Slīteres Nacionālais parks

Slīteres Nacionālā parks ir Natu­ra 2000 ter­i­tori­ja un tā patreizējās robežas nospraus­tas 2000. gadā.  Par­ka sauszemes platī­ba ir 16360 ha un jūras akva­tori­ja – 10130 ha.

To pam­a­toti dēvē par Balti­jas jūras iepriekšējo attīstības stadi­ju «brīvd­abas muze­ju». Šo ģeoloģisko notiku­mu mūs­di­enu «dzīvi» liecinie­ki ir Šlīteres Zilie kalni  – stāvā, līdz 20 – 30 m augstā Balti­jas ledus ezera senkras­ta kāple (Balti­jas jūras stadi­ja pirms 10 000 gadu), Stiebru kalni – Ancilus ezera senkrasts (pirms 8 – 9 tūk­stošiem gadu ), bet Eiropā lielākā – kan­garu (kāpu vaļņi) un vigu (mitras starp­kāpu ieplakas) aina­va ir Litorī­nas jūras lai­ka vei­do­jums (pirms 4 – 7 tūk­stošiem gadu). Maigais Ziemeļkurzemes kli­mats ir iemesls daudzu Latvi­jā retu augu (liela daudzvei­dī­ba, ap 860 augu sugu, t.sk. reti sastopamā parastā īve un Balti­jas efe­ja) sastopamībai.

Sava vei­da «nopelns» šejienes dabas vērtību saglabāšanā ir bijis arī jūras piekrastē kādreiz pastāvoša­jam padomju mil­itāram režī­mam, kura dēļ tā pus­gad­sim­ta garumā saglabājās apmek­lētāju un būvniecības ziņā mazskar­ta. Tā lai­ka liecinie­ki ir pamestās PSRS armi­jas bāzes un dažā­di mil­itārie objek­ti.

Slīteres Nacionālā parkā atro­das viens no pop­ulārāka­jiem Latvi­jas tūris­ma objek­tiem – Kolkas rags, kuru gada laikā apmek­lē vairāk nekā 50 000 ceļotāju, bet put­nu pavasara migrā­ci­ju laikā stun­das laikā pār to pār­laižas desmi­tiem tūk­stoši put­nu. Balti­jas jūras kras­ta pos­mā – t.s. «Lībiešu krastā» no Kolkas līdz Sīkragam un Ovīšiem ir saglabājušies pasaulē mazākās minoritātes – lībiešu zve­jniek­cie­mi un citi to kultūras liecinie­ki. Tūris­tu vajadzībām izvei­do­tas četras dabas takas, velo­maršru­ti, skatu tor­nis, apmek­lē­ja­ma Šlīteres bāka u.c. Nacionālā par­ka admin­istrā­ci­ja reg­ulāri orga­nizē vides izglītības pasāku­mus, ka piee­ja­mi ikvien­am intere­sen­tam.

Ter­i­tori­jā ir liela ģeoloģiskā un bioloģiskā daudzvei­dī­ba – meži, purvi, kāpas, ieplakas. Daba ir gan­drīz neskar­ta, jo ter­i­tori­ja ir maza­pdzīvota un kopš 2. pasaules kara beigām līdz pat 1990-ajiem gadiem  bija slēg­ta, mil­itāra zona un tā vecāka­jā daļā 1100 ha platībā saimnieciskā dar­bī­ba nav notikusi 80 gadus. Pat­la­ban Slīteres Nacionālais parks kļūst arvien iecienītā­ka atpū­tas vieta un tūris­ma galamērķis.

Ceļo­jot ar videi draudzīgākiem trans­porta līdzekļiem – vil­cienu, divriteni, laivu vai slēpēm, mēs né tikai esam tuvāk dabai, bet arī saudzē­jam tās vērtības!

Zaļie pado­mi – ilus­trēti pado­mi ceļotājājiem, kas jāievēro, uztur­oties Slīteres Nacionāla­jā parkā (kā arī citās īpaši aizsargā­jamās un/vai Natu­ra 2000 ter­i­tori­jās).

Slīteres Nacionālais parks: http://​www​.slitere​.lv

Dabas aizsardzības pār­valde: http://​www​.daba​.gov​.lv

Dalies priekā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *