Pārējie piedāvājumi

o-tou-amats_m o-tou-veders_m o-tou-objekti_m Vei­ds (darb­nī­cas; vēder­prie­ki; objek­ti).

picto_dundaga_small Dundagā un apkārtnē

 

picto_slitere_small Pie Šlīteres un Zilo kalnu apkārtnē

o-tou-amats_m o-tou-objekti_m Dabas izglītības centrs «Slītere»

Datums/laiki 9.06.2018. plkst. 10.00 – 18.00 / 10.06.2018. plkst. 10.00 – 18.00 
Vieta Šlīteres bāka, Ozo­la namiņš, pagalms.
Aprak­sts Iespē­ja apmek­lēt Šlīteres bāku né tikai, lai baudī­tu skaisto skatu uz mežiem un jūru, bet arī iesaistī­tos dabas izziņas aktiv­itātēs bākas pagalmā un Ozo­la namiņā un gūtu jau­nas zināšanas par daudzvei­dī­go dabu Slīteres Nacionāla­jā parkā.
Dabas aizsardzības pār­valdes dabas izglītības cen­trs «Slītere» atro­das skaistā, leģendām apvītā vietā pie pašas Šlīteres Zilo kalnu krau­jas. Te, liepu ale­jas galā, pret debesīm sle­jas sarkanais bākas tor­nis, kāp­nes lejup no krau­jas ved uz par­ka skaistāko dabas taku un ele­gan­tā namiņā iekār­to­tas pārstei­d­zošas dabas izziņas ekspozī­ci­jas.
No Šlīteres bākas augs­tu­miem (100 m virs jūras līmeņa) var baudī­tu skaisto skatu uz mežiem un 5 km attā­lo Balti­jas jūru, bākas pagalmā – iesaistīties dabas izziņas spēlēs, namiņa ekspozī­ci­jas, dabas fil­mas un infor­mā­ci­jas sten­di sniegs jau­nas zināšanas par daudzvei­dī­go dabu Slīteres Nacionāla­jā parkā.
Kon­tak­ti Andra Ratke­viča, +371 28385025, andra.​ratkevica@​daba.​gov.​lv 
Piezīmes Mērķau­di­tori­ja: ģimenes ar bērniem un citi
Orga­ni­za­tors: Dabas aizsardzības pār­valde

o-tou-amats_m o-tou-objekti_m Ezera meldra brīnumainās pārvērtības un jaunā dzīve

Datums/laiki 9.06.2018. plkst. 12.00 – 16.00 ik pa stundai
Vieta Pie Šlīteres mežniecības.
Aprak­sts Lietišķās māk­slas izstāde ar ezera mel­dru dar­ināju­miem. Prak­tiskas nodar­bības un demon­strēju­mi.
Lietišķās māk­slas māk­slin­iece Hari­na Brūk­lene ar mam­mu San­tu Kreis­leri un vīru Uģi Brūk­leni izstādīs daļu no līdzšinējiem māk­slas dar­ināju­miem un demon­strēs, kā no ezerā augoša mel­dra (doņa) var dar­ināt lus­tras, sveč­tu­rus, inter­jera ele­men­tus, suvenīrus utt. Vis­lielākais mel­dru (doņu) pinu­mu klāsts ir apskatāms Usmas Kristī­ga­jā Tau­tas skolā un jau­na­jā Usmas baznīcā, kur lielie kroņluk­turi, altārtel­pa un citi inter­jera ele­men­ti ir pīti no Usmas ezera meldriem (doņiem). Mācītājs Uģis Brūk­lene kā augst­sko­las docents sniegs ieskatu dabas ele­men­tu iespē­ja­ma­jā pieli­eto­jumā sakrāla­jā māk­slā.
Kon­tak­ti Uģis Brūk­lene, +371 29116662 un Hari­na Brūk­lene, +371 26463444, harina.​bruklene@​gmail.​com (latviešu, krie­vu, angļu val.)
Piezīmes Dalības mak­sa: ziedo­ju­mi māk­slas attīstīšanai
Mērķau­di­tori­ja: dabu mīloši, dar­bī­gi un sevi pil­nvei­dot gri­boši cil­vē­ki, 3 – 12 dalīb­nieku grupā
Orga­ni­za­tors: biedrī­ba «Usmas Kristīgā Tau­tas sko­la», www​.face​book​.com/​p​g​/​n​a​c​u​n​r​e​d​zi/
Piedāvājums piee­jams arī ārpus Slīteres ceļotāju dienām Usmas Kristī­ga­jā tau­tas skolā un Usmas baznīcā!

picto_libiesu krasts_small Piekrastē un lībiešu ciemos

 

o-tou-veders_m o-tou-objekti_m Lībiešu tambors un Bukstiņputra (bukstiņbiezputra)!

Datums/laiki 9.06. un 10.06.2018. plkst. 11.00 — 19.00
Vieta Brīv­di­enu māja «Stūrīši — Bran­ki» (iepre­tim Lībiešu tau­tas namam), Mazirbe
Aprak­sts Iepriekš piesakot, iespē­ja nobaudīt buk­stiņ­biezpu­tru. Līdztekus kolek­ci­jas apskate un izstāde «Lībiešu tam­bors».
Kon­tak­ti Gun­ta un Igors Gin­teri, +371 29469165, 29283967, bran​ki​.wee​bly​.com
Piezīmes Ēšana grupām ar iepriekšēju pieteikšanos!
Ēšana par mak­su.
Izstādes apskate: bez mak­sas.
Piedāvājums spēkā arī ārpus Slīteres ceļotāju dienām!

o-tou-veders_m o-tou-objekti_m Lībiešu tautas nams un kafejnīca

Datums/laiki 9.06. un 10.06.2018. plkst. 11.00 — 16.00, par citiem laikiem, lūdzam, iepriekš saz­ināties!
Vieta Lībiešu tau­tas nams Mazir­bē
Aprak­sts Lībiešu nama 1.stāvā būs stāst­nieks un jau­ni infor­mā­ci­jas sten­di, tiks gatavota aromātiska tēja un gaidīti ciemiņi.
Dar­bosies arī kafe­jnī­ca.
Kon­tak­ti +371 28603233
Piezīmes Dalības mak­sa: ziedo­ju­mi

o-tou-amats_m o-tou-objekti_m Etnogrāfiskā istaba Līvu tautas namā

Datums/laiki 9.06.2018. plkst. 12.00 — 16.00 / 10.06.2018. pēc pieprasīju­ma
Vieta Lībiešu tau­tas nams Mazir­bē
Aprak­sts Etno­grā­fiskā ista­ba, citas izstādes un nodar­bības bērniem.
Kon­tak­ti Veroni­ka un Edgars Mil­leri, +371 20383578, 29463028, (latviešu, vācu, krie­vu val.)
Piezīmes Dalības mak­sa: ziedo­ju­mi
Mērķau­di­tori­ja: ģimenes ar bērniem un citi

o-tou-amats_m Lībiešu aubju šūšanas meistarklase

Datums/laiki 9.06.2018. plkst. 12.00 — 16.00
Vieta Brīv­di­enu māja un kemp­ings «Pīta­gi», Košrags.
Aprak­sts Mācīsimies šūt Lībiešu aubes. Meis­tark­lasi vadīs Kai­va Jurča.
Kon­tak­ti Signe Dišlere, +371 29372728, https://​pita​gi​.lv
Piezīmes Līdzi jāņem audums un lentīte.

o-tou-amats_m Dabas pētnieks

Datums/laiki 9.06.2018. plkst. 14.00 – 15.00
Vieta Mazirbes plud­male – tuvumā auto stāvlauku­mam.
Aprak­sts Radošā darb­nī­ca Mazirbes plud­malē. Aic­i­na iepazīties ar tik dažā­do piekrastes vidi un tajā esošo dzīvību. Nodar­bības laikā né tikai iegūsi­et jaunu infor­mā­ci­ju, bet arī varēsi­et radoši izpausties un nofo­tografēt Slīteres Nacionālā par­ka dār­gu­mus caur jaunu priz­mu!
Kon­tak­ti Dār­ta Vidiņa, +371 22433329
Piezīmes Mērķau­di­tori­ja: ģimenes ar bērniem, visi, kas grib ieskatīties dabā un būt radoši
Nepieciešams viedtāl­ru­nis vai fotoa­parāts

o-tou-amats_m o-tou-objekti_m Lībiešu tautastērpa godināšanas diena – Vanājemā krīzdag. Vecāsmātes lakats

Foto: Ainars Gaidis

Datums/laiki 9.06.2018. plkst. 14.00 — 16.30
Vieta Kolkas Tau­tas nams
Aprak­sts Ziemeļkurzemes lībiešu sievi­etes tau­tastērps blakus val­o­dai, tau­tas­dzies­mai un piekrastes tradī­ci­jām ir būtiska mazās, bet lep­nās tau­tas iden­titātes pazīme.
Priekšlasīju­mu un meis­tark­lasi vadīs lībiešu tau­tastēr­pu liet­pratē­ja Zoja Sīle. Aplūko­ja­ma būs arī grā­matu izstāde.
Pasāku­mu ar skanīgām dzies­mām kuplinās Kolkas lībiešu dzies­mu ansam­b­lis «Laula».
Kon­tak­ti Džene­ta Marin­s­ka, +371 29475692, dzenetam@​gmail.​com
Piezīmes Mērķau­di­tori­ja: Lībiešu kultūrā, folk­lorā, etno­grā­fi­jā iein­teresēti cil­vē­ki, pieau­gušie un vidusskolēni
Orga­ni­za­tors: biedrī­ba «Kolkas radošā gru­pa»

 

Dalies priekā!

2 thoughts on “Pārējie piedāvājumi

  1. Pingback: Slīteres Ceļotāju dienas – 2017. gada 3.un 4.jūnijā – No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! | Slīteres ceļotāju dienas

  2. Pingback: Gatavojamies Slīteres ceļotāju dienām! | Slīteres ceļotāju dienas

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *