Vēsture

2010. gada 12. jūni­jā noris­inājās pir­mā Slīteres Ceļotāju diena, kurā piedalījās lieli un mazi, ar velosipēdiem un bēr­nu ratiem, ar suņiem pavadā un fotoa­parātiem. Tie bija kārtī­gi ceļošanas svēt­ki: kop­umā ap 600 ceļotājiem vienā dienā apceļo­ja dažā­das Slīteres vietas, objek­tus un maršru­tus.

2011. gadā Slīteres Ceļotāju diena (4. – 5.jūnijā) otro gadu pēc kār­tas pārņē­ma Kolku, Dundagu un Slīteres nacionālā par­ka zve­jnieku ciemus. Šajā gadā jau gan­drīz 2116 ceļotāju izvēlējās nedēļas nogalē doties dabā. Vis­vairāk apmek­lētāju pabi­ja Dunda­gas pilī (249), Mazirbes luterāņu baznīcā (180), Šlīteres bākā (176) un Lībiešu tau­tas namā (100). Liela piekrišana bija Ragu muze­jam, Jumaru saimniecībai ar pīrāgu cepšanu un audēju darb­nīcu, slēpņošanai Dunda­gas veca­jā lid­laukā, velo­maršru­tiem „Barona velo aplis” un „Pa mazbānīša pēdām”. Visiecienītākais kājāmgājēju maršruts bija „Pa lībiešu ciemiem” no Košra­ga līdz Pitragam – vairākās grupās kop­umā to veica 113 cil­vēku. Put­nu un zvēru vērošanai bija jāpiesakās iepriekš, jo tas darāms nelielās grupās. Netrū­ka uz ugun­sku­ra vārītās laša zupas, sklan­draušu, kūpinā­to zivju, arī Dunda­gas Pien­saimnieks aicinā­ja degustēt savu pro­duk­ci­ju.

2012. gadā jau 3. gadu pēc kār­tas noti­ka Slīteres Ceļotāju dien­as, tātad jau tradi­cionāls pasākums, kas pašā pavasara plaukumā aicinā­ja pavadīt divas mežu un jūras elpas pil­nas brīv­di­en­as Latvi­jas ziemeļri­etu­mos – Slīteres nacionāla­jā parkā, Līvu krastā, Dunda­gas novadā. Piedāvājumā bija 23 dažā­di maršru­ti: ar kājām, velosipēdiem, ar padomju armi­jas auto, ar laivām un pat jūras velosipēdiem, 17 dažā­das darb­nī­cas, 14 vei­du degustā­ci­jas un 16 atvēr­tie objek­ti!

2013. gadā Ceļotāju dien­as noti­ka 1. un 2.jūnijā. Abas dien­as pagā­ja rosīgā, zinātkārā un nestei­dzīgā noskaņā, bau­dot sil­to laiku, skaisto dabu, no jūras nākušos gar­du­mus un lībiešu kultūru. Piedāvājumā bija sep­tiņi dabas pārgājieni un put­nu vērošana, četri kultūrvēs­tures izziņas pārgājieni, divi veloapļi, laivošana un sep­tiņas radoša­jās darb­nī­cas. Ceļotāju dien­as apmek­lē­ja ap 1500 intere­sen­tu.

2014. gadā 31. mai­jā un 1. jūni­jā jau piek­to reizi noti­ka Slīteres Ceļotāju dien­as ar devīzi «Caur Undžavas mežiem pie lībiešiem». Pro­gram­mā bija 14 dažā­di dabas un kultūras pārgājienu maršru­ti, 3 velo­maršru­ti, viens laivošanas maršruts, 9 radoši izzi­nošās darb­nī­cas, 8 apskates objek­ti, 6 vietējo gar­du­mu degustā­ci­jas punk­ti. Liels pieprasījums bija pārgājien­am pa Zarta­pu gravu kopā ar ģeo­logu Dai­ni Ozolu, pārgājien­am «Pa vil­ka pēdām» kopā ar zoo­logu Vil­ni Sku­ju. Paši dros­mīgākie devās ori­en­tēšanās trasē, ko vei­do­ja ento­mologs Kristaps Vilks.

2015. gadā Ceļotāju dien­as noti­ka 6. un 7. jūni­jā ēdamli­etu zīmē «Knišels kož, zāl aug, pavārs vār, sanāk draug!» ar pul­cēšanās cen­tru Kolkas «Ūšos». Noti­ka 9 dažā­di maršru­ti kājāmgājējiem, 2 velo­maršruts, 3 maršru­ti laiv­otājiem un 2 put­nu vērotājiem. Dar­bo­jās 6 darb­nī­cas un 5 dažā­di objek­ti.

2016. gadā Slīteres Ceļotāju dien­as pavadī­tas 4. un 5. jūni­jā ar pul­cēšanās cen­tru Nacionālā par­ka sirdī – Šlīteres senās pus­muižas un bākas apkaimē. «Iekrā­so vasaras raibu­mus Šlīteres Undžavas mežos!». Pro­gram­mā bija 8 dažā­di maršru­ti kājāmgājējiem, 1 velo­maršruts, 3 maršru­ti laiv­otājiem un 1 put­nu vērotājiem. Dar­bo­jās 11 darb­nī­cas un bija apskatā­mi 9 dažā­di objek­ti.

2017. gadā Slīteres Ceļotāju dien­as pavadī­tas 3. un 4. jūni­jā ar pul­cēšanās cen­tru sena­jā un mūs­di­enu nova­da cen­trā Dundagā. «No kalna arājiem līdz piekrastes zve­jniekiem! Mācāmies gudri un labi saimniekot!». Kop­umā ceļots 12 dažā­dos maršru­tos kājāmgājējiem, 1 maršrutā ar pur­va kur­pēm, 1 velo­maršrutā, 3 maršru­tos laiv­otājiem, 3 put­nu vērotājiem un 2 tau­riņu vērotājiem. Bija apskatā­mi 9 dažā­di objek­ti un dar­bo­jās vairākas darb­nī­cas.

Plašā­ka infor­mā­ci­ja Vēs­tures apakšsadaļās pa gadiem.

Dalies priekā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *