2016. — Pulcēšanās centrs

Nacionālā par­ka sirdī — Šlīteres senās pus­muižas un bākas apkaimē. Ainara Gai­da fotomirkļi.

 

2016. — Paldies!

IMG_4382_small

Ainara Gai­da foto

Paldies pasaulē labāka­jai Ceļotāj­di­enu apmek­lētāju saimei! Paldies pārgājienu, darb­nīcu, velo­maršru­tu, laivu brau­cienu vadītājiem un atvēr­to māju saimniekiem! Paldies visiem brīvprātī­ga­jiem palīgiem!

2016.gada Slīteres Ceļotāju dien­as pavadī­tas spirdzi­noša­jā Šlīteres gaisā, meži pētīti, jau­nas dabas gudrības apgū­tas, jūras vēji ieelpoti, odu kodu­mi un vasaras raibu­mi uzpunk­tēti, sklan­drauši apēsti!

Gatavo­jamies nākamā gada Ceļotāju dienām – 2017.gada 3., 4. jūni­jā – ar pul­cēšanās cen­tru citvi­et Dunda­gas novadā, ar jau­niem un jau iecienītiem gidiem un jau­niem piedāvāju­miem!

 

Slīteres Ceļotāju dienu orga­ni­za­toru vārdā –

Andra Ratke­viča
Dabas aizsardzības pār­valdes Kurzemes reģionālā admin­istrā­ci­ja
Tel. 28385025
andra.​ratkevica@​daba.​gov.​lv
www​.daba​.gov​.lv

Alan­da Pūliņa
Dunda­gas nova­da tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­trs
Tel. 29444395, 63232293
tic@​dundaga.​lv
www​.vis​it​.dunda​ga​.lv
Zeme pie divām jūrām!

FOTOGALERIJA

Iekrāso vasaras raibumus Šlīteres Undžavas mežos! – 2016.gada 4., 5.jūnijā!

SAM_2277

Mek­lējot Zarta­pu gravu rak­s­tus

Pul­cēšanās cen­trs nacionālā par­ka sirdī — Šlīteres senās pus­muižas un bākas apkaimē

Dunda­gas novadā, Slīteres Nacionāla­jā parkā un Lībiešu krastā, Ceļotāju dien­as notiks jau 7. gadu.

Kā jau ierasts, abas dien­as viss nacionālais parks piedāvās iespēju aktīvi atpūsties un izzināt vidi, dodoties dabā, ņemot talkā kājas, auto, laivas un velosipē­dus. Pieredzējuši dabas un nova­da pēt­nie­ki vadīs gru­pas, pul­cējot dabas drau­gus, zinātkāros, ģimenes ar bērniem, kustī­gas atpū­tas cienītājus un vienkārši veselī­gas vides baudītājus. Tā ir īpaša iespē­ja apmek­lēt unikālas nacionālā par­ka vietas, kas ikdi­enā tūristiem nav piee­ja­mas!

Ceļošana dabā gidu pavadībā sāk­sies ses­t­di­en, pārsvarā pulk­sten 11.00, bet arī svēt­di­en atkarībā no pieprasīju­ma būs piee­ja­mi atse­višķi pasāku­mi. Pārgājieni un brau­cieni sāk­sies gan pašā Šlīterē, gan Mazir­bē, arī Kolkā un citvi­et.

Ieskaties: Pro­gram­maMaršru­ti, Pārējie piedāvāju­mi, Pul­cēšanās vieta!

Ses­t­di­en, 4. jūni­jā

  • Dabas zīmes Rāk­stu meža virsājos mācīs lasīt erudī­tais dabas pēt­nieks, Mg. biol. Vil­nis Sku­ja.
  • Par ģeoloģi­ju un kaļķainiem biotopiem pie Cirstu gravām stāstīs Dr. biol. Līga Strazdiņa.
  • Mg. biol. Baibas Gal­nieces vadībā dar­bosies Šlīteres Pļavu darb­nī­ca.
  • Šlīteres staci­jas stās­tus izzināsim kopā ar bioloģi Inu Braunu.
  • Būs iespē­ja iebraukt jaunu velo­maršru­tu Šlīteres apkaimē.
  • Kopā ar Jūras laivām varēs apskatīt Šlī­teri no ūdens pus­es.
  • Mazir­bē pie Edgara Millera varēs pieteik­ties pārgājie­niem pa lībiešu kultūrvēs­tures takām.
  • Kolka­s­ra­ga savd­abību izrādīs tā saimnieks Jānis Dambītis.

