2018 — PALDIES!

Pal­dies vis­iem Slī­te­res ceļo­tā­ju die­nu gidiem – pār­gā­jie­nu, lai­vu un velo brau­cie­nu, dar­bnī­cu un pasā­ku­mu vadī­tā­jiem, apmek­lē­tā­jiem un dalīb­nie­kiem!

Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nu priekš­va­ka­rā, 8. jūni­jā Dun­da­gas pilī noti­ka kon­fe­ren­ce «Iespē­jas un izai­ci­nā­ju­mi — dzī­ve nacio­nā­la­jos par­kos un citās dabas teri­to­ri­jās». To apmek­lē­ja 65 dalīb­nie­ki.

Turp­mā­kās divas die­nas tika vel­tī­tas Dun­da­gas nova­da un Nacio­nā­lā par­ka teri­to­ri­jas iepa­zī­ša­nai, dabas un kul­tū­ras vēr­tī­bu izzi­nā­ša­nai. Kopu­mā ceļots 14 dažā­dos mar­šru­tos kājām­gā­jē­jiem, 2 velo­mar­šru­tos, 3 mar­šru­tos lai­vo­tā­jiem, kā arī vai­rā­kos lībie­šu man­to­ju­ma pasā­ku­mos. Pavi­sam noti­ka 27 pār­gā­jie­ni, t.sk. arī lai­vu un velo brau­cie­ni. Atse­viš­ķi mar­šru­ti noti­ka vai­rā­kas rei­zes.

Dažā­dos dabas un kul­tūr­vēs­tu­res izzi­ņas mar­šru­tos pie­da­lī­jās ap 400 inte­re­sen­tu. Apmek­lē­ti bija arī lībie­šu tra­dī­ci­ju pasā­ku­mi un izstā­des, dar­bnī­cas un, pro­tams, Dabas izglī­tī­bas centrs ar bāku Šlī­te­rē.

Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nu rīko­tā­ju vār­dā  —

Andra Ratke­vi­ča no Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des dabas izglī­tī­bas cen­tra «Slī­te­re»
Alan­da Pūli­ņa no Dun­da­gas nova­da tūris­ma infor­mā­ci­jas cen­tra

FOTOGALERIJA

Konference «Iespējas un izaicinājumi — dzīve aizsargājamā dabas teritorijā»

Slī­te­res Ceļo­tā­ju die­nu priekš­va­ka­rā, 2018. gada 8. jūni­jā plkst. 13.00 Dun­da­gas pilī notiks kon­fe­ren­ce «Iespē­jas un izai­ci­nā­ju­mi — dzī­ve nacio­nā­la­jos par­kos un citās dabas teri­to­ri­jās».
Kā līdz­sva­rot dabas un kul­tū­ras man­to­ju­mu, kurš ir sagla­bā­jams un saudzē­jams, ar strau­jo mūs­die­nu dzī­ves ritmu, kas ietver gan vēlmi attīs­tīt biz­ne­su, gan vēlmi dzī­vot klu­sā, skais­tā vidē?

Uz kon­fe­ren­ci pie­teik­ties, rak­stot uz e‑pastu: slitere@​slitere.​lv.

Prog­ram­mā:

I Star­ptau­tis­kās ini­cia­tī­vas dabas teri­to­ri­jās Pasau­lē un Lat­vi­jā

  • Enter Gau­ja, Andris Kle­pers, Vid­ze­mes augst­sko­las pēt­nieks.
  • EUROPARK har­ta, Agne­se Balan­di­ņa, Ķeme­ru Nacio­nā­lais parks, dabas izglī­tī­bas centrs
  • UNESCO tūrisms, lībie­šu kul­tūr­tel­pa. Asnā­te Zie­me­le, Lat­vi­jas lau­ku tūris­ma aso­ciā­ci­jas «Lau­ku ceļo­tājs» pre­zi­den­te.
  • DARK SKY – jau­na iespē­ja tūris­tu pie­sais­tei dabas teri­to­ri­jās. Stās­ta Jānis Dam­bī­tis, SIA Kol­kasrags val­des priekš­sē­dē­tājs.

II Izai­ci­nā­jums — uzņē­mēj­dar­bī­ba aiz­sar­gā­ja­mā dabas teri­to­ri­jā

  • Dabas kapi­tāls Sabied­rī­bas lab­klā­jī­bai. Juris Jāt­nieks, Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des ģene­rāl­di­rek­tors.
  • Neval­stis­kas orga­ni­zā­ci­jas dar­bī­ba Nacio­nā­la­jā par­kā — iespē­jas, izai­ci­nā­ju­mi. Andis Lie­pa, Ķeme­ru Nacio­nā­lā par­ka fon­da val­des priekš­sē­dē­tājs.
  • Paneļ­dis­ku­si­ja. Iespē­jas un izai­ci­nā­ju­mi: uzņē­mēj­dar­bī­ba aiz­sar­gā­ja­mā dabas teri­to­ri­jā. Saru­nu vada kon­fe­ren­ces mode­ra­tors.

III Dzī­ves vie­ta — nacio­nā­lais parks

  • Lībie­šu krasts — no senat­nes līdz mūs­die­nām. Bai­ba Šuvcā­ne, lībie­šu vēs­tu­res pēt­nie­ce, grā­ma­tu auto­re.
  • Paneļ­dis­ku­si­ja: Pastā­vī­ga / sezo­nā­la dzī­ves vie­ta ārpus pil­sē­tas, nacio­nā­la­jā par­kā. Saru­nu vada kon­fe­ren­ces mode­ra­tors.
  • «Tra­dī­ci­jas un cil­vē­ku lik­te­ņi. Daži Dun­da­gas pils noslē­pu­mi.». Indra Ček­ste­re

(Kon­fe­ren­ce notiek LEADER pro­jek­ta «Ilgtspē­jī­ga tūris­ma attīs­tī­bas prin­ci­pu ievie­ša­na nacio­nā­lo parku/aizsargājamo dabas teri­to­ri­ju reģio­nos» ietva­ros).

Dienu plānojuma varianti Slīteres Ceļotāju dienās – 9. un 10. jūnijā

(Deta­li­zē­ti, lūdzu, ska­tiet prog­ram­mā)

SESTDIEN, 9. JŪNIJĀ

Tiem, kuri dosies pār­gā­jie­nos dabā:

1. Plkst. 11.00 pār­gā­jiens apkārt Pēte­re­ze­riem kopā ar Ķeme­ru Nacio­nā­lā par­ka vides gidu Jāni Šlū­ki (~ 3 h)
Pēc tam vēl var paspēt:
   1.1. Izstai­gāt lībie­šu takas Mazir­bē kopā ar stās­tnie­ku Edga­ru Mil­le­ru (iepriekš saska­ņo­jot lai­ku)
   1.2. Apmek­lēt Lībie­šu tau­tas namu
   1.3. Uzēst buk­stiņbiez­put­ru Mazir­bes «Stū­rī­šos»
   1.4. Šlī­te­rē pie bākas un pus­mui­žas cen­trā visu die­nu būs tir­dzi­ņi un dar­bnī­cas
Ja vēl ir lus­te pētīt dabu:
   1.5. Sēņu iepa­zī­ša­nas pār­gā­jiens kopā ar Lat­vi­jas Dabas muze­ja noda­ļas vadī­tā­ju, miko­lo­ģi Ini­tu Dānie­li plkst. 15.00 (2 h)
   1.6. Vai vil­ku takās kopā ar mež­saim­nie­ku Andri Ratke­vi­ču plkst. 15.00 (2 h)

2. Plkst. 11.00 pār­gā­jiens Zilo kal­nu noslē­pu­mos pie Vīda­les kopā ar meža eko­lo­ģi, vides gidi Sandru Ikau­nie­ci (2,5 h).
Ja pēc tam vēl kājas nes pa mežiem, vēl var paspēt uz pār­gā­jie­niem dabā (skat. 1.5. vai 1.6.), vai paka­vē­ties Mazir­bes apkārt­nē (1.1. – 1.3.) un Šlī­te­rē (1.4.)

3. Plkst. 11.00 Šlī­te­rē pa kukai­ņu pēdām kopā ar ento­mo­lo­gu Uģi Pite­rā­nu (5 h). Pēc tam vēl var apmek­lēt Šlī­te­res tir­dzi­ņu vai Mazir­bē «Stū­rī­šos» mie­lo­ties ar buk­stiņbiez­put­ru un apmek­lēt Līvna­mu.

