Slīteres Nacionālais parks

Slī­te­res Nacio­nā­lā parks ir Natu­ra 2000 teri­to­ri­ja un tā patrei­zē­jās robe­žas nospraus­tas 2000. gadā.  Par­ka saus­ze­mes pla­tī­ba ir 16360 ha un jūras akva­to­ri­ja – 10130 ha.

To pama­to­ti dēvē par Bal­ti­jas jūras iepriek­šē­jo attīs­tī­bas sta­di­ju «brīvda­bas muze­ju». Šo ģeo­lo­ģis­ko noti­ku­mu mūs­die­nu «dzī­vi» lie­ci­nie­ki ir Šlī­te­res Zilie kal­ni  – stā­vā, līdz 20 – 30 m augstā Bal­ti­jas ledus eze­ra senkras­ta kāple (Bal­ti­jas jūras sta­di­ja pirms 10 000 gadu), Stieb­ru kal­ni – Anci­lus eze­ra senkrasts (pirms 8 – 9 tūk­sto­šiem gadu ), bet Eiro­pā lie­lā­kā – kan­ga­ru (kāpu vaļ­ņi) un vigu (mit­ras starpkā­pu iepla­kas) aina­va ir Lito­rī­nas jūras lai­ka vei­do­jums (pirms 4 – 7 tūk­sto­šiem gadu). Mai­gais Zie­meļ­kur­ze­mes kli­mats ir iemesls dau­dzu Lat­vi­jā retu augu (lie­la daudz­vei­dī­ba, ap 860 augu sugu, t.sk. reti sasto­pa­mā paras­tā īve un Bal­ti­jas efe­ja) sastopamībai.

Sava vei­da «nopelns» šejie­nes dabas vēr­tī­bu sagla­bā­ša­nā ir bijis arī jūras pie­kras­tē kād­reiz pastā­vo­ša­jam padom­ju mili­tā­ram režī­mam, kura dēļ tā pus­gad­sim­ta garu­mā sagla­bā­jās apmek­lē­tā­ju un būv­nie­cī­bas ziņā mazskar­ta. Tā lai­ka lie­ci­nie­ki ir pames­tās PSRS armi­jas bāzes un dažā­di mili­tā­rie objekti.

Slī­te­res Nacio­nā­lā par­kā atro­das viens no popu­lā­rā­ka­jiem Lat­vi­jas tūris­ma objek­tiem – Kol­kas rags, kuru gada lai­kā apmek­lē vai­rāk nekā 50 000 ceļo­tā­ju, bet putnu pava­sa­ra mig­rā­ci­ju lai­kā stun­das lai­kā pār to pār­lai­žas des­mi­tiem tūk­sto­ši putnu. Bal­ti­jas jūras kras­ta pos­mā – t.s. «Lībie­šu kras­tā» no Kol­kas līdz Sīk­ra­gam un Ovī­šiem ir sagla­bā­ju­šies pasau­lē mazā­kās mino­ri­tā­tes – lībie­šu zvej­niek­cie­mi un citi to kul­tū­ras lie­ci­nie­ki. Tūris­tu vaja­dzī­bām izvei­do­tas čet­ras dabas takas, velo­mar­šru­ti, ska­tu tor­nis, apmek­lē­ja­ma Šlī­te­res bāka u.c. Nacio­nā­lā par­ka admi­nis­trā­ci­ja regu­lā­ri orga­ni­zē vides izglī­tī­bas pasā­ku­mus, ka pie­eja­mi ikvie­nam interesentam.

Teri­to­ri­jā ir lie­la ģeo­lo­ģis­kā un bio­lo­ģis­kā daudz­vei­dī­ba – meži, pur­vi, kāpas, iepla­kas. Daba ir gan­drīz neskar­ta, jo teri­to­ri­ja ir mazap­dzī­vo­ta un kopš 2. pasau­les kara bei­gām līdz pat 1990-ajiem gadiem  bija slēg­ta, mili­tā­ra zona un tā vecā­ka­jā daļā 1100 ha pla­tī­bā saim­nie­cis­kā dar­bī­ba nav noti­ku­si 80 gadus. Pat­la­ban Slī­te­res Nacio­nā­lais parks kļūst arvien iecie­nī­tā­ka atpū­tas vie­ta un tūris­ma galamērķis.

Ceļo­jot ar videi drau­dzī­gā­kiem trans­por­ta līdzek­ļiem – vil­cie­nu, div­ri­te­ni, lai­vu vai slē­pēm, mēs né tikai esam tuvāk dabai, bet arī saudzē­jam tās vērtības!

Zaļie pado­mi – ilus­trē­ti pado­mi ceļo­tā­jā­jiem, kas jāie­vē­ro, uztu­ro­ties Slī­te­res Nacio­nā­la­jā par­kā (kā arī citās īpa­ši aiz­sar­gā­ja­mās un/vai Natu­ra 2000 teritorijās).

Slī­te­res Nacio­nā­lais parks: http://​www​.sli​te​re​.lv

Dabas aiz­sar­dzī­bas pār­val­de: http://​www​.daba​.gov​.lv

Dalies prie­kā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *