpu­riem pašiem mazā­ka­jiem. Takā varēs aplū­kot arī īpa­ši būvē­tu kukai­ņu vies­nī­cu, kas ar lai­ku zem sava jum­ta pul­cēs gan zinā­mā­kas kukai­ņu sugas, gan, cerams, arī dabas retumus.

Sten­di Kukai­ņu takā izvei­do­ti starpval­stu “LEADER” pro­jek­tā “Ilgtspē­jī­ga tūris­ma attīs­tī­bas prin­ci­pu ievie­ša­na nacio­nā­lo parku/aizsargājamo dabas teri­to­ri­ju reģio­nos”. Akti­vi­tā­ti kā viens no par­tne­riem rea­li­zē bied­rī­ba “Zie­meļ­kur­ze­mes biz­ne­sa asociācija”.
Slī­te­res Nacio­nā­lais parks kukai­ņu ziņā ir viena no daudz­vei­dī­gā­ka­jām vie­tām Lat­vi­jā. Te sasto­pa­mas gan dien­vid­nie­cis­kas Vidu­sei­ro­pas sugas, gan zie­meļ­nie­cis­ki Sibī­ri­jas tai­gai rak­stu­rī­gi iemīt­nie­ki. Daži kukai­ņi, pie­mē­ram, sešus cen­ti­met­rus garais lie­lais dižkoksngrau­zis vai tik ļoti spo­žais spī­dī­gais praulgrau­zis, ir dabas retu­mi, kas sim­bo­li­zē Šlī­te­res lomu dabas daudz­vei­dī­bas sagla­bā­ša­nā. Vai­rāk

2019. gada 1. un 2. jūnijā Lībiešu krastā un Dundagas novadā vienlaikus ar Slīteres ceļotāju dienām notiks Latvijā pirmās Mājas kafejnīcu dienas!

Slī­te­res ceļo­tā­ju die­nas ir aktī­va un jēgpil­na atpū­ta dabā indi­vi­duā­li vai gru­pās, pie­re­dzē­ju­šu dabas un nova­da pēt­nie­ku vadī­bā. Tā ir iespē­ja apmek­lēt uni­kā­las Slī­te­res Nacio­nā­lā par­ka vie­tas, kuras ikdie­nā nav pie­eja­mas! Katrs var izvē­lē­ties sev atbil­sto­šā­ko, sākot ar vieg­lām pastai­gām un bei­dzot ar grū­tā­kiem pār­gā­jie­niem čet­ru, pie­cu stun­du garu­mā. Būs iespē­ja, né tikai izpē­tīt vie­tē­jos dabas retu­mus, bet arī novē­rot putnus, atrast tau­ri­ņus un sēnes. Slī­te­res ceļo­tā­ju die­nas Dun­da­gas nova­dā notiek jau 10. gadu.

Lau­ku sētās un cit­viet visā nova­da teri­to­ri­jā šajās die­nās būs daudz­vei­dīgs ēdie­nu un dzē­rie­nu pie­dā­vā­jums: no vie­tē­jiem pro­duk­tiem, ar īpa­šiem stās­tiem un ama­ta prasmju demons­trē­ju­miem. Būs gan iecie­nī­to vie­tē­jo ēdie­nu meis­tar­sti­ķi, gan no vec­mā­mi­ņu un mui­žas lai­ka pūra­lā­dēm izcel­tu recep­šu lie­tā lik­ša­na. Tie būs kā dār­za svēt­ki visā nova­dā un Lībie­šu kras­tā, kur ikviens ceļo­tājs varēs pie­da­lī­ties un bau­dīt ēdie­nu daudzveidību.

Izvē­lies, kurus pār­gā­jie­nus, lai­vu un velo brau­cie­nus apmek­lē­si, izpē­ti tuvu­mā eso­šās Māju kafej­nī­cas un tie­ka­mies Lībie­šu kras­tā un Dun­da­gas novadā!

Šob­rīd bei­gu­sies pie­teik­ša­nās jau uz 4 maršrutiem:

  • uz pār­gā­jie­nu ar Lie­nī­ti Iesal­nie­ci «Dūme­les stāsti»;
  • uz pār­gā­jie­nu ar Kris­ta­pu Vil­ku «Tur, kur sākas Šlī­te­res Zilie kalni»;
  • uz pār­gā­jie­nu ar Ilzi Kri­ķī­ti «Cita Mazirbe»;
  • uz velo­mar­šru­tu ar Māru Kitenber­gu «Dun­da­gas Mājas kafej­nī­cu veloaplis»!

Deta­li­zē­ti, lūdzu, ska­tiet: Prog­ram­mā, pie Mar­šru­tu pie­dā­vā­ju­miem un Mājas kafej­nī­cu sada­ļā.


Infor­mā­ci­jai par akti­vi­tā­tēm un kafej­nī­cu pie­dā­vā­ju­miem variet sekot līdzi arī Mājas kafej­nī­cu die­nu Face­book lapā.