4. Ja iero­da­ties tikai pēc­pus­die­nā, tad plkst. 14.00 Puiškal­na dār­gu­mu mek­lē­ju­mos kopā ar aina­vu arhi­tek­ti Ilzi Iesal­nie­ci-Bru­kin­gu vai 14.00 foto­darb­nī­ca Mazir­bes plud­ma­lē. Plkst. 15.00 būs pie­eja­mi divi jau­ki pār­gā­jie­ni (skat. 1.5., 1.6.), vai pastai­ga pa līvu takām Mazir­bē (saska­ņo­jot lai­ku) vai pār­gā­jiens gar Vecro­ču­pes līku­miem līdz Dižjū­rai kopā ar bio­lo­ģi Ēri­ku Kļa­vi­ņu (3 h)

Velob­rau­cie­nu cie­nī­tā­jiem: plkst. 12.00 no Ēva­žu stāv­lau­ku­ma sāk­sies brau­ciens gar Rīgas līča stāvkras­tu (3 h)

Lai­vo­tā­ji no 11.00 varēs lūko­ties uz Slī­te­ri no ūdens puses (6 h, sākot no Irbes til­ta)

Lībie­šu man­to­ju­ma cie­nī­tā­jiem: no 12.00 Košra­gā lībie­šu aubju šūša­nas meis­tarkla­se, no 14.00 Kol­kas tau­tas namā sāk­sies lībie­šu tau­tas tēr­pu meis­tarkla­seKrīz­dag. Mun­dag. Vil­li­kat., būs atvērts Lībie­šu tau­tas nams Mazir­bē, arī tā 2. stā­va etnog­rā­fis­kā kolek­ci­ja

Dun­da­gas pils pagra­bā plkst. 12.00Jāņa Mikā­na pils tei­ku tēlu akmens tēl­nie­cī­bas dar­bu izstā­des atklā­ša­na

Vakar­pu­sē vēl var Dun­da­gas cen­trā apmek­lēt pili, eks­otis­ko dzīv­nie­ku par­ku, aplū­kot izci­lo būvi – «Lat­vi­jas valsts mežu» biro­ja ēku un «Kro­ko­di­lu»

Nova­da nakt­smīt­nes.

SVĒTDIEN, 10. JŪNIJĀ

Pār­gā­jie­ni dabā:

1. Plkst. 5.00, 7.00, 9.00 pie Šlī­te­res dabas takas varēs kopā ar bio­lo­gu Uģi Pite­rā­nu klau­sī­ties rīta putnu korus. Pēc tam vēl var paspēt uz vai­rā­kiem citiem pār­gā­jie­niem (izvē­lo­ties sev tīka­mā­ko – skat. zemāk tek­stā)

2. Plkst. 10.00 – pār­gā­jiens gar Rākstu­pī­tes rak­stiem Mazir­bes apkai­mē kopā ar popu­lā­ro dabas pēt­nie­ku Vil­ni Sku­ju

3. Plkst.12.00Jūr­ta­ka! – No Kol­kasra­ga sāk­sies pilotpār­gā­jiens gar Rīgas līča stāvkras­tu Eiro­pas garo dis­tan­ču kājām­gā­jē­ju pro­jek­ta ietva­ros

4. Arī svēt­dien būs iespē­ja plkst.11.00 kopā ar Ķeme­ru Nacio­nā­lā par­ka vides gidu Jāni Šlū­ku doties apkārt Pēte­re­ze­riem (3 h), vai plkst. 12.00 kopā ar Lat­vi­jas Dabas muze­ja miko­lo­ģi Ini­tu Dānie­li pētīt sēnes Šlī­te­rē (2 h)

5. Dun­da­gā plkst. 11.00 varēs kopā ar gidu izstai­gāt Bānīšmar­šru­tu (2 h)

Veloap­lis: plkst 10.00Baron bōgans ap Dun­da­gu (~ 4 h)

Lai­vo­tā­jiem no 11.00brau­cie­ni uz Kol­kas bāku

Lībie­šu man­to­ju­ma cie­nī­tā­jiem: arī svēt­dien būs atvērts Lībie­šu tau­tas nams Mazir­bē, arī etnog­rā­fis­kā kolek­ci­ja un tur­pat bla­kus «Stū­rī­šos» – izstā­de «Lībie­šu tam­bors»

Svēt­dien būs atvērts arī dabas izglī­tī­bas centrs pie Šlī­te­res bākas, Lībie­šu tau­tas nams Mazir­bē, arī Mazir­bes «Stū­rī­ši» ar buk­stiņ­put­ru