Vairāk

Slitere Travellers’ Days, 4 – 5 June, 2016

IMG_5738_2

Andrew Siemel foto

NW Latvia, Slitere Nation­al Park, Livon­ian Coast, Dunda­ga region

Both days the whole ter­ri­to­ry of the nation­al park will tra­di­tion­al­ly serve as a place for active recre­ation and nature explo­ration on foot, by boats or bicy­cles under the guid­ance of expe­ri­enced nat­u­ral­ists of Latvia.

The cra­dle of Slitere Nation­al Park — Slitere half manor house of Dunda­ga estate — has been cho­sen as a venue for the Trav­ellers’ days this year. Fun­ny and edu­ca­tion­al activ­i­ties, arti­sans’ fair and work­shops, music and oth­er enter­tain­ing events will start at noon on Sat­ur­day. Vis­i­tors will be treat­ed by the cooks of Val­ters restau­rant, and the offer will also include fire – cooked soup, smoked fish, ‘sklan­drauši’ (car­rot and mashed pota­to pies), goat milk ice-cream and oth­er local spe­cial­i­ties.

Slitere is a place where the steep Blue Hills (the ancient coast of Baltic Ice Lake) form the bor­der­line of the High­land of North­ern Cour­land, which descends to the thick Undza­va forests and pro­vides a view of the Livon­ian coastal vil­lages and even the island of Saare­maa. The for­mer Slitere half-manor with its fields cul­ti­vat­ed more than a hun­dred years ago, its build­ings and the road net­work now serve as a home for the nature edu­ca­tion cen­tre of Slitere Nation­al Park togeth­er with Slitere Light­house, Oak – tree hut and the Blue Hills nature trail. The forestry build­ing which was con­struct­ed on an ancient base and today hous­es the admin­is­tra­tion of the nat­ur­al park, the boul­der build­ings of the for­mer half – manor and an untyp­i­cal­ly deep well are all sit­u­at­ed in a park con­tain­ing state­ly lime – , oak– and ash – trees.

MORE

Krāsainās Slīteres Ceļotāju dienas – 2016.gada 4., 5.jūnijā!

IMG_5738_2

Andrew Siemel foto

Aizved mani uz Slīteres siliem!

Slīteres Ceļotāju dienu pul­cēšanās cen­trs šogad ir Slīteres Nacionālā par­ka šūpulis – senās Dunda­gas muižas Šlīteres pus­muiža, kur ses­t­di­en­as pēc­pus­di­enā notiks jau­tras un izzi­nošas izrīcības ar amat­nieku tirdz­iņu un darb­nīcām, mūziku un citām izk­laidēm. Val­tera Restorā­na pavāri piedāvās gar­du­mus no vietējām ize­jvielām un dabas veltēm.

Abas dien­as visa nacionālā par­ka ter­i­tori­ja tradi­cionāli būs vieta aktī­vai atpū­tai un vides izziņai dabā ar kājām, auto, laivām, velosipēdiem pieredzējušu dabas un nova­da pēt­nieku vadībā.

Šlītere ir vieta, kur ar stāvu Zilo kalnu kāpli bei­dzas Ziemeļkurzemes pacēlums un tam lej­pus sākas Undžavas mežu biežņa, kurai pāri var lūkot saskatīt piekrastes lībiešu ciemus un pat Sām­salu! Pirms vairāk nekā simts gadiem iekop­tie Šlīteres pus­muižas lau­ki, uzceltās ēkas un ceļu tīkls ar savu īpašo kolorī­tu tagad ir mājvi­eta Slīteres Nacionālā par­ka dabas izglītības cen­tram ar Šlīteres bāku, Ozo­la namiņu un dabas taku Zila­jos kalnos.  Parks ar dižām liepām, ozoliem un ošiem ieskauj 1939. gadā uz senas ēkas pamatiem cel­to mežniecības ēku, kur tagad mājo nacionālā par­ka admin­istrā­ci­ja, senās pus­muižas laukak­meņu ēkas un Latvi­jas mērogā neparasti dziļu aku.
Vairāk